Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1918-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е     №200
гр.Видин, 16.04.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински  районен съд гражданска колегия  в публично  заседание на  двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година , в състав:
                                                                   Председател: Нина Николова
при секретаря  М.П. като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 1918 по описа за 2018г., и за да  се произнесе взе предвид следното:
                 Искът е с правно основание чл.422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК. 
                 Подадена е искова молба от „ВиК- Видин” ЕООД гр.Видин, със седалище гр.Видин ул.Ш. №18, ЕИК ******** против  Д.Т.В.  с ЕГН: ********** ,с постоянен адрес ***   с претенция за установяване задължението на ответника към ищеца за сума в размер  335.25  лева , представляваща изразходвана и незаплатена вода и отведен канал за периода 15.07.2015г.- 15.01.2016 г., и периода 15.03.2016г.-14.12.2017г.,  ведно със законната лихва, считано от предявяване на вземането на 17.04.2018г. до окончателното издължаване и разноските в производствата по ч.гр.д.№ 872/2018г. на ВРС и настоящото. 
Поддържа се, че по силата на облигационно отношение, регулирано от общите  условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от В и К оператор”,  приети с решение на ДКЕВР №ОУ-09/11.08.2014г. на основание Наредба № 4 /14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на   водоснабдителни и канализационни системи, ищецът е предоставил на ответника, който е титуляр на партида с уникален абонатен номер 005429, услугите за доставка на потребителя на питейна вода с питейни качества и за отвеждане на отпадните води на посочения по-горе адрес. Във фактурите се твърди, че фигурира стария собственик  Цветан Милрадинов Йонов, но през месец август 2017г. в производство по чл.410 ГПК срещу него същият възразил, че не е собственик на апартамента.  Сочи се, че при ищеца постъпила информация, че новия собственик е ответникът. Твърди се, че потребените количества питейна вода и отведени канални води за всяка от издадените фактури за процесния период ,са определени на базата на показанията на водомера на потребителя.В месеците ,когато е установена разлика между количеството питейна вода, отчетена от общия водомер и сумата , от отчетените количества по индивидуалните водомери , и количествата, определени по чл.25, ал.8 и чл.23, ал.3 от ОУ , в месечната фактура е включено освен отчетеното  изразходвано количество по индивидуалния водомер на ответникаи дължимата сума от разпределение, изчислена по реда на чл.25, ал.2 от ОУ и записана на отделен ред във фактурата , съгласно чл.25, ал.3 от ОУ.  От страна на ответника не е изпълнено задължението за заплащане на услугите.   Претенциите са предявени по реда на производството по чл.410 ГПК, издадена е заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 872/2018г.на ВРС, която е  връчена по реда на чл.47, ал.5 ГПК.
Ответникът, чрез назначен по реда на чл.47, ал.6 ГПК особен представител, е заявил, че оспорва претенцията. Оспорва се факта, че на посочения адрес водомера е работещ, и на адреса съществува потребление. Твърди се, че водомерите не са проверявани- както индивидуалните, така и общия водомер. Не е присъствал представител на етажната собственост при отчитане на общия водомер, което е нарушение на чл.Наредба №4, Ищецът не е представил методика за изчисление на количествата вода и дали са реално изразходени.Прави се възражение за нищожност на чл.20, ал.3 и на чл.26, ал.2 от ОУ в частта, в която препращат към чл.25, ал.8 и ал.10 ОУ. Оспорва се падежа на задълженията ,като се твърди, че същият е настъпил с изтичането на срока ,даден с поканата за доброволно изпълнение, а не с изтичане на 30 дневен срок от фактуриране на задълженията. Излага, че фактурите са издадени на друго име , което се твърди че е предишен собственик, а се търси изпълнение на задълженията от ответника ,за който няма данни да е собственик или ползвател на водоснабдения имот.
Събрани са писмени доказателства, изслушано е заключението на съдебно-счетоводна експертиза. 
Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба , подадения отговор и направените доводи от страните, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Ищецът е дружество по чл.2, от   Наредба № 4 /14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на   водоснабдителни и канализационни системи. Процесният имот е водоснабден имот с адрес на потребление   гр.Видин,  ж.к.Вида, бл.8, вх.В, ап.64   с абонатен № 005429, на който имот е регистриран постоянния адрес на ответника. Съгласно чл.90, ал.1 ЗГР / в редакцията му към 30.04.2010г. към момента на регистрацията на ответника на адреса/   Всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес, като съгласно  чл. 92  ЗГР (В сила от 1.01.2000 г. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) адресната регистрация се извършва от общините и кметствата при заявяване от лицето. Видно е, че към датата на заявяване, лицето не е имало задължение да представя акт  за собственост или други документи, установяващи вещни или облагицонни права върху имота, на който е  заявен постоянния адрес. В тази връзка не може да се направи извод, макар и косвен за собственост или ползване от ответника на водоснабдения имот.
В настоящия случай липсват доказателства за факта, че посочения ответник е абонат на ВИК Видин, с оглед  чл. 2.(1),т.2  от Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор    „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД,  одобрени от ДКЕВР с решение № оу-09 от 11.08.2014 г. – точка 11, според който текст
 потребители на В и К услуги са: физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажна собственост; Няма доказателства ответникът да е собственик или ползвател на имота.Тъй като ищецът твърди, че ответникът е собственик, но фактурите са издадени на името на предишния собственик, защото дружеството не е знаело за прехвърлянето на собствеността,  същият е следвало установи тези факти при пълно и главно доказване, да установи  от кога ответникът е собственик, с оглед прилагане на разпоредбата на чл. 63. (1) от ОУ - при промяна на собствеността или правото на ползване предишният и новият собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от В и К оператора справка за всички дължими суми за В и К услуги към момента на промяната. Съгласно чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, промяната на носителя на правото на собственост, на строеж или на ползване на водоснабдения обект има действие спрямо оператора от деня на промяната по партидата на потребителя по реда, определен в договора или в общите условия. Същото е регламентирано и в Общите условия на ищеца-съгласно ал.2 на чл.63 от ОУ  в случай, че новият и предишният собственик или ползвател не спазят изискванията по чл. 61, ал. 1, / а именно при промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота/ , новият собственик или ползвател заплаща всички дължими суми за имота след датата на промяна на собствеността или ползването. По делото не се установи кога е прехвърлена собствеността , за да се ангажира отговорността на ответника. Вещото лице също излага, че във всяка от фактурите е посочен Цветан Миладинов Йонов, в компютъра на Началник "Пласмент“ е посочено името на ответника. На вещото лице, при посещението при ищеца не е представен документ за собственост на ответника.
В чл. 64 ал.1 от ОУ е предвидено, че  ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, В и К операторът събира дължимите суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик или ползвател, съобразно представения акт за собственост или правото на ползване. Съгласно алинея 2 на чл.64 от ОУ, В и К операторът може да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ собствеността или правото на ползване на имота на новия собственик или ползвател
Не се установи от събраните в производството доказателства, че предишният собственик, на чието име са издадени фактурите, е закрил партидата си и на коя дата. Не се установи и дали, кога и на какво основание е открита партида на ответника. С оглед изложеното , съдът намира, че между страните не се установи, че е налице облигационно отношение, възникнало на основание обществено отношение , регулирано от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребители  от ” ВиК Видин”,  приети на основание Наредба № 4 /14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на   водоснабдителни и канализационни системи.
Предвид горното, Съдът намира, че искът не е доказан в основанието си и следва да бъде отхвърлен, тъй като не се установи материалноправно отношение между страните. Другите възражения на особения представител на ответника не следва да се разглеждат, тъй като искът следва да бъде отхвърлен поради изложеното .
С оглед изхода на делото, и на основание чл.78, ал.1 ГПК, на ищеца не следва да се присъждат направените в заповедното и в исковото производство разноски, а ответника не е направил такива. 
               Воден от горното, Съдът
                                                               Р  Е  Ш  И:
ОТХВЪРЛЯ предявения от  „ВиК- Видин” ЕООД гр.Видин, със седалище гр.Видин ул.Ш. №18, ЕИК *********  иск за признаване за установено по отношение на Д.Т.В.  с ЕГН: ********** ,с постоянен адрес ***   ВЗЕМАНЕТО на  „ВиК- Видин” ЕООД гр.Видин, със седалище гр.Видин ул.Ш. №18, ЕИК **********, СРЕЩУ Д.Т.В.  с ЕГН: ********** ,с постоянен адрес ***   в общ размер   335.25  лева , представляваща изразходвана и незаплатена вода и отведен канал за периода 15.07.2015г.- 15.01.2016 г., и периода 15.03.2016г.-14.12.2017г.,  ведно със законната лихва, считано от предявяване на вземането на 17.04.2018г. до окончателното издължаване , както и исканията за разноски в производствата по ч.гр.д.№ 872/2018г. на ВРС и настоящото.     
               Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните по реда на въззивното обжалване пред ВОС.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
              ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
  СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници