Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3004-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 172
гр. Видин, 12.04.2019г.
                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
Видинският районен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Галина Герасимова
при  участието  на  секретаря Мила Петрова, като разгледа докладваното от съдията Герасимова гр. дело № 3004 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл. 439, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 ГПК  от Адриан Я.А. *** за признаване за установено по отношение на ответника „КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД, че вземането му по изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова, per. № 724 на КЧСИ, а именно: сума в размер на 432.62 лева /четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ - главница, 313.31 лева /триста и тринадесет лева и тридесет и една стотинки/ - законната лихва за периода от 29.09.2011 г. до 07.11.2018 г., 277,71 лева /двеста седемдесет седем лева и седемдесет и една стотинки/ - неолихвяеми вземания, 125,00 лева /сто двадесет и пет лева/ - разноски, 150,00 лева /сто и петдесет лева/ - разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, 227.48 лева /двеста двадесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ - такси по Тарифата към ЗЧСИ, не е дължимо от ищеца Адриан Я.А., тъй като е погасено по давност.
Претендират се направените по делото разноски.
Твърди се в исковата молба, че с Покана за доброволно изпълнение изх. № 7755/24.08.2018 г. по изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова, per. № 724 на КЧСИ, ищецът бил уведомен, че въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 1884/2011 г. по описа на РС - Видин, по силата на който е осъден да заплати на „БНП Париба Пърсънъл файненс" ЕАД сумата 432.62 лева /четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ - главница, 139.06 лева /сто тридесет и девет лева и шест стотинки/ - договорна лихва за периода от 24.10.2008 г. до 6 март 2009 г., законна лихва за забава върху главницата от 14.11.2008 г. до 14.09.2011 г. в размер на 138.65 лева /сто тридесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/, законна лихва от предявяване на иска - 29.09.2011 г. до окончателното издължаване, както и направените по делото разноски, включващи 25 лева /двадесет и пет лева/ - държавна такса и 100 лева /сто лева/ - адвокатско възнаграждение, било образувано изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова, per. № 724 на КЧСИ, с взискател "КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД.
С поканата ищецът бил уведомен за дължимите от него суми по горепосоченото изпълнително дело, а именно: сума в размер на 1 526.12 лева /хиляда петстотин двадесет и шест лева и дванадесет стотинки/, от които сума в размер на 432.62 лева /четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ - главница, ведно със законната лихва в размер на 313.31 лева /триста и тринадесет лева и тридесет и една стотинки/ за периода 29.09.2011 г. - 07.11.2018 г., сума в размер на 277.71 лева /двеста седемдесет седем лева и седемдесет и една стотинки/ - неолихвяеми вземания, сума в размер на 125 лева /сто двадесет и пет лева/ - присъдени разноски, сума в размер на 150,00 лева /сто и петдесет лева/ - разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, сума в размер на 227.48 лева /двеста двадесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки - такси по Тарифата към ЗЧСИ, дължими към 08.09.2018 г. С поканата ищецът бил уведомен и за насрочен опис на движими вещи в дома му.
Поддържа се, че след като процесният изпълнителният лист е бил издаден на 17.11.2011 г. въз основа на Заповед № 1614-РЗ от 07.10.2011 г. по ч.гр.д. № 1884/2011 г. по описа на ВРС, а изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова с взискател "КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕАД е било образувано през 2017 г., то в случая била налице изтекла погасителна давност към датата на образуване на изпълнителното производство. Изпълнителното производство било образувано въз основа на несъдебно изпълнително основание. Крайният съдебен акт, постановен в това производство, се ползвал с изпълнителна сила, но не и със сила на присъдено нещо. Изпълнителният лист бил издаден въз основа на молба на кредитора по реда на чл. 410 от ГПК, поради което по отношение на него била приложима разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД и вземането се погасявало с изтичането на петгодишен срок за главницата и тригодишен давностен срок за лихвата.
В срока по чл. 131 от ГПК от ответника е постъпил отговор на исковата молба, в който предявеният иск се оспорва като неоснователен.
Твърди се, че на 12.09.2008 г. между „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, с предишно наименование ("ДЖЕТФАЙНЕНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД), в качеството на кредитор, от една страна и А.Я.А., в качеството на кредитополучател, от друга, бил подписан Договор за потребителски заем № CASH-04219426. Кредитополучателят се задължил да погаси усвоения кредит чрез 24 погасителни месечни вноски, всяка от които в размер на 29.58 лв. Кредиторът отпуснал договорената заемна сума на кредитополучателя. Последният не погасил задължението си в договорения срок, като не платил нито една погасителна вноска. За удовлетворяване на вземането си „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД се снабдило със Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1884/2011г. на Районен съд- Видин, въз основа на която бил издаден изпълнителен лист срещу А.Я.А. на 17.11.2011 г. Въз основа на издадения изпълнителен лист било образувано изп. дело № 853/2012 г. по описа на ЧСИ Виолета Томова, с per. № 724 и район на действие ОС - гр. Видин с взискател „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД и длъжник А.Я.А.. Изпълнителното производство не било образувано въз основа на несъдебно изпълнително основание, тъй като всички изпълнителни основания биват съдебни.
Поддържа се, че с подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1884/2011 г. на Районен съд- Видин давността била прекъсната. С депозирането на заявлението в съда давността спряла да тече, съгласно чл. 115 ЗЗД и била възобновена на 17.11.2011г. с издаването на изпълнителен лист.
На 08.11.2012 г. по молба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД било образувано изп. дело № 853/2012 г. по описа на ЧСИ Виолета Томова. На тази дата отново била прекъсната погасителната давност, тъй като в молбата за образуване взискателят възложил на ЧСИ правомощията по чл. 18 ЗЧСИ. 
Поддържа се, че погасителна давност не била текла докато траел изпълнителният процес, съгласно чл. 115, ал. 1, б. ж от ЗЗД. От образуването на изпълнително дело № 853/2012 г. по описа на ЧСИ Виолета Томова на 08.11.2012г. до 26.06.2015 г. намирало приложение Постановление №3 от 18.XI.1980 г., Пленум на ВС и погасителна давност не била текла, независимо дали е имало или е нямало извършени изпълнителни действия. Погасителна давност започнала да тече от 26.06.2015г. – датата на постановяване на Тълкувателно решение от 26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Поддържа се, че вземането би се погасило по давност на 26.06.2020 г.
В условията на евентуалност се твърди, че в рамките на образуваното изпълнително производство по изп. дело № 853/2012 г., във връзка с възложените права по чл. 18 ЗЧСИ, са били предприети множество изпълнителни действия, които прекъсвали погасителната давност.
На 08.11.2012 г. било образувано изпълнително дело № 853/2012 г.
На 07.06.2017 г. била връчена призовка за принудително изпълнение на длъжника с насрочена дата за опис на движими вещи в дома на същия.
Поддържа се, че гореописаните действия представлявали валидни изпълнителни действия, прекъсващи погасителната давност.
На 15.05.2015 г. между „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, ЕИК 130697606, в качеството на цедент и „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД, ЕИК 202423225, в качеството на цесионер, бил сключен договор за цесия, по силата на който „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД прехвърлило вземането си по Договор за кредит № CASH-04219426 на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД. С нотариално заверено пълномощно от 09.06.2015 г., както и съгласно чл. 5, ал.6 от сключения Договор за цесия, предишният кредитор (цедентът) упълномощил „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД да уведоми от името на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД всички длъжници по вземания на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД, които „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД било цедирало, съгласно сключения Договор за цесия от 15.05.2015 г. Чрез пълномощника „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД  било изпратено Уведомление за извършеното прехвърляне на вземания до длъжника А.Я.А. на постоянния адрес на длъжника, също посочен и в договора за кредит.
На 11.07.2017 г. със съобщение с изх. № 6281/28.06.2017 г. от кантората на ЧСИ Виолета Томова уведомили „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“, че на основание чл. 433, ал.1, т.8 ГПК и с Постановление от 28.06.2017 г. изпълнително дело № 853/2012 г. е  било прекратено.
На 04.09.2017 г. по подадена молба от „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ било образувано изпълнително дело № 345/2017 г. по описа на ЧСИ Виолета Томова за вземането по изпълнителен лист от 17.11.2011 г. по ч.гр.д. № 1884/2011 г. по описа на PC- Видин. С молбата на ЧСИ се възлагали и правата по чл. 18 ЗЧСИ.
На 24.08.2018 г. била изпратена Покана за доброволно изпълнение до длъжника, с която ЧСИ Виолета Томова също така го уведомявала, че ще се извърши опис на движими вещи в дома на същия на 10.10.2018 г.
Поддържа се, че предприетите изпълнителни действия били годни основания за прекъсване на погасителната давност. Не било необходимо предприемането на действие от съдебния изпълнител в рамките на изпълнителния способ да е успешно, за да се счита давността за прекъсната, което следвало от разпоредбата на чл. 116, б. „в" ЗЗД.
Поддържа се, че в настоящия случай погасителната давност е била прекъсвана многократно с предприемането или осъществяването на горепосочените изпълнителни действия.
Иска се от съда да постанови решение, с което да отхвърли предявения иск като неоснователен.
Претендират се направените по делото разноски.
С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното:
По подадено заявление от кредитора „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, ЕИК 130697606, по ч.гр.д. № 1884/2011г. по описа на РС – Видин е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 1614-РЗ от 07.10.2011г. против длъжника А.Я.А., ЕГН **********, за сумите: 432,62 лв. – главница; 139,06 лв. – договорна лихва за периода от 24.10.2008г. до 06.03.2009г.; 138,65 лв. – лихва за забава за периода от 14.11.2008г. до 14.09.2011г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението – 29.09.2011г. до окончателното плащане, както и за направените разноски в размер на 25,00 лв. за платена държавна такса и 100,00 лв. – за адвокатско възнаграждение.
Издаден е изпълнителен лист от 17.11.2011г., въз основа на който е образувано изпълнително дело № 20127240400853 по описа на ЧСИ Виолета Томова, рег. № 724, район на действие Окръжен съд – Видин.
Поканата за доброволно изпълнение е връчена на осн. чл. 47, ал. 5 ГПК на 22.11.2012г.
С молба от 18.08.2015г. от „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД е поискано конституиране като взискател на основание договор за цесия. С разпореждане от 10.09.2015г. е допуснато конституиране и е дадено указание за посочване на способ за събиране на дълга.
С молба от 17.05.2017г. взискателят е посочил начин на изпълнение – опис на движими вещи. Насрочена е дата за опис, който не е извършен.
С постановление от 28.06.2017г. на съдебния изпълнител, влязло в сила на 08.08.2017г., производството по делото е прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, след като в продължение на две години взискателят не е поискал продължаване на принудителното изпълнение по делото чрез посочване на способи за събиране на вземането.
На 04.09.2017г., въз основа на същия изпълнителен лист от 17.11.2011г., е образувано изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова, рег. № 724, район на действие Окръжен съд – Видин.
При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 439 от ГПК длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението, като искът може да се основава на факти, настъпили след приключване на съдебното дирене в производството, по което е било издадено изпълнителното основание.
Съгласно чл. 110 от ЗЗД, с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Съгласно чл. 117 от ЗЗД, ако вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е всякога пет години.
Съгласно Тълкувателно решение № 2/2013г. от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, т.10, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано или е предприето последното валидно изпълнително действие. Не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.
В т. 10 на горецитираното ТР е прието, че Постановление на Пленума на Върховния съд № 3/1980г. следва да се счита изгубило сила. Съгласно даденото в ППВС № 3/1980г. тълкуване образуването на изпълнителното производство прекъсва давността като по време на изпълнителното производство давност не тече.
Съгласно приетото в решение № 170/17.09.2018г. по дело № 2382/2017г. на ВКС, ГК, IV г.о., постановено по реда на чл. 290 от ГПК, извършената с т. 10 от ТР № 2/2013г. на ОСГТК на ВКС отмяна на ППВС № 3/18.11.1980г. поражда действие от обявяването на ТР, като даденото с т. 10 от ТР разрешение се прилага от тази дата по отношение на висящите към този момент изпълнителни производства. В мотивите към решението е прието, че прилагането на даденото с посоченото ТР тълкуване за период преди постановяването му би имало за последица погасяването по давност на вземания, които са били предмет на изпълнителни производства, но по тях не са били предприемани действия за период по-голям от този срок. С оглед на това давността ще се счита изтекла със задна дата преди момента на постановяване на тълкувателното решение, но въз основа на даденото с него тълкуване, което би довело и до несъобразяване на действащото към онзи момент ППВС. Поради изложеното, даденото с отмененото ППВС тълкуване следва да намери приложение и след отмяната на същото, когато спорът се отнася до последиците от нормата, които са били реализирани за периода преди отмяната на тълкувателния акт, като новото ТР ще следва да се прилага от този момент за в бъдеще.
В случая, на 17.11.2011г. е издаден изпълнителен лист. Започналата да тече петгодишна давност е била прекъсната на 08.11.2012г. с образуването на изпълнително дело № 20127240400853 по описа на ЧСИ Виолета Томова по силата на чл. 116, б. „в“ от ЗЗД. По силата на даденото с ППВС № 3/18.11.1980г. тълкуване давността е спряла да тече през цялото време на изпълнително производство по силата на чл. 115, ал. 1, б. „ж“ от ЗЗД. Действието на това спиране е преустановено от момента на отмяната на ППВС № 3/18.11.1980г., извършена с т. 10 от ТР № 2/2013г. от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС. Започналата да тече на 26.06.2015г. давност е била прекъсната с искането на взискателя за осъществяване от съдебния изпълнител на конкретен изпълнителен способ с молбата от 17.05.2017г. От този момент (17.05.2017г.) е започнала да тече нова петгодишна давност, която не е изтекла.
Предвид изложеното, вземането на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД към Адриан Я.А. не е погасено по давност и предявеният от последния иск се явява неоснователен, поради което следва да бъде отхвърлен.
Ответното дружество претендира разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв.
Съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, в полза на юридически лица се присъжда възнаграждение в размер, определен от съда, който не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ. Чл. 37, ал. 1 от ЗПП предвижда, че заплащането на правната помощ е съобразно вида и количеството на извършената дейност и се определя в наредба на Министерския съвет. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с ПМС № 4 от 06.01.2006г., изм. бр. 98 от 15.12.2015г., за защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 300 лева.
Предвид действителната правна и фактическа сложност на делото, ангажираните в производството доказателства и проведеното по делото едно открито съдебно заседание, в което не се е явил процесуалния представител на ответното дружество,  съдът намира, че на ответното дружество следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Мотивиран от горното, съдът 
                                                       Р Е Ш И:
   ОТХВЪРЛЯ  предявения от Адриан Я.А. *** против „КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД, ЕИК 202423225, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 21, Бизнес сграда „Люлин 6“, ет. 2, иск за признаване за установено, че вземането по изпълнително дело № 20177240400345 по описа на ЧСИ Виолета Томова, per. № 724 на КЧСИ, а именно: сума в размер на 432.62 лева /четиристотин тридесет и два лева и шестдесет и две стотинки/ - главница, 313.31 лева /триста и тринадесет лева и тридесет и една стотинки/ - законната лихва за периода от 29.09.2011 г. до 07.11.2018 г., 277,71 лева /двеста седемдесет седем лева и седемдесет и една стотинки/ - неолихвяеми вземания, 125,00 лева /сто двадесет и пет лева/ - разноски, 150,00 лева /сто и петдесет лева/ - разноски по изпълнителното дело за адвокатски хонорар, 227.48 лева /двеста двадесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ - такси по Тарифата към ЗЧСИ, не съществува поради погасяването му по давност.
            ОСЪЖДА Адриан Я.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на „КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ЕАД, ЕИК 202423225, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 21, Бизнес сграда „Люлин 6“, ет. 2, сумата от 150,00 /сто и петдесет/ лева – разноски по производството за юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Видин в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници