Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3095-2017
                                  Р Е Ш Е Н И Е № 234
                               В ИМЕТО НА НАРОДА
                                 гр. Видин 13.05.2019 г.
Видински районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                      Председател: Даниел Димитров
                                         Съдебни заседатели:
                                                             Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 3095 описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по исковата молба на Т.Т. ***,ЕГН **********, с която е предявила против М.Т.Т. ***,ЕГН **********  искове по чл.30 ал.3 ЗС.
Ищецът твърди, че с ответницата са придобили по наследство от баща им Т. Т. И. б.ж. на с. Макреш недвижими имоти в землището на с. Макреш, а именно:
1.Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012;
2.Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008;
3.Нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, имот № 261006.
Сочи, че трите ниви са отдавани от ответницата под наем през последните пет години, като е получава от наемателите съответния наем за целия имот, без да й дава полагащата й се 1/2 част от наема.
 Излага, че нивите са отдавани от  под наем с писмени договори, вписани в ОС „Земеделие“-Макреш, а наемите са получавани от ответницата по банков път и в брой от наемателите, като имот № 055012 и имот № 069008 са отдавани под наем на „Агрофаворит“ ЕООД, а имот № 261006 е отдаван под наем на В. Б. Й. от гр. Видин.
Посочва, се че освен горепосочените три имота, ответницата е отдавала под наем и други седем наследствени имоти в землището на с. Макреш, които са придобили в наследство от баща им, като наследник на И. А. И. б.ж. на с. Макреш, заедно с други наследници, а именно:
1.Нива от 6.001 дка., ІІІ-та категория в местността „Вълчешки дол“, имот № 018020;
2. Нива от 1.000 дка., VІІІ-ма категория в местността „Градено поле“, имот № 092003;
3. Нива от 13.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Градено поле“, имот № 092003;
4. Нива от 6.051 дка., ІІІ-та категория в местността „Рошкова туфа“, имот № 095006;
5. Нива от 13.999 дка., ІІІ-та категория в местността „Петковски връх“, имот № 143002;
6. Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Умника“, имот № 178010;
7. Нива от 10.000 дка., ІV-та категория в местността „Цоковски падини“, имот № 235003.
Сочи, че от тези наследствени имоти с ответницата имат по 1/10 ид.ч., като същите имоти са отдадени под наем от ответницата на „Агрофаворит“ ЕООД с договор за наем от 25.05.2015 г., като ответницата е получила наема за стопанската 2015/2016 година по банков път от наемателя.
Поддържа, че за тези имоти ответницата също не й е предала полагащата й се част от получения наем.
Иска се от Съда да постанови решение, с което:
І. Да бъде осъдена ответницата да заплати сумата в размер на 345.00 лв., представляваща 1/2 получен от същата наем за наследствените им земеделски имоти: Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012; Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008; Нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, имот № 261006-за стопанската 2013/2014 г.,както  и сумата в размер на 345.00 лв., представляваща 1/2 получен от същата наем за наследствените им земеделски имоти: Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012; Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008; Нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, имот № 261006-за стопанската 2014/2015 г.
ІІ. Да бъде осъдена ответницата да заплати сумата в размер на 210.00 лв., представляваща 1/10 част от получен от същата наем за наследствените им земеделски имоти: Нива от 6.001 дка., ІІІ-та категория в местността „Вълчешки дол“, имот № 018020; Нива от 1.000 дка., VІІІ-ма категория в местността „Градено поле“, имот № 092003; Нива от 13.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Градено поле“, имот № 092003;. Нива от 6.051 дка., ІІІ-та категория в местността „Рошкова туфа“, имот № 095006; Нива от 13.999 дка., ІІІ-та категория в местността „Петковски връх“, имот № 143002; Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Умника“, имот № 178010; Нива от 10.000 дка., ІV-та категория в местността „Цоковски падини“, имот № 235003-за стопанската 2015/2016 г., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. Претендират се и разноските по делото.
В едномесечния срок от ответницата е постъпил отговор, с който се оспорва частично исковата претенция и се противопоставят  насрещни права.
Признава се  исковата претенция,касаеща  нивите с № 055012 и 069008, както и частично  за нивата с № 261006 ,но само за стопанската 2014/2015 г..
Признава се и  исковата претенция,посочена в т.2 на исковата молба,но до размер от 208.50 лв.,като се посочва,че претендираният размер от 210 лв.е неправилно изчислен от ищеца.   
Подържа,че наема за процесният имот № 261006 в местността“Гарата“ за стопанските 2015/2016 г. и 2016/2017 г.,е получаван от ищцата,поради което под формата на възражение претендира прихващане на исковата сума със сумата от 280 лв.,представляваща ½ част от размера на получения наем,като посочва,че е получавала наема за  в останалите две ниви в исковия период.
Отделно  сочи, че с ищцата Т.И. са съсобственици на следния недвижим имот: Апартамент № 5, находящ се в гр. Видин, ул. „Скобелев“ № 2, ет. 3, с площ от 106.15 кв.м., състоящ се от три стаи, хол, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, ведно с избени помещения № 2 с площ от 15.03 кв.м. и №2а с площ от 14.39 кв.м., както и припадащите се 13.13% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж на две тавански помещения- № 5 с площ от 14.50 кв.м. и № 5а с площ от 11.66 кв.м. и  с идентификатор № 10971.501.309.4.5. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин.
Излага се, че описания апартамент е отдаван под наем от ищцата Т.И. през цялата 2015 г. и до края на м.май 2016 г., като за този период е получила наем за общата им собственост в размер на 180.00 лв. месечно без да предава на М.Т. полагащата й се 1/2 част от него.
Твърди се, че при отдаването под наем Т.И. е заключвала две от стаите и е допускала наемателите само в другите две стаи, като по този начин тя е запазила своята част от апартамента, а е отдавала под наем това, което се пада на М.Т..
Сочи се ,че между страните е водено дело за делба /гр.д.№ 1363/2016 г.по описа на Районен съд-Видин/,което е приключило със спогодба,като е договорено разноските да се поделят по равно.Твърди се,че до настоящият момент Т.И. не е изплатила на  М. Т.а полагащата й се част от съдебните разноски,всичките в  размер на 257.90 лв..
Иска се от Съда да постанови решение,с което  осъди Т.Т.И. да й заплати:
1. сумата от 1530.00 лв.-представляваща 1/2 част от получения от нея наем за съсобствения им апартамент за периода от 01.01.2015 г. до 31.05.2016 г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното изплащане.
2.сумата от 128.95 лв.-представляваща 1/2 част от разходите по гр.д № 1363/2016 г. по описа на РС-Видин.
Иска се и присъждане на лихви от момента на предявяване на искането пред съда до окончателното издължаване.
Претендират се и разноските в производството.
От събраните по делото доказателства Съдът прие за установено от фактическа страна:
Не е спорно обстоятелството, че страните по делото са сестри и   наследници на Т. Т. И.,б.ж. на с.Макреш/техен баща/. Не е спорно,че наследодателят им е бил собственик на  следните имоти в землището на с.Макреш : Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012; Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008; Нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, имот № 261006,както и че е притежавал 2/10 идеални части  по наследство от  И. А. И. б.ж. на с. Макреш, върху следните имоти в землището на с .Макреш, а именно:
1.Нива от 6.001 дка., ІІІ-та категория в местността „Вълчешки дол“, имот № 018020;
2. Нива от 1.000 дка., VІІІ-ма категория в местността „Градено поле“, имот № 092003;
3. Нива от 13.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Градено поле“, имот № 092003;
4. Нива от 6.051 дка., ІІІ-та категория в местността „Рошкова туфа“, имот № 095006;
5. Нива от 13.999 дка., ІІІ-та категория в местността „Петковски връх“, имот № 143002;
6. Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Умника“, имот № 178010;
7. Нива от 10.000 дка., ІV-та категория в местността „Цоковски падини“, имот № 235003.
Не е спорно също така ,че наследствените земеделските имоти,предмет на делото, са отдавани под наем ,срещу което е получаван наем/рента.
Не е спорно,че имотите по наследство от И. А. И.:общо 7 бр.с обща площ 69.501 дка  се отдадени под наем от ответницата М.Т. за стопанската 2015/2016 г.,за което е получила от  наемателя „Агрофаворит“ЕООД сумата от 2085.03 лв.,или 30 лв. на дка ..
Не е спорно,че имотите: 1.Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012;2.Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008  са отдавани под наем от ответницата през  2013/2014 г. и 2014/2015 г.,включително и  имота,представляващ  нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, с № 261006 през 2014/2015 г.,като за първите две ниви е получила общо 450 лв.,а за третата нива -120 лв..
Не е спорно,че страните са съсобственици по наследството и на апартамент № 5, находящ се в гр. Видин, ул. „Скобелев“ № 2, ет. 3, с площ от 106.15 кв.м., състоящ се от три стаи, хол, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, ведно с избени помещения № 2 с площ от 15.03 кв.м. и №2а с площ от 14.39 кв.м., както и припадащите се 13.13% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж на две тавански помещения- № 5 с площ от 14.50 кв.м. и № 5а с площ от 11.66 кв.м. и  с идентификатор № 10971.501.309.4.5. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин.
Безспорно е също така,че между страните за порцесните  имоти  е водено делбено дело/гр.д.№1363/2016 г.по описа на ВдРС/,което е приключило със спогодба.
От ангажираните договори за наем на земеделска земя за периода  2014 г.-2017 г.,с номера  №1,2 и 4,касаещи нива от 8 дка, № 261006 и представени от св.Б., е видно,че договорите са сключени с М. Т.а,а от разходните касови ордери е видно ,че наема за 2015/2016 г. и 2016/2017 г. е получен от Т.И..
            Представени са договори за наем на земеделски земи  от 09.04.2013 г.и 25.04.2014 г. за нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012;и нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008,договор за наем от 18.11.2013 г. и от 02.12.2015 гщ. за нива от 8 дка с № 261006, както и от 25.05.2015 г. ,касаещ останалите  седем ниви,всички сключени с М. Т.а
            Представени  са също така 2 бр.удостоверения за наследници, нотариален акт за собственост, документи установяващи разноски по гр.д.№1363/2016 г.,както и справка за консумирана ел.енергия по партида на апратамента за период 2015 г.-30.11.2016 г..  
Вещото лице по допуснатата съдебна експертиза е представило заключение по поставените задачи, съобразявайки пазарните цени за наем за исковия период от 01.01.2015 г. до 31.05.2016 г.,приемайки за база цени от 100,150 и 180 лв.на месец, като е посочило,че апартамента не отговаря на изискванията за най-висока наемна цена от 200 лв.  
Представеното от вещото лице заключение е обективно и компетентно дадено, поради което Съдът го възприема.
По делото са ангажирани и гласни доказателства.
Разпитани са свидетелите И./съпруг на ищцата/,И.,К. и Б..
Първите трима свидетели излагат в показанията си данни относно ползването на съсобственият  на страните апартамент.
От изложеното от св.И. и К.,които имат апартаменти в същия блок се установява,че в процесния апартамент,в исковия период, са живеели квартиранти.Св.К.,който е бил и  домоуправител, е категоричен,че ищцата е водила и пускала квартирантите в апартамента и че го е отдавала под наем от 2015 г. до месец  май 2016.Същия сочи,че през 2015 г.са се сменили различни квартиранти,като от едно семейство е разбрал,че са плащали 160-170 лв.Свидетеля излага ,че една стая от апартамента е била заключена.
Съдът дава вяра на посочените свидетели,тъй като показанията им са непротиворечиви и ги кредитира. 
Показанията на свидетеля И.,в частта относно ползването на апартамента , противоречат на тези дадени от И. и К.,поради което Съдът не му дава вяра. Същия е съпруг на ищцата и не е обективен и безпристрастен.
 Свидетелят Б. сочи,че е обработвал наследствен на страните имот-нива от 8 декара,като е заплащал наем, а жена му е сключвала договорите..Свидетеля е категоричен,че за стопанската 2016/2017 г.  за имота е заплатил  рента на Т.- 120 лв.,но не е сигурен за 2015/2016 г..Подържа,че   преди това е плащал на М.,като за 2013/2014 г. сочи,че не си спомня дали е наел имота.
Показанията на свидетеля непротиворечат и кореспондират на събраните доказателства и съдът ги кредитира.
Във връзка с показанията на св.Б. се налага извод,че наема за  имот  № 261006  за 2015/2016 г. и 2016/2017 г. е получен от Т.И.,а този от 2014/2015 г. от М. *** е видно,че в информационната система ферма няма отбелязване на договор за наем на 2013/2014 г. на имот № 261006.
Налага се извод,че За стопанската година 2013 /2014 г.не е установено и доказано от страна на ищцата,че имота е отдаван под наем и съответно ответника да  е получил наемна цена.
Въз основа на така установеното от фактическа страна по претенциите с правна квалификация чл.30, ал.3 ЗС, съдът достигна до следните правни изводи:
Нормата на чл.30, ал.3 ЗС повелява, че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на съсобствената вещ. Така, ако само един от съсобствениците получава ползи / в т.ч. гражданските плодове от вещта/, дължи на останалите съсобственици част от тях, съответстващ на квотата им в собствеността, без да е необходимо да бъде поканен за разлика от фигурата по чл.31 ЗС.
Разпоредбата на чл.31, ал.1 ЗС урежда правото на всеки от съсобствениците да ползва вещта според нейното предназначение и по начин, който да не препятства останалите съсобственици да я ползват съобразно правата си. Именно поради това законово  признато право, ползващият съсобственик дължи обезщетение на останалите съсобственици едва след писмено поискване и в случай, че след отправянето му е създал пречки за ползването. С  ТР № 7/2012 г. на ОСГК на ВКС е дадено разяснение за съдържанието на понятието лично ползване, като се акцентира върху поведението на съсобственика с оглед на това, дали той пречи на другите съсобственици да ползват вещта, а не върху това дали той лично, пряко и непосредствено употребява общата вещ. Ползване е налице когато ползващият съсобственик не е отстъпил частта, полагаща се на другия съсобственик или не му е предоставил възможността да ползват заедно общата вещ.
При положение,че не се твърди възпрепятстване при ползване и направено писмено поискване за това ,то правата на страните се уреждат по чл.30 ал.3 ЗС.
В разглеждания случай се установи , че страните са съсобственици по наследство ,с равни права  по ½ .
С оглед данните по делото  и направеното признание се установи се,че ответницата е отдала под наем за стопанската  2013г./2014г., следните ниви: 1.Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012;2.Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008,като срещу това е получила като наем  225 лв.
За  тази стопанска година не се доказа ,че е отдадена под наем   нивата от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, с № 261006  и съответно,че е получена наемна цена от ответницата.
Установи се също така ,че за стопанската 2014/2015 г. посочените три ниви за дадени под наем/последната за сумата от 120 лв./,или ответницата е получила сумата общо от 345 лв.
Общата сума получена от ответницата за двете стопански години възлиза 570 лв..
В тази връзка  и с оглед изложеното по-горе дължимата се на ищцата сума,представляваща ½ от полученият наем за посочените имоти, за стопанските 2013-2015 г.,е в общ размер на 285 лв..
Над този размер  предявеният иск,който е за сумата общо от 700 лв., се явява  неоснователен и следва да бъде отхвърлен.
С оглед данните по делото,че наемът за нивата с  № 261006 ,за стопанските 2015/2016 и 2016/2017 г.,в общ размер от 240 лв., е получен от ищцата,то същата дължи на ответницата сумата от 120 лв..В тази връзка направеното възражение  за прихващане е основателно, при което положение общата дължима се на ищцата сума възлиза на 165 лв..
Ответницата е признала,че е отдавала под  наем описаните в т.2 на исковата молба 7 бр.ниви,както и че е получила сумата от 2085.03 лв..Отдадените имоти са общо 69.501 дка .Съобразно наследствените права на ищцата  върху тези имоти от 1/10 ответницата дължи на ищцата сумата от 208.50 лв..
В тази връзка искът е частично основателен и до пълния размер от 210 лв. следва да се отхвърли.
По насрещните искове: предявеният такъв от ответницата за сумата от 1530 лв.,представляваща ½ от получения от ищцата наем за съсобствения на страните-апартамент № 5, находящ се в гр. Видин, ул. „Скобелев“ № 2, ет. 3, с площ от 106.15 кв.м.,за периода от цялата   2105 г. до 31.05.2016 г., се явява частично основателен.
От свидетелските показания на И. и К. се установява,че апартамента  е отдаван под наем от ищцата в исковия период. Свидетелят К. сочи наемна цена от 160-170 лв. на месец.Последното,включително и  обстоятелството,че не се установи получаваният от ищцата наем  да е бил по-нисък от средно-пазарния,както и посочената,в писмената защита, сума за наем от 150 лв.,  мотивира съда да приеме  заключението на вещото лице,изготвено на база средна цена от 150 лв.  В тази връзка се налага извод,че общата получена от ищцата сума е в размер от 2550 лв.,или дължимата се на ответницата,във връзка с липсата на данни ,че е давала на ответницата полагащата й се част, възлиза на 1275 лв..
Възражението,че  ниската  консумация на ток в апартамента е индикация,че в апартамента не е живяно,не се възприема от съда,с оглед цитираните  свидетелските показания .
Обстоятелството,че не е отдаван целият апартамент под наем е без значение,с оглед предмета на иска и правата на страните.
При положение,че само един от съсобствениците получава ползите,то същият  дължи на останалите съсобственици част от тях, съответстваща на квотата им в собствеността.
 Във връзка с изложеното  претенцията е частично основателна и следва да се уважи в   размера от 1275 лв.,като над този размер се отхвърли.
Вторият насрещен иск е за присъждане на сумата от 128.95 лв.-представляваща 1/2 част от разходите по гр.д № 1363/2016 г. по описа на РС-Видин.
С оглед обстоятелството ,че се претендират разноски извършени в друго приключило съдебно производство/в случая делбено/,предявеният иск е недопустим.
 Направените разходи при воденето на едно гражданско дело представляват намаляване имуществото на страната, но не е допустимо отделно и извън конкретното производство да се търси тяхното възстановяване, респ. да се претендират като обезщетение за имуществени вреди или неоснователно обогатяване.
В тази врзъка съдебният състав приема, че самостоятелен иск за ангажиране отговорността на ответника за репариране на съдебни разноски в приключило съдебно производство, по което искане за присъждането им,или допълването им, не е направено, е процесуално недопустим/Решение № 67 от 3.04.2014г. по гр.д. № 2944/2013г., ВКС, IV ГО, Решение № 414 от 27.07.2009г. по гр.д. № 1049/2008г., ВКС, IV ГО, Решение № 54/17.02.202016г. по гр.д. № 5091/2015г., ВКС, IV ГО/.  
С оглед изхода на делото ответника следва да заплати на ищеца направените по делото разноски/адвокатско възнаграждение-300 лв.,държавна такса-51.90 лв.,разноски за свидетел -20 лв./,но съразмерно с уважената част ,а именно сумата от 68.87 лв..
Във връзка с размера на  уважената насрещна искова претенция ищеца следва да поеме съразмерно разноските направени от ответника/111.20 лв. за държ.такса,80 лв. за вещо лице,20 лв.за свидетел и 5 лв. за съдебно удостоверение/,а именно сумата от 166.30 лв.След компенсация със сумата от 68.87 лв. дължимата се от ищеца сума възлиза на 97.43 лв.,и която следва да бъде осъден да заплати на ответника.
Водим от гореизложеното, Съдът
                                             Р Е Ш И :
ОСЪЖДА  М.Т.Т. ***,ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т. ***,ЕГН **********,след прихващане със сумата от 120 лв., сумата в общ размер от 165 лв. , представляваща припадащата  й се на осн.чл.30, ал.3 ЗС част от получения наем за период-стопанските 2013/2014 г. и 2014/2015 г.20цялата 2015 г.до 31.05.2016 г. за  съсобствените им   наследствени земеделски имоти,а именно : Нива от 6.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Генови кошари“, имот № 055012; Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Площа“, имот № 069008; Нива от 8.000 дка, ІІІ-та категория в местността „Гарата“, имот № 261006 , ведно със законната лихва върху главницата за периода от датата на  завеждане на исковата молба/23.10.2017 г./ до окончателното изплащане на сумата,като ОТХВЪРЛЯ иска в останала част до пълният общ размер от 690 лв..
ОСЪЖДА  М.Т.Т. ***,ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т. ***,ЕГН **********  сумата в общ размер от 208.50 лв.., представляваща припадащата  й се на осн.чл.30, ал.3 ЗС част от получения наем за стопанската 2015/2016 г. за следните  им съсобствени  наследствени земеделски имоти,а именно : 1.Нива от 6.001 дка., ІІІ-та категория в местността „Вълчешки дол“, имот № 018020;2. Нива от 1.000 дка., VІІІ-ма категория в местността „Градено поле“, имот № 092003; 3. Нива от 13.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Градено поле“, имот № 092003; 4. Нива от 6.051 дка., ІІІ-та категория в местността „Рошкова туфа“, имот № 095006; 5. Нива от 13.999 дка., ІІІ-та категория в местността „Петковски връх“, имот № 143002; 6. Нива от 9.000 дка., ІІ-ра категория в местността „Умника“, имот № 178010; 7. Нива от 10.000 дка., ІV-та категория в местността „Цоковски падини“, имот № 235003, ведно със законната лихва върху главницата за периода от датата на  завеждане на исковата молба/23.10.2017 г./ до окончателното изплащане на сумата,като ОТХВЪРЛЯ иска в останала част до пълният размер от 210 лв..
ОСЪЖДА  Т.Т. ***,ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т. ***,ЕГН **********   сумата в общ размер от 1275  лв., представляваща припадащата  й се на осн.чл.30, ал.3 ЗС част от получения наем,за периода  от 01.01.2015 г. до 31.05.2016 г., за съсобственият им апартамент № 5, находящ се в гр. Видин, ул. „Скобелев“ № 2, ет. 3, с площ от 106.15 кв.м., състоящ се от три стаи, хол, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, ведно с избени помещения № 2 с площ от 15.03 кв.м. и №2а с площ от 14.39 кв.м., както и припадащите се 13.13% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж на две тавански помещения- № 5 с площ от 14.50 кв.м. и № 5а с площ от 11.66 кв.м. и  с идентификатор № 10971.501.309.4.5. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, ведно със законната лихва върху главницата за периода от датата на  подаване на насрещния иск/28.02.2018 г./ до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останала част до пълният размер от 1530 лв..
ПРЕКРАТЯВА частично производството по гр.д. № 3095/2017 г.,в частта  на приетия за съвместно разглеждане насрещен иск за сумата от 128.95 лв.,представляваща 1/2 част от разходите по гр.д № 1363/2016 г. по описа на РС-Видин,  предявен от  М.Т.Т. ***,ЕГН ********** против  Т.Т. ***,ЕГН **********,поради недопустимост на иска.
 
ОСЪЖДА Т.Т. ***,ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.Т. ***,ЕГН **********   сумата в общ размер от 97.43 лв.,представляващи  разноски по делото по компенсация. 
Решението ,в частта на прекратяването, има характер на определение и може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от съобщаването.
Решението може да се обжалва пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му.
                                           Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници