Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3160-2018
                            Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    № 201
                                       гр.Видин, 15.04.2019 год.
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично
заседание на двадесет и седми март
през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Николова
 
при секретаря  М.П. като разгледа докладваното от съдия  Нина Николова гр.дело №3160 по описа за 2018 г. , за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 341 от ГПК за делба на недвижими  имоти  с правно основание чл.69 ЗН и чл.34 ЗС.
 Постъпила е искова молба от Т.А. ***, против  В.А.М. ***, ж.к.П. бл.5, вх.Б, ет.3, ап.24 за допускане на делба на съсобствен  недвижим  имот, придобит  по наследство и чрез правна сделка от родителите на страните, а именно : самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.182.5.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, общ.Видин, област Видин, одобрени със заповед № РД-18-5/28.01.2008г.на ИД на АГКК с адрес на имота гр.Видин, ж.к.П. бл.5, вх.Б, ет.3, ап.24 с предназначение на самостоятелния обект:жилище, апартамент №24 със застроена площ от 58.90 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни  самостоятелни  обекти в сградата - на същия етаж: 10971.506.182.5.37, 10971.506.182.5.23 ; под обекта: 10971.506.182.5.21; над обекта : 10971.506.182.5.27, ведно с прилежащи части:избено помещение №24 със застроена площ от 4.76 кв.м. и 1.682 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст е подал   отговор.   Излага, че не оспорва допускането на делба, правата в съсобствеността и желае доброволното уреждане на спора. 
Съдът, като взе предвид липсата на спор между страните по изложените факти и обстоятелства, и доказателствата по делото, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:
Не се спори, че  страните са деца на А.М.Т. ,починал на 17.04.2006г. , б.ж.на гр.Видин –Акт за смърт №0026/17.04.2006г., съставен в гр.Кула, общ.Кула и П.Л.С. от с.С., общ.Видин. Не се спори , а е видно и от Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от 27.06.1990г., че наследодателят на страните е придобил правото на собственост върху апартамент № 24, на 3 етаж  в жилищна сграда-блок №5 ,вход Б, на к-с Дружба в гр.Видин, със застроена площ от 58.90 кв.м. и избено помещение №24с полезна площ 4.76 кв.м.и 1.682 ид.ч.от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: отляво  ап.23 на Й.Ц.Й., отдясно Борислав Цветанов Тодоров , отдолу ап.21, отгоре –ап.27 , и при съседи на мазето: отляво мазе №  23-Й.Ц.Й., отдясно мазе 25 –А.С.У.. Недвижимият имот е придобит по време на брака на същия с П.Л.Т. –майка на страните. Бракът е прекратен с развод след придобиване на правото ,видно от представеното съдебно решение,  след което бившите съпрузи са притежавали правото на съсобственост с права по ½ ид.ч.до смъртта на наследодателя, когато наследството е преминало в патримониума на страните с права по ¼ ид.ч. за всяка от тях. С Нотариален акт за собственост на основание давностно владение и наследство, издаден по обстоятелствена проверка от 29.01.2015г. , №108,т.I , рег.№ 1215, дело № 55/2015. На Нотариус Н.Ангелова, ищцата е призната за собственик на процесния апартамент с права ½ ид.ч. С решение от 23.10.2015г. по гр.д.№ 770/2015г. на ВРС, влязло в сила на 24.03.2016г., е отменен посочения нотариален акт над притежаваната от ищцата ¼ ид.ч. от апартамента. С нотариален акт за покупко праодажба на недвижим имот от 08.02.2017г. № 64, т.I, рег.№653,д.№26 /2017г. на Нотариус Таня Атанасова с район на действие Вид.РС, П.Л.С. е продала на ответницата своята ½ ид.ч. от правото на собственост върху процесния имот.
       Предвид изложеното , Съдът намира, че следва да бъде допусната делба на вещите , предмет на производството с права  ¼ ид.ч. за ищцата  и ¾ ид.ч. за ответницата.
        Воден от горното , Съдът
                                                                     Р Е Ш И :
ДОПУСКА да бъде извършена делба между Т.А.С. с ЕГН: **********  и адрес ***,   и   В.А.М. с ЕГН: **********  и адрес ***, ж.к.П. бл.5, вх.Б, ет.3, ап.24 на следния недвижим   имот:  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.182.5.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, общ.Видин, област Видин, одобрени със заповед № РД-18-5/28.01.2008г.на ИД на АГКК с адрес на имота гр.Видин, ж.к.П. бл.5, вх.Б, ет.3, ап.24 с предназначение на самостоятелния обект:жилище, апартамент №24 със застроена площ от 58.90 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседни  самостоятелни  обекти в сградата - на същия етаж: 10971.506.182.5.37, 10971.506.182.5.23 ; под обекта: 10971.506.182.5.21; над обекта : 10971.506.182.5.27, ведно с прилежащи части:избено помещение №24 със застроена площ от 4.76 кв.м. и 1.682 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с права ¼ ид.ч. за  Т.А.С.  и ¾ ид.ч. за  В.А.М..
  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.
     
РАЙОНЕН СЪДИЯ: П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници