Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1424-2018
                                                     Р Е Ш Е Н И Е  № 169
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. Видин, 11.04.2019г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на единадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1424 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :
          Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 232, ал. 2, предложение второ от ЗЗД и чл. 233 от ЗЗД, от Б.Б.С., ЕГН **********,***, против Д.О.Г., ЕГН **********,***, и П.Н.К., ЕГН **********,***.
          Твърди се от ищеца, че на 19.04.2017г. страните сключили договор за наем за недвижим имот – апартамент № 20, находящ се в гр. София, ул.“С № **, ет. *, с площ от 93,40кв.м. По силата на договора ответните страни, като наематели, се задължили да заплащат наемна цена в месечен размер на 300,00лева. Ответните страни са ползвали имота от 01.05.2017г. до 09.09.2017г. В периода на ползване на имота от ответните страни, с уведомително писмо № 0000896 от 28.06.2017г. от „ПМУ Инженеринг“ ООД за абонатен № към „Топлофикация София“ ЕАД – 361349 с топломер № 23715409, е констатирано, че е прекъснат кабела на захранващия блок, поради което консумацията на топлинна енергия за отчетния период 2016/2017г. следва да бъде определена по реда на Методика за дялово разпределение за топлинна енергия от Наредба за топлоснабдяването. Посочената повреда налага и ремонт на топломера, който бил заплатен от ищеца, въпреки, че горното писмо недвусмислено констатирало, че неизправността на уреда е настъпила в срока на ползване на имота от ответните страни. Извън с разходи за топлоенергия и за ремонт на топломера, ответните страни са задължили ищцата и със задължения за електроенергия, студена вода, топлинна енергия, такса смет и входна такса към етажната собственост. Общото задължение на ответните страни е в размер на 1 678,17лева. През месец октомври на 2017г. е изпратена извънсъдебна спогодба до ответните страни, като писмата са се върнали в цялост. Ищцата е  подала заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответните страни, за което било образувано гр. д. № 195/ 2018г. на Районен съд Видин. В законоустановения срок длъжниците подали възражение по чл. 414, ал. 2 от ГПК. Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответниците дължат на ищцата : сумата от 713,05лева-незаплатени разходи за топлинна енергия, сумата от 71,02лева—незаплатени разходи за електрическа енергия, сумата от 109,83лева-незаплатени разходи за вода, сумата от 255,00лева-разходи за ремонт на повреден индивидуален топломер, сумата от 10,00лева-разходи за извънреден отчет на топломер, сумата от 52,00лева-заплатени такси към етажната собственост, сумата от 47,12лева-незаплатена припадаща се част от дължима такса смет, сумата от 300,00лева-обезщетение за неспазено предизвестие при прекратяване на сключения договор. Иска разноски по производството.
          С влязло в сила определение от 01.02.2019г. съдът е допуснал отказ от исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за стойност на дължима електрическа енергия над сумата от 71,02лева до претендирания размер от 148,29лева, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
          С влязло в сила определение от 01.02.2019г. съдът е допуснал отказ от исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за дължима такса смет над сумата от 47,12лева до претендирания размер от 90,00лева, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
          В срока по чл. 131 от ГПК от ответните страни са постъпили писмени отговори.
          Ответникът П.Н.К. не оспорва вземането на ищеца за сумата от 36,22лева за топлинна енергия, за сумата от 109,38лева за ползвана вода. Оспорва останалите претенции.
          Ответникът Д.О.Г. оспорва исковите претенции. В процесния договор липсва клауза относно дължимо обезщетение за неспазено предизвестие.
              По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства. Назначена и изслушана е съдебно-топлотехническа експертиза.
  Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
По делото не се спори относно наличие на въведените облигационни отношения между страните през исковия период, породени от 2 /два/ броя Договор за наем от 19.04.2017г. Договорите са сключени за срок от 1 година, считано от 01.05.2017г. Двата броя договори за наем са с еднакво съдържание относно предмет; срок, цена и начин на плащане; права и задължения на страните; прекратяване на договора; други условия. Съгласно раздел III, т. 3 от договора консумативните разходи /електричество, телефон, вода, отопление, портиерски и други/, както и разноските, необходими за поддържането и поправянето на повреди, които се дължат на обикновеното употребление или на негово виновно поведение ще се заплащат от наемателя. Съгласно т. 10 от договорите, страните са уговорили задължение на наемателите да заплащат такса смет за наетия имот. Съгласно раздел IV договора може да бъде прекратен преди изтичане срока по него в случаи : по взаимно съгласие; с писмено едномесечно предизвестие, отправено от двете страни; ако имотът не се използва съобразно договореното или поради лошо стопанисване, което поврежда имота без предизвестие едностранно от наемодателя, при даване на 5 дневен срок на наемателя за освобождаване на имота; неплащане в срок на една месечна наемна вноска за имота или едномесечните му разноски едностранно от наемодателя без предизвестие при даване на 5 дневен срок на наемателя да освободи имота. Ответните страни са напуснали наетия имот на 09.09.2017г. За периода от 01.01.2017г. до 31.08.2017г. ищцата е заплатила сумата в общ размер на 124,00лева за такса вход. За исковия период за наетия имот са издадени, от „Софийска вода“АД, фактури за доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води, пречистване на отпадъчни води, съответно : № 0073557582 / 09.06.2017г., № 0074219333, № 0074858806/09.08.2017г. и № 0075505884, на обща стойност 109,83лева. За исковия период за наетия имот са издадени, от „ЧЕЗ Електро България“ АД, фактури за консумирана електрическа енергия, съответно № 0225866981/31.07.2017г. и № 0227563838/31.08.2017г. на обща стойност 71,02лева. Ищцата е заплатила такса битови отпадъци и данък недвижим имот на обща стойност 220,39лева. За процесния имот няма неплатени задължения за електрическа енергия и няма текущи задължения за топлинна енергия и дялово разпределение. С уведомително писмо № 0000869 на „ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е уведомена ищцата, че на 28.06.2017г. се установило, че в наетия имот уред за дялово разпределение – топломер е повреден – прекъснат кабел на електронния блок. Консумацията на топлинна енергия за отчетен период 2016/2017г. ще бъде определена по Методика за дялово разпределение на топлинна енергия от Наредба за топлоснабдяването. С приемо-предавателен протокол от 13.07.2017г. дружеството е доставило и монтирало без забележки топломер в процесния имот. Ищцовата страна е заплатила на дружеството сумата от 10,00лева за проверка на топломера и сумата от 255,00лева за ремонт на топломера.
Вещото лице по назначената съдебно-топлотехническа експертиза дава заключение по поставените задачи. Отчетът на апартаментните топломери, както и на частните водомери се извършва веднъж годишно, след края на всеки отоплителен сезон. За сезон 2016г.-2017г. процесния топломер е отчетен на 28.06.2017г., когато е съставено съответното уведомително писмо. Няма данни за състоянието на топломера през отоплителен сезон 2016г.-2017г. Същият  е бил отчетен редовно за предходния отоплителен сезон 205г.-2016г., който съгласно Наредба за топлоснабдяването следва да е бил извършен в периода май – юни на 2016г. Процесния топломер е бил повреден през периода май-юни на 2016г. и 28.06.2017г. Сумата от 36,22лева представлява прогнозна/авансова/ сума за топлинна енергия за периода 01.07.2017г. – 31.07.2017г., която подлежи на коригиране след края на отоплителния сезон, т.е. след 30.04.2018г. Сумата е вероятно дължима по смисъла на Закона за счетоводството, но от топлотехническа гледна точка след дяловото разпределение на топлинна енергия за сезон 2017-2018г. същата е завишена. Сумата от 1,48лева представлява 1/12част от годишната сума за дялово разпределение, т.е. сума за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г. Сумата от 676,83лева представлява корекция/изравняване/ на топлинна енергия за отоплителен сезон 2016г.-2017г., т.е. за периода от 01.05.2016г. до 30.04.2017г.
Заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието по делото.
Топломерът се намира в малка стая до коридора на жилището, в която стая минава тръбата за парното. Стаята не се заключва. Пред вратата на стаята е имало багаж – колело и кашони, при нанасянето на ответните страни. Имотът се е отоплявал на електрическа енергия, тъй като отоплението на топлинна енергия е прекъснато преди нанасяне на ответните страни. Ищцата показала на ответните страни мястото където се намира топломера и заявила, че е пломбиран. Ответните страни не са ползвали стаята, където се намира топломера. Ищцата и свидетеля Иван Пламенов Драгов имали вещи в жилището, ключ от същото и достъп, през време на наемните отношения. Преди нанасянето на ответните страни, в имота е имало други наематели. Ищцата предложила на ответните страни извънсъдебно споразумение за заплащане на процесните суми, като последните отказали.
Ищцата е подала заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 18.01.2018г. като е образувано гр.д. № 195 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № РЗ-159 от 23.01.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено ответниците да заплатят солидарно ищеца процесните суми на въведеното с настоящата искова молба основание, със съответната законна лихва, както и разноски по производството. От ответните страни са постъпили възражения против заповедта за изпълнение. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящия иск.
                     Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат. 
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявените искове са допустими. Против Заповедта за изпълнение са постъпили възражения от ответниците, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на иска за установяване на вземанията си по заповедното производство.
                 Не се спори от страните относно възникналите облигационни отношения на въведените основания. Наетият имот е ползван от ответните страни за времето от 01.05.2017г. до 09.09.2017г. Съгласно разпоредбата на чл. 232, ал. 2 от ЗЗД наемателят е  длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползуването на вещта. В настоящия случай съдът намира, че ответните страни не доказаха изпълнение на задължението си да заплащат разходите, свързани с ползването на имота, а именно : стойност на електрическа енергия в размер на 71,02лева, сумата от 109,83лева за ползвана питейна вода, сумата от 47,12лева разходи за такса смет, сумата от 52,00лева за такси вход.  В тази част претенциите на ищцата са основателни.
Относно претенцията за установяване вземането на ищцата за сумата от 300,00лева за обезщетение за неспазено предизвестие при прекратяване на договорите, същата е неоснователна. Страните не са договорили обезщетение на твърдяното основание.
Искът по чл. 233 от ЗЗД във вр. с чл. 422, ал. 1 от ГПК за заплащане на сумата в общ размер на 265лева – ремонт на повреден топломер и извънреден отчет на топломера, е неоснователен. За да се установи, че на наетия имот са причинени вреди, в настоящия случай повреден топломер – прекъснат кабел на захранващия блок, следва да се направи съпоставяне между състоянието на имота при сключването, предаването на имота и това при прекратяването на договора за наем, връщането му. В правната норма на  чл. 233, ал. 1, изр. 4-то от ЗЗД е въведена презумпцията, че по време на предаването имотът е бил в добро състояние. Презумпцията, съдържаща се в чл. 233, ал.1 от изр. последно от ЗЗД, която гласи, че до доказване на противното се предполага, че вещта е била приета в добро състояние, е приложима в случаите, когато липсва приемо-предавателен протокол. В разглеждания случай не е налице приемо- предавателен протокол. Свидетелите Иван Пламенов Драгов и Федя Кирилова Митова сочат на обстоятелства при наемането на имота относно топломер без нарушени пломби. Видно от уведомително писмо № 0000869/28.06.2017г. на „ПМУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД повредата на електромера се състои в прекъснат кабел електронния блок, без да е разпломбиран топломера. При това положение съдът намира, че доколкото е налице повреда на топломера, тя не се дължи на разпломбирането му / съответно нарушени пломби. Евентуално ответните страни биха дължали обезщетение за вреди причинени от нарушени пломби на топломера, доколкото при нанасянето в имота топломера бил пломбиран.
Искът за установяване на вземането за сумата от 676,83лева-корекция на топлинна енергия за периода от 01.05.2015г. до 30.04.2017г. и за сумата от 36,22лева-прогнозна сума за топлинна енергия за периода 01.07.2017г.31.07.2017г., е неоснователен. Доколкото ответните страни не са причинили повредата на топломера, то сумата за последваща корекция на топлинна енергия не може да им се вмени в задължение за плащане. Вещото лице сочи, че сумата от 36,22лева-прогнозна стойност, е завишена и подлежи на корекция след края на отоплителен сезон 2017г.-2018г.
          С влязло в сила определение от 01.02.2019г. съдът е допуснал отказ от исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за стойност на дължима електрическа енергия над сумата от 71,02лева до претендирания размер от 148,29лева, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
          С влязло в сила определение от 01.02.2019г. съдът е допуснал отказ от исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за дължима такса смет над сумата от 47,12лева до претендирания размер от 90,00лева, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
           Съгласно чл. 13 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/2013 от 18.06.2014 год. на Върховен касационен съд, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила.
Предвид това издадената заповед за изпълнение по гр. д. № 195/ 2018г. по описа на Районен съд Видин в частта на присъдената сума за електрическа енергия над сумата от 71,02лева до 148,29лева, както и в частта на присъдената сума за дължима такса смет над сумата от 47,12лева до 90,00лева, следва да се обезсили.
            С оглед изхода на делото ответните страни следва да заплатят солидарно на ищцата сумата от 25,00лева за държавна такса, сумата от 50,05лева за възнаграждение за адвокат, съразмерно уважената част от претенциите. Разноските във връзка с назначената съдебно-топлотехническа експертиза остават в тежест на ищцата предвид неоснователността на претенциите за вземанията за вредите от повреден топломер и стойност на топлинна енергия.  Ответните страни следва да заплатят на ищцата сумата от сумата от 25,00лева за държавна такса, сумата от 50,05лева за възнаграждение за адвокат в заповедното производство.
Ищцата следва да заплати на всяка от ответните страни сумата от по 249,95лева за възнаграждение за адвокат съразмерно отхвърлената част на претенциите.
         
          Воден от горното Съдът,
                                                              Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на Д.О.Г., ЕГН **********,***, и П.Н.К., ЕГН **********,***, че Б.Б.С., ЕГН **********,***, има вземане спрямо Д.О.Г., ЕГН **********,***, и П.Н.К., ЕГН **********,***, при солидарна отговорност, за сумата в общ размер на 279,97лева-главница, която сума е включена в Заповед № РЗ -159 от 23.01.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 195 / 2018г. на Районен съд гр. Видин, като в останалата част отхвърля исковете като неоснователни.
          Обезсилва Заповед № РЗ -159 от 23.01.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 195 / 2018г. на Районен съд гр. Видин, в частта на присъдени суми : за електрическа енергия над сумата от 71,02лева до 148,29лева, както и в частта на присъдената сума за дължима такса смет над сумата от 47,12лева до 90,00лева.
          Осъжда Д.О.Г., ЕГН **********,***, и П.Н.К., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Б.Б.С., ЕГН **********,***, сумата от 75,05лева разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 75,05лв. разноски в настоящето производство, като искането в останалите части отхвърля като неоснователно.
          Осъжда Б.Б.С., ЕГН **********,***, да заплати на Д.О.Г., ЕГН **********,***, сумата в размер на 249,95лева разноски по производството, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
          Осъжда Б.Б.С., ЕГН **********,***, да заплати на П.Н.К., ЕГН **********,***, сумата в размер на 249,95лева разноски по производството, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                             Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници