Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 111-2019
                                                Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                           
                                                      гр.Видин, 12.04.2019г.
                                                        в името на народа  
ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДЕСЕТИ   АПРИЛ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:        
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.
                                                     СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.                                   И   УЧАСТИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                               КАТО   РАЗГЛЕДА    ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.П.                                   А.Н.Д.№ 111   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 ГОД.,     И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН. 
Делото е образувано по жалба, подадена от «С.» ЕООД с БУЛСТАТ  със седалище и адрес на управление в гр.В., представлявано от управителя Ц. И. Ц. с ЕГН ********** ***»Г. М.», № , вх.»», ап., против Наказателно постановление № 25-0000302 издадено на 15.06.2018г. от Началника на ОО «АА» в ГД «АИ» - гр.Видин, с което на жалбоподателя е наложена административна «имуществена санкция» в размер на 1000лв./хиляда лева/ на основание чл.96, ал.5, т.1 от ЗАП, за извършено от него административно нарушение по чл.57, ал.7, изр.1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание чрез своя процесуален представител, моли да бъде уважена жалбата, като основателна, оспорва атакуваното с нея наказателно постановление и моли то да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано. 
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, със съпроводителното си писмо поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 18.05.2018г. около 15,00ч. в гр.Видин в сградата на ОО «АА» - Видин от контролните органите на автомобилната администрация е извършена комплексна проверка на дружеството жалбоподател, което притежава лиценз на Общността за превоз на товари с № 15544. Констатирано е, че управителят на дружеството, който го представлява, не е организирал работата на механика лицето Красимир Нгок Дин, като да вписва ежедневно в дневника за извършване на предпътните прегледи.
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акта за установяване на административно нарушение, заповед, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля-актосъставител К., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.
От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че дружеството жалбоподател при дейността си е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.57, ал.7, изр.1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС. Жалбоподателят не е организирал работата на работника по вписване ежедновно в дневника на извършените предпътни технически прегледи. Лицето следва да понесе предвиденото в чл.96, ал.5, т.1 от ЗАП административна «имуществена санкция», което административно-наказващият орган правилно е определил и наложил съответно размера, който е установен от закона. Санкцията е съразмерна на стореното, което е за пъви път и не се разкрива висока степен на обществена опасност. 
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р        Е        Ш        И    :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-0000302 издадено на 15.06.2018г. от Началника на ОО «АА» в ГД «АИ» - гр.Видин, с което на «С.» ЕООД с БУЛСТАТсъс седалище и адрес на управление в гр.Видин, представлявано от управителя Ц. И. Ц. с ЕГН ********** ***»Г. М.», № , вх.»», ап., е наложено административна «имуществена санкция» в размер общо на 1000лв./хиляда лева/.
            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници