Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 569-2018
ПРИСЪДА
№   ...............
гр.В., 16.04.2019 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
В.СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД наказателна колегия на  шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:     
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                                     Съд.заседатели: 1. М.Д.
                                                                             2.  Ф.П.
 
при секретаря    М. В.
и с участието на прокурора       К. К.                                      разгледа
НОХД № 569  по описа за 2018  г.                                                  докладвано
от СЪДИЯ П.                и въз основа на данните по делото и закона
  ПРИСЪДИ:
   ПРИЗНАВА подсъдимия   Д.С.Б. - роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че за времето от 07.12.2016 г. до 14.12.2016 г., включително, в землището на с. М., общ. М., обл. В., действайки в условията на продължавано престъпление, с няколко отделни деяния, които поотделно осъществяват състава на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в местността „Билото“,  сам без редовно писмено позволително, отсякъл от горския фонд, както следва:
от имот № 281013, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на наследниците на Марко С. М., поч. На 30.05.1972 г., а именно на останалите живи наследници: К.В.Ж., ЕГН **********, пост. адрес: ***, наст. адрес:***; И.В.К., ЕГН **********, пост. адрес: ***; В. С.М., ЕГН **********, пост. адрес: ***; К.С.М., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 55 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 18,2 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1092.00 лв.,
от имот № 281016, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на наследниците на М. Й. В., поч. На 16.01.1997 г., а именно на останалата жива наследница И.М. Д., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 51 броя немаркирани дървета от дървесен вид „акация“, равняващи се на 19,3 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1 158.00 лв.,
от имот № 281022, попадащ в отдел „ 324“, подотдел „д“, собственост на фирма „Г.“ АД – гр. С., представлявана от изпълнителния директор М.И.В., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 12 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 4,0 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 240.00 лв.,
от имот № 281023, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на фирма „Г.“ АД – гр. С., представлявана от изпълнителния директор М.И.В., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 57 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 14,3 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 858.00 лв.
от имот № 281024, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на С.А. К., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 13 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 4,0 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 240.00 лв.
от имот 281025, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на И.А.С., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 70 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 17,1 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1026.00 лв., всички дърва на обща стойност 4 614.00 лв. – престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. 
ПРИЗНАВА подсъдимия   Д.С.Б. - роден на *** ***,  с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че за времето от 07.12.2016 г. до 14.12.2016 г., включително, в землището на с. М., общ. М., обл. В., действайки в условията на продължавано престъпление, с няколко отделни деяния, които поотделно осъществяват състава на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в местността „Билото“,  при условията на посредствено извърителство – чрез Л.Д.Л., С.Д.Д., Р.М.П. и Р.Ц.Я.,***, действащи невиновно поради незнанието на фактическите обстоятелства, които принадлежат към състава на престъплението, изключващи умисъл, въвеждайки в заблуждение лицата, че има документи за сеч на дърва, без редовно писмено позволително, отсякъл от горския фонд, както следва:
от имот № 281013, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на наследниците на М. С. М., поч. На 30.05.1972 г., а именно на останалите живи наследници: К.В.Ж., ЕГН **********, пост. адрес: ***, наст. адрес:***; И.В.К., ЕГН **********, пост. адрес: ***; В. С.М., ЕГН **********, пост. адрес: ***; К.С.М., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 55 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 18,2 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1092.00 лв.,
от имот № 281016, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на наследниците на М. Й. В., поч. На 16.01.1997 г., а именно на останалата жива наследница И.М. Д., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 51 броя немаркирани дървета от дървесен вид „акация“, равняващи се на 19,3 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1 158.00 лв.,
от имот № 281022, попадащ в отдел „ 324“, подотдел „д“, собственост на фирма „Г.“ АД – гр. С., представлявана от изпълнителния директор М.И.В., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 12 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 4,0 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 240.00 лв.,
от имот № 281023, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на фирма „Г.“ АД – гр. С., представлявана от изпълнителния директор М.И.В., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 57 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 14,3 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 858.00 лв.
от имот № 281024, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на С.А. Кънчева, ЕГН **********, пост. адрес: ***, 13 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 4,0 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 240.00 лв.
от имот 281025, попадащ в отдел „324“, подотдел „д“, собственост на И.А.С., ЕГН **********, пост. адрес: ***, 70 броя немаркирани дървета от дървесен вид „благун“, равняващи се на 17,1 пр. куб. метра дърва за огрев на стойност 1026.00 лв., всички дърва на обща стойност 4 614.00 лв. – престъпление по чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което  на основание същия текст му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /една/ година и на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, както и  наказание ГЛОБА в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.Б. със снета по-
горе самоличност да заплати на С.А. *** с ЕГН ********** сумата 240.00 /двеста и четиридесет/ лева, обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждане 14.12.2016 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 200 /двеста/ лева, направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.Б. със снета по-
горе самоличност да заплати на И.А.С. *** с ЕГН ********** сумата 1026.00 /хиляда двадесет и шест/ лева, обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждане 14.12.2016 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 200 /двеста/ лева, направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
              ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.Б. със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на ОД МВР В. сумата в размер на 448.22 /четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ лева, за изготвяне на експертизи и по сметка на Районен съд – В. сумата  140.00 /сто и четиридесет/ лева, изразходвана за вещи лица, както и сумата в размер на 40.00 /четиридесет/ лева, изразходвана за явяването на свидетел, както и сумата в размер на 100 /сто/ лева, държавна такса върху уважените граждански искове.
             Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред В.ския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                                                   2.
Версия за печат
Свързани страници