Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 282-2019
Р Е Ш Е Н И Е №145
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин, 09.05.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   девети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Мариела Йосифова
При секретаря Кр.Илиева и в присъствието на прокурора ......................                           като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 282 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  Н.М.Н.,*** против Наказателно постановление № 18-0242-000912/11.01.2019г. на НАЧАЛНИК РУ-БЕЛОГРАДЧИК, с което на жалбоподателя  за нарушение на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, на основание  чл.181,т.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева .
             Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 18-0242-000912/11.01.2019г. на НАЧАЛНИК РУ-БЕЛОГРАДЧИК.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява лично, не се представлява.
          За административно – наказващия орган –  явява се редовно упълномощен процесуален представител, който иска от съда потвърждаване на постановлението, като развива доводи в тази насока.
            Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява неоснователна.
На 27.12.2018г. Р.Я. – пол. инспектор е съставил АУАН № 929 на жалбоподателя за това, че на същата дата около 08,20ч.  в гр.Белоградчик,ул.“КНЯЗ БОРИС I“№19 в посока площад „1850-то лето „ управлява лек автомобил –лична собственост, като  управляваното МПС не минало изискуемия технически преглед, респ. не го е представил за такъв.
На 11.01.2019г. НАЧАЛНИК РУ-БЕЛОГРАДЧИК при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление№ 18-0242-000912/11.01.2019г. на НАЧАЛНИК РУ-БЕЛОГРАДЧИК, с което на жалбоподателя  за нарушение на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, на основание  чл.181,т.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева .
 От разпитаният в съд. заседание - актосъставител –Р.Я. се установява, че същият е  съставил АУАН на водача въз основа на  извършена проверка на място, след като водачът е бил спрян по надлежния ред  със светлинен сигнал.Констатирал е нарушенията отразени в акта.
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични, житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.Същият пресъздават непосредствените си действия при извършената проверка.
Видно от изготвената справка за нарушител е, че жалбоподателят има влезли  в сила наказателни постановления за извършени нарушения по ЗДвП.
            Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните деяния в съставения против жалбоподателя акт се доказват по безспорен и несъмнен начин и съдържат всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.
            Наложените наказания са в рамките на предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно-наказващият орган е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл.12 от ЗАНН, както и с тази на чл.27 от ЗАНН. Наложените наказания са съразмерни на извършените нарушения.
            Не е налице претендираната от жалбоподателя норма на чл. 28 от ЗАНН за „маловажен случай“ на извършеното деяние.Видно от цитираната по-горе справка за нарушител е, че жалбоподателят многократно е наказван с влезли в сила наказателни постановления за нарушения по ЗдВП, което обстоятелство разкрива жалбоподателя като лице, което системно не спазва установения законов ред за движение по пътищата.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
             Водим от горното Съдът,
Р             Е            Ш            И :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0242-000912/11.01.2019г. на НАЧАЛНИК РУ-БЕЛОГРАДЧИК, с което на жалбоподателя- Н.М.Н.,*** за нарушение на чл. 147, ал.1 от ЗДвП, на основание  чл.181,т.1 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 50 лева .
            Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници