Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 213-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 134
гр. Видин  02.05.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
         Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното
заседание на втори април през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело № 213 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                               
            Производството е по чл.59 и сл.от ЗАНН по жалба, подадена от Е.И.Б. ***, против Наказателно постановление №1308/2018г. на С.Д. Директор на ТД Дунавска при Агенция Митници, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС/Закон за акцизите и данъчните складове/ - „глоба” в размер на 1224,66 лв. и отнемане в полза на държавата на 45бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /900/ от марката „LF“Blue 100's без български акцизен бандерол, 16 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /320/ от марката „Calypso"slims без български акцизен бандерол, 22 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /440/ от марката „Merilyn"slims без български акцизен бандерол, 1 бр. кутия цигари, всяка с по 20 къса /20/ от марката „Partner"filter 80mm без български акцизен бандерол, 27 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /540/ от марката „Richman" Super slims без български акцизен бандерол, 35 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /700/ от марката „Golg Mount"80mm без български акцизен бандерол, 5 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /100/ от марката „Compliment“BIue 80mm без български акцизен бандерол. Общо 151 бр. кутии цигари от различни марки без български акцизен бандерол.
         Жалбоподателят - неустановен от длъжностното лице по призоваване на посочения от него адрес в жалбата, въпреки многократните посещения, като производството спрямо него е протекло при условието на чл. 61, ал. 2 ЗАНН.  Поддържа жалбата си, че процесното НП е незаконосъобразно и явно несправедливо, моли съда да го отмени, като не се навеждат конкретни доводи за това. Изтъкват се и доводи за недоказаност на нарушението.
         Процесуалният представител на ответната страна твърди в с.з., че НП е законосъобразно и обосновано и моли съда да го потвърди, като остави жалбата без уважение. Приложена е писмена защита в която се изтъкват доводи относно правилността и законосъобразността на атакуваното НП.
            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
          На 14.03.2018г. в гр.Видин, служители на Митница Видин , като и служители на ОДМВР-Видин била извършили проверка в частен имот- двуетажна масивна сграда находяща се на ул. „Антон Страшимиров“ №7 обитавана от жалбоподателя. В помещение под стълбите били намерени и иззети  45бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /900/ от марката „LF“Blue 100's без български акцизен бандерол, 16 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /320/ от марката „Calypso"slims без български акцизен бандерол, 22 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /440/ от марката „Merilyn"slims без български акцизен бандерол, 1 бр. кутия цигари, всяка с по 20 къса /20/ от марката „Partner"filter 80mm без български акцизен бандерол, 27 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /540/ от марката „Richman" Super slims без български акцизен бандерол, 35 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /700/ от марката „Golg Mount"80mm без български акцизен бандерол, 5 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /100/ от марката „Compliment“BIue 80mm без български акцизен бандерол. Общо 151 бр. кутии цигари от различни марки без български акцизен бандерол.
Пред митническият служител – св. Л.С.Б. жалбоподателят не отрекъл, че въпросното количество цигари е негово. Нещо повече, дори показал на свидетеля мястото, където били държани цигарите. 
Във вр. с установеното, било образувано и водено наказателно ДП, което с постановление на РП – Видин от дата 22.08.2018г. било прекратено.
  Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства- показанията на свидетеля  Б.,  от материалите по приложеното ДП, както и приложените материали към АНП.
Съдът кредитира показанията на свидетеля Л.С.Б., тъй като същите са убедителни, безпротиворечиви и взаимно-подкрепящи се, като освен това са и относими към предмета на доказване по делото.
От друга страна жалбоподателят Б. не можа да представи пред съда никакви доказателства в подкрепа на твърдяното от него – че не е извършил административното нарушение за което е бил санкциониран по административен ред от страна на Митница - Видин.
Между така събраните и обсъдени по-горе от съда доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.
             При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят Е.И.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 123, ал.1 от ЗАДС.
                От обективна страна на 14.03.2018г. в гр. Видин в обитаван от него имот находящ се на ул. „Антон Страшимиров“ №7 държал посоченото по-горе количество цигари, които били без български акцизен бандерол.
              От субективна страна деянието е извършено виновно.
  Съгласно санкционната разпоредба на чл. 123, ал.1 от ЗАДС-„, Физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.”
         В конкретния случай съдът приема, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното  наказание е определено точно от закона, поради и което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер.
         АНО правилно е определил и другото наказание, което е наложено на основание чл. 124, ал.1 от същия Закон, като е отнел в полза на държавата стоките- предмет на нарушението, а именно описаните по-горе по количество и вид цигари без български акцизен бандерол.
            Предвид горното съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено като правилно и  законосъобразно, а жалбата оставена без уважение, като необоснована.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1308/2018г. на СД Директор на ТД Дунавска при Агенция Митници, с което на жалбоподателя Е.И.Б. *** е наложено административно наказание на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС/Закон за акцизите и данъчните складове/ - „глоба” в размер на 1224,66 лв. и отнемане в полза на държавата на 45бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /900/ от марката „LF“Blue 100's без български акцизен бандерол, 16 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /320/ от марката „Calypso"slims без български акцизен бандерол, 22 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /440/ от марката „Merilyn"slims без български акцизен бандерол, 1 бр. кутия цигари, всяка с по 20 къса /20/ от марката „Partner"filter 80mm без български акцизен бандерол, 27 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /540/ от марката „Richman" Super slims без български акцизен бандерол, 35 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /700/ от марката „Golg Mount"80mm без български акцизен бандерол, 5 бр. кутии цигари, всяка с по 20 къса /100/ от марката „Compliment“BIue 80mm без български акцизен бандерол. Общо 151 бр. кутии цигари от различни марки без български акцизен бандерол.
         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин по реда на АПК.                         
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници