Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1091-2018
Р Е Ш Е Н И Е    № 239
                   гр. Видин, 13.05.2019г.
                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд ….………………… гражданска колегия в публичното заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                          Председател : Владимир Крумов
                                                                         Членове :
при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ………………...… като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1091 по описа за 2018год. и за да се произнесе взе предвид следното :
            Предявен е иск с правно основание чл. 240, ал. 1 от ЗЗД, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД във вр. с чл. 348 и сл. от ТЗ от „М.С.К Гмбх и Ко КГ“, регистрирано във Ф. Р. Г., регистрационен номер на дружеството : HRA 3663, със седалище и адрес на управление : К. 63801, ул. М. 2, против „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК : **********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“Б.Т.“, бл. 6, вх. В, ет. 3, ап. 7.
Твърди се от ищцовото дружество, че натоварило УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ и Ко /УТА/ с издаването на „MercedesService Card“ /СК/. СК е предназначена за транспортни фирми, превозващи товари и пътници в Европа. Чрез картата се извършва безкасово заплащане на услуги и стоки като зареждане с гориво, плащане на пътни такси, сервизно обслужване в рамките на 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, обслужване при аварии. СК може да бъде ползвана в 38 държави от 48 000,00доставчици на стоки и услуги и обслужва цялостно пътническия и товарния транспорт. УТА плаща фактурите на доставчиците на стоки и услуги от името и за сметка на картодържателя и изготвя колективни отчети до притежателите на СК за дължими от тях суми. В тези колективни отчети могат да се съдържат фактури от различни сервизи за един отчетен период. УТА фактурира два пъти месечно в колективна фактура, извършените от доставчиците услуги, а собственика на СК дължи плащане в срока, определен във фактурата на УТА. При неиздължаване в срок, УТА изпраща до длъжниците напомняне за плащане на колективна фактура. По искане на ответната страна, обективирано в заявление за сервизна карта от 14.10.2016г., УТА издава на ответната страна „MercedesService Card“ № 70712873869200016, по смисъла на т. 2, б.“б“ от Общите търговски условия/ОТУ/ на УТА. С подписване на заявлението, както и с последващото й ползване, клиентите на СК признават ОТУ на УТА и последващите им редакции – т. 17 от ОТУ. В периода на действие на СК ответната страна е ползвала услугите, предоставяни от УТА, като част от услугите не са платени в срок. Ответната страна не е заплатила получените от нея услуги за ремонт на МПС, за които са издадени от УТА колективни фактури : Фактура за доставка на стоки и услуги № 2144205 от 15.02.2017г. за сумата от 186,00евро с краен срок за плащане 07.03.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 620997 и Фактура за доставка на стоки и услуги № 2157531 от 31.03.2017г. за сумата от 1 266,74евро с краен срок за плащане 20.04.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 622578 от 15.04.2017г. за сумата от 676,01евро с краен срок за плащане 05.05.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 625335 от 15.05.2017г. за сумата от 475,18евро с краен срок за плащане 04.06.2017г. Съгласно т. 11 от ОТУ на УТА всички фактури, електронно регистрирани посредством СК, се считат получени. Извършените услуги са за обща сума от 2 603,93евро. С искане за плащане и декларация за цесия, ответната страна е поканена да заплати стойността на фактурите. Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответната страна да заплати на ищеца сумата от 2 603,93евро – главница по процесните фактури, ведно със законната лихва върху главницата, считана от предявяване на иска до окончателното издължаване. Претендира и направените по производството разноски.
От ответната страна не е постъпил писмен отговор. Ответната страна, призована по реда на чл. 50, ал. 2 от ГПК, представител не се е явил в откритите съдебни заседания.
По делото са събрани писмени доказателства. Назначени и изслушани са съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза.
            Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна :
            На 14.10.2016г. ответната страна е подала заявление за издаване на сервизна карта – 1 брой за шест товарни автомобила. Издател на картата е УНИОН ТАНК Екщайн ГмбХ и Ко /УТА/. Картите дават право да се ползват сервизни услуги в европейската мрежа от сервизи на Даймлер. Съгласно чл. 11 от Общите търговски условия на УТА регистрираните върху товарителниците, както и електронно регистрираните посредством сервизна карта зарежадания / услуги се считат за получени. Съгласно чл. 18 от Общите условия УТА има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия договор на „М.С.К Гмбх и Ко КГ“. Ответната страна е ползвала услуги за сервиз / ремонт на МПС за които УТА е издала процесните фактури : Фактура за доставка на стоки и услуги № 2144205 от 15.02.2017г. за сумата от 186,00евро с краен срок за плащане 07.03.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 620997 от 31.03.2017г. и Фактура за доставка на стоки и услуги № 2157531 от 31.03.2017г. за сумата от 1 266,74евро с краен срок за плащане 20.04.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 622578 от 15.04.2017г. за сумата от 676,01евро с краен срок за плащане 05.05.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 625335 от 15.05.2017г. за сумата от 475,18евро с краен срок за плащане 04.06.2017г. С искане за плащане и декларация за цесия от 24.05.2017, 04.07.2017г. и 01.09.2017г. ответната страна е поканена за извършване на плащанията и е уведомена за прехвърлянето на вземанията на ищеца. Ответната страна не е заплатила стойността на услугите.
Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза дава заключение по поставените въпроси, след запознаване с данните по делото и счетоводството на страните. Стойността на извършените услуги-ремонт / поддръжка на МПС на ответната страна са на обща стойност 2 603,93евро. В счетоводството на ответната страна процесните фактури не са осчетоводени. Не са установени в регистъра на контрагентите на дружеството УТА  и ищцовото дружество. Ответното дружество е изготвяло годишни финансови отчети и подавало данъчни декларации, като в търговския регистър не е публикуван годишен финансов отчет за 2017г. Вещото лице е посочило, че според счетоводител на ответната страна в счетоводството са осчетоводени всички фактури, които са достигнали до счетоводството, като в случая е възможно шофьорите да не са представили фактурите в счетоводството.
Вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза е посочило, при изготвянето й, че предишния собственик на ответното дружество и настоящия собственик на ответното дружество, са заявили, че не са имали акаунт в портала ServiceCardPortal. 
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна :
   Предявения иск е основателен. Ищцовото дружество е възложил на УТА сключването на определени сделки посредством издаването на карта за заплащането на стоки и услуги, поради което в  отношенията между ищеца и УТА приложение намират правилата на комисионния договор /чл.348 – чл. 360 от ТЗ/. В чл. 352, ал. 2 от ТЗ е предвидена възможността при нарушение на задълженията по изпълнителната сделка от страна на третото лице /ответното дружество/, комисионерът да прехвърли правата си по тази сделка в полза на доверителя /ищеца/. След прехвърлянето им тези права са на ищеца и няма пречка занапред той да ги упражнява – чл. 349, ал. 4 от ТЗ. Такава възможност за прехвърляне на права е изрично уредена в т.18 от общите търговски условия на УТА.
Първични счетоводни документи се преценяват от съда според тяхната редовност и във връзка с всички доказателства по делото, а когато фактурата е подписана от лице без представителна власт или не е подписана изобщо и не е отразена в счетоводните регистри на двете страни, не е вписана в дневниците за покупки и продажби и справките – декларации по ЗДДС, не е ползван данъчен кредит по нея, тогава тази фактура сама по себе си не може да установи нито сключване на договор  нито получаване на стоката. В настоящия случай по делото се установи облигационно отношение между ответното дружество и УТА, породено от подаденото заявление за сервизна карта от 14.10.2016г.
, По реда на чл 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените за настоящето производство разноски в общ размер на 1 233,29лева.
            Воден от горното, Съдът
 Р Е Ш И :
Осъжда „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“Б.Т.“, бл. 6, вх. В, ет. 3, ап. 7, да заплати на „М.С.К Гмбх и Ко КГ“, регистрирано във Ф. Р. Г., регистрационен номер на дружеството : HRA 3663, със седалище и адрес на управление : К. 63801, ул. М. 2, сумата в общ размер от 2 603,93евро, представляваща сбор от дължимите суми по фактури : Фактура за доставка на стоки и услуги № 2144205 от 15.02.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 620997 от 31.03.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 2157531 от 31.03.2017г., Фактура доставка на стоки и услуги № 622578 от 15.04.2017г., Фактура за доставка на стоки и услуги № 625335 от 15.05.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума, считана от предявяване на иска – 03.05.2018г. до окончателното издължаване.
Осъжда „Т-Т.“ ЕООД, ЕИК : *********, седалище и адрес на управление гр. Видин, ж.к.“Б.Т.“, бл. 6, вх. В, ет. 3, ап. 7, да заплати на „М.С.К Гмбх и Ко КГ“, регистрирано във Ф. Р. Г., регистрационен номер на дружеството : HRA 3663, със седалище и адрес на управление : К. 63801, ул. М. 2, сумата в общ размер на 1 233,29лева направени разноски по производството.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ : П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници