Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1518-2017
МОТИВИ към присъда № 151 по НОХД № 1518/2017г. по описа на Видински районен съд - страница 1
        Делото е образувано по обвинителен акт на Видинска районна прокуратура, с който е внесено в Съда обвинение против:
        Д.О.М., роден на *** г. в гр. София, с адрес: ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, месторабота: шофьор в „СП Транс" - Видин, неосъждан, ЕГН: **********,
ЗА Т О В А, Ч Е:
На 10.09.2016 г. в гр. Видин пред дискотека „Инфинити-клуб" нанесъл удар с юмрук в тилната част на главата под дясното ухо на Р.И.С. ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на вертикалния клон на дясната половина на долната челюст, довело до затруднение на дъвченето и говоренето -престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
На основание чл. 76 от НПК по делото, като частен обвинител е конституиран пострадалия С., който пледира за справедливо наказание.
Представителят на Районна прокуратура-Видин в съдебно заседание поддържа обвинението така, както е внесено в Съда с обвинителния акт. Счита, че същото е доказано по безспорен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства. Пледира съдът да постанови осъдителна присъда, като с оглед постигане целите на чл. 36 от НК, на подсъдимия  М. да бъде наложено  наказание „лишаване от свобода” за срок над предвидения минимален такъв, което да бъде отложено за срок от пет години.
Подсъдимият Д.М. е с неустановено местонахождение, същият е обявен за ОДИ , но към момента на приключване на съдебното следствие не е установен от структурите на МВР, респект. не е доведен  в с.з.
Защитникът на подс. М.- адв. Г. пледира постановяването на оправдателна присъда, поддържа се становище, че обвинението не е представило убедителни доказателства, носещи категоричност и некомпрометираност в подкрепа на своята теза, които по безспорен и категоричен начин да го подкрепят и да се направи обоснован извод, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е подведен под  наказателна отговорност. Акцентира се върху липсата на достатъчна медицинска документация, въз основа на която е изготвена СМЕ.
От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:
На 08.09.2016 г. свид. и частен обвинител  Р.И.С., заедно със съпругата си - свид. К.И.С. пристигнали в гр. Видин по повод сватбеното тържество на техни приятели. Сем. Стайкови отседнали заедно с други гости на тържеството в хотел „Бонония" в гр. Видин.
На 09.09.2016 г. вечерта Стайкови и техни познати посетили ресторанта на хотел „Бонония", като след полунощ - на 10.09.2016 г., решили да посетят дискотека „Инфинити клуб"- гр. Видин заедно с други гости на тържеството, сред които свидетелите А.Г.Б. и Р.З.Р.. В заведението посочените лица останали около два часа, като през това време компанията им била наблюдавана от охранители на дискотеката, сред които бил и подс. Д.О.М., който до последно ги наблюдавал. Около 03.00-04.00ч. на 10.09.2016 г. свид. С., свид. С. и приятелите им решили да се прибират, като тръгнали към изхода на заведението. В момента в който се намирали пред входа на дискотеката, до свид. С. се приближил подс. М., който го последвал при излизане от дискотеката, като същият съвсем неочаквано му нанесъл в гръб удар с юмрук под дясно ухо, вследствие на който свид. С. паднал пред заведението. Същия ден преди обяд - 10.09.2016 г.,  пострадалия С. посетил ЦСМП-Видин, където му била направена рентгенова снимка и било установено, че има фрактура на челюстта.
По доказателствата:
            Така изложената и възприета от съда фактическа обстановка се потвърждава от събраните и приложени по делото писмени и гласни доказателства– свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели- пострадалия Р.С., А.Г.Б., Р.З.Р., В.М.Ц., Ц.Д.П., М.Д.А.Н.Ф.Е., Михайл К.М., Р.Е.Р., от изготвената  СМЕ, както и от другите приложени по делото писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняването на фактическите положения по делото и прочетени по реда на чл. 283 от НПК.
Видно от изготвените по делото протоколи за разпознаване на лица и предмети по снимков материал, свидетелите А.Г.Б., Р.З.Р. и К.И.С. категорично са разпознали подс. Д.О.М. като лицето, нанесло удара с юмрук на свид. Р.И.С..
Видно от заключението на назначената по делото Съдебно-медицинека експертиза № 16/2017 г., изготвена от д-р А.П.И., на свид. Р.И.С., наред с по-леки травматични увреждания е причинено счупване на вертикалния клон на дясната половина на долната челюст, с което му е причинено трайно затруднение функциите на дъвченето и говоренето, което съставлява средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК. Според експерта това счупване се дължи на удари от или върху тъп, твърд предмет и отговарят да са причинени по начина и времето, съобщени в досъдебното производство -- удар с юмрук под дясно ухо и падане на твърда повърхност с удар на главата.
Съдът възприе приложената по делото СМЕ като обективна и безпристрастно извършена, поради и което я кредитира изцяло.
            Съдът даде вяра на казаното от посочените по- горе свидетели, като приема, че изложените от тях факти и обстоятелства по време на съдебното следствие, както и по време на досъдебното производство са последователни, логически-обосновани и относими към изясняването на фактическите положения по делото, както и към характера на повдигнатото срещу подсъдимия М. обвинение, а така също въпросните свидетелски показания кореспондират изцяло с другите, изброени по- горе писмени и гласни доказателства по делото.  
От правна страна:
При така установената фактическа обстановка, Съдът обуславя извода, че подсъдимият М. е извършил престъплението в което е обвинен, както от обективна, така и от субективна страна.
От обективна страна на 10.09.2016 г. в гр. Видин, пред дискотека „Инфинити-клуб", нанесъл удар с юмрук в тилната част на главата под дясното ухо на Р.И.С. ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на вертикалния клон на дясната половина на долната челюст, довело до затруднение на дъвченето и говоренето
          От субективна страна инкриминираното деяние е извършено при форма на вината пряк умисъл, т.е. подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и пряко е целял настъпването им, като са налице всички обективни и субективни елементи от състава на престъплението - умишлено причинена средна телесна повреда.
В контекста на изложеното до момента, следва да се има предвид, че обект на закрила на престъпленията от Раздел ІІ на Глава втора от НК са обществените отношения, свързани с осигуряване неприкосновеността на човешкото здраве и физическа цялост на личността. Причиняването на телесна повреда е противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек, чрез нарушаване на анатомичната цялост на физическите функции на органите и тъканите в неговото тяло – в конкретния случай счупване на вертикалния клон на дясната половина на долната челюст, довело до затруднение на дъвченето и говоренето на пострадалия С..
Относно наказанието:
От представената фактическа обстановка е видно, че престъпното деяние на подсъдимия М. осъществява от субективна и от обективна страна състава на престъплението по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК, като към момента на извършване на деянието се предвижда наказание “лишаване от свобода” до шест години. С оглед постигане целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, Съдът счита, че за извършеното от подсъдимия престъпление по чл. 129, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК следва да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от две години, което на основание чл. 66, ал.1 от НК съдът отложи за срок от три години, считано от влизането на присъдата в сила.
Настоящият съдебен състав намира, че така наложеното наказание ще постигне целите на индивидуална и генерална превенция,  както спрямо подсъдимия М., така и спрямо останалите членове на обществото, като освен това съдът намира, че наложеното наказание в този му размер ще окаже своята превантивна роля спрямо подсъдимия, като ще го приучи да не извършва подобни престъпления за в бъдеще и освен това ще постигне своя възпитателен ефект. При определянето на наказанието съдът взе предвид и хладнокръвието и дързостта на извършване на престъплението - пред множество хора и в непосредствена близост до една от най- посещаваните дискотеки  в гр. Видин
Причините за извършване на престъплението се коренят в ниското правосъзнание на подсъдимия, в незачитане на установения правов ред в страната и в неуважението към обществото и личната неприкосновеност.
          Съдът ОСЪДИ подсъдимия Д.О.М. да заплати в полза на Държавата по сметка на РС-Видин направените разноски по делото, а именно 275.00 лв., представляващи направени от съда разходи за вещи лица в съдебното производство.
           Съдът ОСЪДИ подсъдимия Д.О.М. да заплати в полза на бюджета по сметка на ОД МВР-Видин сумата от 70.00 лв., направени разноски за изготвяне на експертизи в досъдебната фаза на процеса, както и по време на съдебното следствие.
  Воден от горното, Съдът постанови присъдата си.
                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници