Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 283-2019
                                              Р Е Ш Е Н И Е № 144
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
                                            гр.Видин  09.05.2019год.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на девети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                                                                  Съдебни заседатели:
                                                                       Членове:
при секретаря Кр.Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова НАХД №283 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, която е подадена   от  „ ЦЯН-ДА 2“, ЕИК: 202970251, представлявано от управителя си- ЛИЮН ЧЪН против наказателно постановление ОЗ № 4/22.02.2019г. на Директор РЗИ-ВИДИН, с което за нарушение на чл.19, пар.5 от Регламент №1223/2009 на ЕП и на Съвета от 30.11.2009г. във вр. с чл.49, ал.2,т.8 от ЗЗ, на основание чл.213а, ал.3 от ЗЗ на жалбоподателя е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“в размер на 6 000 лева.
            С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно и се иска отмяната му като такова.
            В съд. заседание жалбоподателят-редовно призован не се явява лично, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
За ответната по жалбата страна се явява редовно упълномощен процесуален представител, който моли за потвърждаване на наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност,  посочените основания в жалбата, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:
Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от правоимащо лице и е  допустима, разгледана по същество се явява основателна.
И.Н.-*** е съставила АУАН фабр.№12 на 11.02.2019г. на жалбоподателя, за това че към момента на проверката в магазин УАН-ДА, каса 2, находящ се на бул.ПАНОНИЯ №46 се предлагат козметични продукти-червило, очна линия, хайлайтър, лакочестители, татус за вежди без етикет български език, с което е нарушен Регламент №1223/2009 на ЕП и на Съвета от 30.11.2009г.
            На 22.02.2019г.  Директор РЗИ-ВИДИН е съставил наказателно постановление ОЗ № 4/22.02.2019г , с което за нарушение на чл.19, пар.5 от Регламент №1223/2009 на ЕП и на Съвета от 30.11.2009г. във вр. с чл.49, ал.2,т.8 от ЗЗ, на основание чл.213а, ал.3 от ЗЗ на жалбоподателя е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 6 000 лева.
В съд. Заседание актосъставителят и свидетел по настоящето производство- И.Н.  , поддържа констатациите в акта, като дава  обяснения относно съставения акт.Същата заявява, че проверката е извършена  на място и е констатирано описаното в АУАН.
Съдът дава вяра на показанията на свидетеля и ги кредитира, тъй като същите пресъздават непосредствени й впечатления по работата й, относими са към предмета на доказване в настоящето производство.
В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание. Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата
незаконосъобразност. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно, е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.Не е установено и доказано по несъмнен начин извършването на нарушението и по-точно същото не е конкретизирано.
            Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.
            В настоящия случай е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.
            За съда не става ясно и същият не е в състояние да проконтролира по същество атакуваното НП на АНО по настоящето производство, тъй като е допуснато съществено процесуално нарушение.
            Видно от АУАН е, че липсва дата на извършване на деянието.В същият не е отразено кога е извършена проверката със съответните констатации.Налице е дата на съставяне на АУАН, но не и такава на констатиране на претендираното нарушение.
            Видно е , че в АУАН не е отразена императивната запретяваща норма от закона, която е нарушена.Отразен е само РЕГЛАМЕНТ НА ЕП. Жалбоподателят изначално е лишен от правото да разбере коя точно норма от закона е нарушил, за да може да се защитава ефективно.Още повече, че същият има и право на възражение след връчването на АУАН, в което да развие доводите си за защита.Това право му е отнето.
            Едва в НП се появява нормата, която се претендира, че е нарушена от същия, поради което същият е лишен от възможността да участва активно в административно-наказателното производство.
            Освен това, както в АУАН, така и в НП са описани стоки, които нямат етикет на български.Тези стоки не са индивидуализирани по никакъв начин , а са отразени само с родовото си понятие, като лакочестител, червило и т.н.Не е отразен и броя на артикулите от всеки вид, които са били без етикет на български.В конкретния случай количеството е от съществено значение с оглед преценяване на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.
            В наказателното постановление е отразено, че нарушението не представлява маловажен случай, като за съда не става ясно  въз основа на какво се стигнало до тази преценка при положение, че в обстоятелствената част на същото не е изяснена и конкретизирана фактическата обстановка, така както го изисква императивната разпоредба на чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН
            Налице са съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение, което не му дава възможност да разбере в пълен обем обстоятелствата, които му се вменяват в нарушение, за да може да реализира и ефективна защита.
По гореизложените съображения Съдът намира, че  наказателното постановление следва да бъде отменено
                  Водим от горното Съдът,
Р   Е   Ш   И   :
            ОТМЕНЯ наказателно постановление ОЗ № 4/22.02.2019г. на Директор РЗИ-ВИДИН, с което за нарушение на чл.19, пар.5 от Регламент №1223/2009 на ЕП и на Съвета от 30.11.2009г. във вр. с чл.49, ал.2,т.8 от ЗЗ, на основание чл.213а, ал.3 от ЗЗ на жалбоподателя-  „ ЦЯН-ДА 2“, ЕИК: 202970251, представлявано от управителя си- ЛИЮН ЧЪН  е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“в размер на 6 000 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на глава дванадесета от АПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници