Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1601-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 133
     гр. Видин 02.05.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
        Видинският районен съд,  наказателна колегия в публично заседание на втори април през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ                                             
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдията ЦВЕТКОВ  НАХ дело №1601 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по подадена в срок жалба от О.Ч.С. ***, против наказателно постановление № 25-0000632/2018г. на Началника на ОО „АА”- Видин, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания - “Глоба” в размер на 2000 лева на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр/, във вр. с извършено нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ, „глоба“ в размер на 500лв. на основание чл. 95, ал.1, т.3 от ЗАвПр. за извършено нарушение на чл. 38, предлож. 1 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ, както и „глоба“ в размер на 2000 лева на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр/, във вр. с извършено нарушение на чл.45, т.1 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ
            Жалбоподателят редовно призован се явява в с.з. с адв. Г.. Поддържа се от страна на последния, че НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради липса на извършено нарушение от страна на жалбоподателя.
         Въззиваемата страна редовно призовани, не изпращат представител.
         Районният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено от фактическа страна следното:
На 26.11.2018г. в гр.Видин, до храм „Свети Димитър“ бил спрян за проверка л.а. „Шевролет Авео“ с рег. №ВН 3821 АК,  обозначен и оборудван като таксиметров автомобил и управляван от жалб. С.. Тъй като в автомобила имало пътни, служителите на РУ-Видин поискали съдействие от страна на ОО „АА“-Видин, като на място пристигнал свид. И.Й.. Пътуващата в  автомобил а- свид. Анжела Кирилова обяснила на Й., че е клиент. Й. поискал още от жалб. С. да му представи пътна книжка, издадена от превозвача, както и разрешение за извършване на таксиметрова дейност, но последният не могъл да представи исканите документи. Й. установил още, че таксиметровия апарат/ЕТАФП/намиращ се в автомобила не бил включен
         С оглед констатациите от проверката, свид. Й. съставил АУАН, който бил връчен и предявен на жалбоподателя срещу подпис, като С. изрично отбелязал, че няма възражения относно отразеното в акта.
Въз основа на акта, било издадено и процесното НП.        
Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства- свидетелските показания на актосъставителя Й., както и от приложената административно наказателна преписка. Съдът дава вяра на показанията на актосъставителя, тъй като ги възприе като обективни, логическо-обосновани и безпротиворечеви и не на последно място относими към предмета на доказване по делото.
От друга страна съдът не даде вяра на показанията на свид. Кирилова, тъй като същите бяха представени пред съда по един неубедителен и колеблив начин, като освен това тези показния се  противопоставят на показанията на свид. Й.. 
            Между така изброените доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.
            Съдът не споделя тезата на защитата на жалбоподателя, че е допуснато съществено процесуално нарушение при установяването и санкционирането на административното нарушение, което е довело до незаконосъобразност на НП, тъй като не са изтъкнати достатъчно доводи в тази насока.
         От така изложената фактическа обстановка, съдът обуславя извода, че жалб. С. е извършил от обективна и субективна страна административните нарушения за които е наказан по административен ред. 
           От  субективна страна деяниятаса извършеи виновно.
          За извършеното нарушение жалбоподателят е бил санкциониран два пъти по реда на чл.93 ал.1, т.1 от ЗАвПр, съгласно която норма „Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със глоба от 2000 лв. - при първо нарушение“.
         В конкретния случай Съдът счита, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. Размера на наложените  наказания е определено точно от закона, поради което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер. АНО правилно е определил и другото наказание наложено по реда на чл. 95, ал.1, т.3 от ЗАвПр, тъй като и размерът на това наказание е определен точно от Законодателя.                                                                                      
         Предвид изложеното съдът намира, че нарушението е правилно установено и не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление- издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.            
         Предвид горните съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление  №  25-0000632/2018г. на Началника на ОО „АА”- Видин, с което на жалбоподателя О.Ч.С. ***,  са наложени следните административни наказания -  “Глоба” в размер на 2000 лева на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр/, във вр. с извършено нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ, „Глоба“ в размер на 500лв. на основание чл. 95, ал.1, т.3 от ЗАвПр. за извършено нарушение на чл. 38, предлож. 1 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ, както и „Глоба“ в размер на 2000 лева на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр/, във вр. с извършено нарушение на чл.45, т.1 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ
         
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                                       
                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници