Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 870-2019
       Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е  №233    
                                    гр.Видин, 13.05.2019 година
 
                         В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично заседание на единадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                         Председател: Нина Николова
                                                                                                       
при секретаря М.п. и в присъствието съдия  Нина Николова        гр.дело № 870 по описа за 2019 г.,  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.30, ал.1, във вр. с чл.29, т. 6 и 9 от Закона за закрила на детето.
            Делото е образувано по искане на Д. “Социално подпомагане” – Д. , за прекратяване на постановената мярка за закрила  спрямо  детето Г.П.С. с ЕГН: ********** – настаняване на същото  в  семейството на А.С.И. с ЕГН: ********** и Г.В.И. ,ЕГН: **********/леля и вуйчо по бащина линия/.
В с.з. представител на Д. “Социално подпомагане”  –Д. е поддържал искането. Излагат се съображения, че е детето е навършило пълнолетие на 05.01.2019г. , и на 10.01.2019г. е заминала заедно с неин братовчед в И..
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното: 
Детето е с родители С.С.А. с ЕГН:  ********** и баща П.С.А. с ЕГН: **********.  Г. е била отглеждана в семейството А.С.И. с ЕГН: ********** и Г.В.И. ,ЕГН: **********/леля и вуйчо по бащина линия/.
Настанено е с решение  по гр.д.№ 950/2016г.на ВРС. При посещение на адреса на 14.02.2019г., сем.И. съобщили, че Г. е заминала да работи в И., заедно с неин братовчед.
Със Заповед №ЗД- Д-ВН -011 /06.03.2019г. на Д. Д ”СП” Д. на осн. чл.29, т.2  от ЗЗакД, е прекратено временно настаняването на детето, предвид изложените обстоятелства. 
            При тези данни Съдът счита, че искането на   Д. “Социално подпомагане” - Видин е основателно и следва да бъде уважено. Установи се, че са налице основанията за прекратяване на предприетата мярка за закрила на детето. 
            Воден от горното с оглед разпоредбата на чл. 30 от Закона за закрила на детето, и на основание чл.29,т.5  от ЗЗакД, Съдът
                                                           Р Е Ш И :
            ПРЕКРАТЯВА постановената мярка за закрила на детето Г.П.С. с ЕГН: ********** – настаняване на същото  в  семейството на А.С.И. с ЕГН: ********** и Г.В.И. , ЕГН: ********** /леля и вуйчо по бащина линия/, двамата с с А., общ.Д., ул. Р.К. №42.
Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници