Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 974-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 271
     В ИМЕТО НА НАРОДА
    гр. Видин, 14.05.2019г.
          Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и пети април, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:                   
                                                   Председател : Тодор Попиванов                        
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 974 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 50 от СК.
Делото е образувано по молба от Е.Г., ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***.
В молбата си поддържат, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за това и молят съда да утвърди представеното от страните споразумение, с което са уредили всички спорни имуществени и неимуществени въпроси помежду си. В съдебно заседание молителите се явяват лично и заявяват, че поддържат молбата за развод и писменото споразумение.
Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.
Видно от представеното удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на акт за граждански брак № 186/26.05.1985г., издаден от Община Видин, обл.Видин, бракът между страните е сключен на 26.05.1985г.
В представената молба страните изразяват своето сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяването на брака им с развод. Страните са представили писмено споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, в което са уредили всички взаимоотношения помежду си – лични и имуществени. Страните са заявили, че нямат непълнолетни родени от брака деца. Заявили са, че недвижимото имущество, придобито по време на брака няма да бъде предмет на споразумението, тоест че същото ще поделят допълнително, а че движимите вещи, придобити по време на брака са си поделили доброволно и извънсъдебно, и нямат взаимни претенции от имуществен характер помежду си, както и такива към притежаваните от всеки банкови сметки. Съгласили са се, че няма да си дължат издръжка един към друг за бъдеще време, а съпругата след прекратяване на брака ще възстанови пред - брачното си фамилно име – Н.. Семейното жилище, находящо на адрес: гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, ул.”Железничарска” № 20, вх.Б, ап.11, няма да се предоставя за ползване, тъй като е в процес на продажба.   
Разноските по делото остават така, както са направени, а окончателната държавна такса ще следва да бъде заплатена по равно.
От правна страна: представеното от молителите писмено споразумение, с което те уреждат всички спорни въпроси помежду си е пълно, не противоречи на закона, поради което същото ще следва да бъде утвърдено с решението.
Мотивиран от горните съображения, съдът
                                           Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданския брак между Е.Г., ЕГН **********, с адрес: *** и К.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на 26.05.1985г., с акт за граждански брак № 186/26.05.1985г., издаден от Община Видин, обл.Видин, без да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:
 Съпрузите няма да си дължат издръжка помежду си за в бъдеще време.
 Недвижимото имущество, придобито по време на брака не е предмет на споразумението и същото ще поделят допълнително.
 Движимите вещи, придобити по време на брака, съпрузите са си поделили доброволно и извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер помежду си, както и такива към притежаваните от всеки банкови сметки.
 Семейно жилище – не се предоставя.
        Постанявава след влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената да носи пред - брачното си фамилно име – Н..
        ОСЪЖДА Е.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на РС - Видин окончателна държавна такса в размер на 20 лева.
        ОСЪЖДА К.А.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на РС - Видин окончателна държавна такса в размер на 20 лева.
        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                                                                                                                 
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници