Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 70-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 129
гр. В.,   16.04.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд………….… наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П. Йорданова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 70……
по описа………… за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                         
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от Д.К.Ц., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 18-1786-000166 / 03.09.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР - В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият лично и чрез процесуалния си представител заема идентично становище в с.з. 
            Процесуалният представител на ответната страна заема  становище в с. з. да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 06.08.2018г. е съставен АУАН № 18 -000166 от свидетеля Е.Г. – мл. експерт, срещу жалбоподателя Д.Ц. за това, че на 02.08.2018 г. около 23,45 часа в гр. В., ул. „К.“, срещу дом №11, като организатор на тържество е изградил съоръжение /шатра/ на улицата, предназначена за обществено ползване, като е направил невъзможно преминаването на ППС в двете посоки, без да е взел мерки за безопасността на движението по нея. Същото е квалифицирано като нарушение по чл. 178 ЗДвП.
           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Е. Г. - актосъставител, В. И., А. А., Ц. А. и А. М., както и от административно - наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
            Съдът, за да се произнесе, взе предвид следните съображения:         
          Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.
           За да е налице нарушение по чл. 178, ал.1, т.3, пр. 2 от ЗДвП е необходимо активно поведение на дееца, нормата сочи "наредил" като форма на изпълнителното деяние, а не „изградил“ както е прието в НП, което да е насочено към поставяне на съоръжение на пътя. В свидетелските показания на актосъставителя Е. Г., свидетелите В. И. и А. А. - свидетел по акта, има пълна липса на данни, както и такива липсват и по административната преписка как е установено това активно поведение на санкционираното лице. По делото са приети доказателства в обратния смисъл, че свидетелят А. – дядо на жалбоподателя е "наредил"да се изгради шатра за сватбено тържество на улицата пред дома му, което се потвърждава от показанията и на свидетеля М.. Гласните доказателства в този смисъл са годни да послужат като основа за установяване на фактическата обстановка и от там за направените правни изводи за липса на вина при действията на санкционираното лице. Съдът приема, че не само липсва вина, но и че няма и категорични и безспорни доказателства деянието да е извършено от посоченото в НП лице. Гласните доказателства, които са послужили за установяване на фактите по случая водят на извод, че "нареждането" къде да бъде поставена шатрата са дадени от св. А., който твърди, че той е инициаторът да се постави шатрата на пътя, като тържеството е организирано от него и от дъщеря му, която е маяка на жалбоподателя Д. Цветков. Същото се потвърждава и от показанията на свидетеля М.. Свидетелят Г. твърди, че е съставил акта по докладна записка и не е установил лично нарушението. Свидетелят И. е издал разпореждане до жалбоподателя да не изгражда съоръжения на улицата, с което да не затруднява или прави невъзможно преминаване на ППС по нея. Свидетелят А. – свидетел при съставяне на АУАН твърди, че нарушението е установено от свидетеля Е. А. – автопатрул. Свидетелят Е. А. твърди, че на 02.08.2018г. на ул. „К.“, пред дом № 11 установил поставена шатра в която се намирали около 150 души, които празнували и се използва озвучителна техника. Последният свидетел твърди, че не е видял залепена покана за тържеството, както и че е съставил докладна записка по случая.
          В този смисъл Съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено.
          Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН В.ският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1786-000166 / 03.09.2018 г. на Началник РУП към ОД на МВР - В., с което на жалбоподателя Д.К.Ц., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗДвП – „глоба“ в размер на 3000 /три хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 178, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.
          Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В..                                                        
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : А.Д.
Версия за печат
Свързани страници