Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по НОХД № 662-2016
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин,11.04.2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 11  април 2019година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                    Съдебни заседатели: 1.Л.П.
                                                             2.Н. НИКОЛОВА- ИЛИЕВА
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора  Красен Кайзеров.....……….сложи за разглеждане
НДОХ    662   по описа за 2016год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  14.30  часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Красен Кайзеров.
Подсъдимият С.С.А. - се явява лично, доведен от Затвора-Враца и с адв.Гергов, упълномощен с пълномощно от по рано.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
Прокурора: Да се даде ход на делото.
Адв.Гергов: Моля да се даде ход на делото.
Осъдения С.С.: Поддържам казаното от моят адвокат.
          Съдът намира, че няма пречки да бъде даден ход на делото, за което                                       ОПРЕДЕЛИ:
                                       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
Докладва внесеното от Районна прокуратура Видин предложение по чл.306, ал.1,т.3 от НПК.
Прокурора: Нямам искания по хода на делото. Нямам искания за нови доказателства и за отводи.
Адв.Гергов: Запознат съм с внесеното предложение. Нямам искания за нови доказателства. Нямам искания за отводи.
Осъдения:  Нямам искания за нови доказателства. Нямам искания за отводи.
        Съдът                О П Р Е Д Е Л И :
   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО
 Прокурора:  Поддържам внесеното предложение. С присъда по НОХД № 662/2016г. по описа на РС-Видин осъдения А. е осъден за престъпление по чл.339, ал.1 от НК, като му е наложено наказание Лишаване от свобода за срок от 2 години и 10 месеца. С присъда на Окръжен съд- Видин- присъдата е изменена, като размера на наложеното наказание е намелен на 6 месеца лишаване  от свобода. Деянието е извършено на 13.05.2015г. Видно от справката за съдимост с определение от 25.05.2010год. по ЧНД № 15238 от 2009год. на Софийски районен съд на същия е извършена кумулация, като му е наложено едно общо наказание, а именно Лишаване от свобода за срок от 2 години и 10 месеца, чието изпълнение на осн. чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 5 години. Определението е влязло в законна сила на 10.06.2010г. От така изложеното по горе е видно, че деянието извършено от подсъдимия, за което е осъден по НОХД № 662/16 год. е извършено в изпитателния срок на така посоченото определение на СРС с което на същия е определено едно общо най тежко наказание по ЧНД № 15238 на СРС, а именно 5 годишния изпитателен срок. Определеното по това дело наказание е Лишаване От свобода за срок от 2 години и 10 месеца и на основание чл.306, ал.1,т.1 от НПК     следва да бъде приведено в изпълнение и това наказание” Лишаване от свобода за срок от 2 години и 10 месеца постановено с определение по ЧНД № 15238/2009год. на СРС. В този смисъл моля за Вашето определение.
  Адв.Гергов:  Г-жо Председател аз смятам, че искането е неоснователно с оглед на следното. По отношение на моят доверител е постановена присъда, която е влязла в законна сила. С въпросната присъда не е определено за привеждане в изпълнение на присъдата, в чиито изпитателен срок е извършено деянието. Присъдата, чието изпълнение се иска е постановена през 2010год. и същата е следвало да бъде извършена в рамките на 5 годишна давност и тази давност изтича през 2017год., края, която от своя страна означава чието присъждане се иска, да касае се за деяние извършено в изпитателния срок, и определенията в тези случай от датата на определението би следвало да тече нова давност, но тъй като такова липсва следва да има погасителна давност която не е прекъсната с давността и според мен не би следвало да се иска такова изтърпяване на наказанието и аз смятам, че най правилното и справедливо решение е допускането за превеждане на определението, но същата не следва да се изтърпява, поради изтеклата давност. Моля да се приспадне и времето, през което моят доверител се е намирал под стража или под домашен арест, при условие, че бъде уважено искането.
Осъдения С.А.: Аз мога да кажа, че съм лежал 3 години. По тези присъди съм имал мярка за неотклонение.
 Прокурора: Понеже се сочи за изтекла погасителна давност, най вече касае изпълнителна давност. Следва да се има предвид, че не може да се говори за такава давност тъй като ал.2 е категорична, че давността тече от деня,  когато присъдата е  влязла в сила, а по отношение на наказание, чието изпълнение е било отложено съгласно чл.66 от НК какъвто е настоящия случай, давността тече от влизане в сила на присъдата или на определението по чл.68 от НК, като това определение не е влязло в сила , като тя към момента не е започнало да тече. Давността на това определение ще започне да тече, когато влезе в сила и от тогава тече изпълнителната давност. С оглед на това няма как да говорим за такава давност. Няма забрана чл.68 да бъде постановена след присъдата, нито има срок за искането. Няма правна възможност едновременно приведено, ама няма не бъде изтърпявано, което също е абсурдно.
Адв.Гергов: Тук е записано влизане в сила на присъдата или определението по чл.68, и след като не са дадени кумулативни и липсва чл.68 трябва да се движим по присъдата, а присъдата е влязла в сила през 2010г.
  Осъдения: Поддържам казаното от адвоката си.
  Съдът, като съобрази становището на страните намира за установено следното:
  С.С.А. е с наложени наказания по НОХД № 3909 от 2006год. на СГС и по НОХД № 10588/2008год. на Софийски районен съд, които наказания са групирани с определение от 25.05.2010г. по ЧНД № 15238/2009год. на СРС и е определено едно общо наказание измежду наложените му по цитираните дела” Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 5 години. Определението за групиране на наказанията е влязло в законна сила на 10.06.2010год.
 С Присъда по НОХД № 662/2016год. на Районен съд-Видин на осъдения А. му е наложено наказание за престъпление по чл.339, ал.1 от НК „ Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА.  С Решение № 119 от 19.10.2017г. по ВНОХД № 216/2017год. по описа на Окръжен съд-Видин размера на наложеното наказание е намелено на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. Деянието, за което му е наложено наказание по тази присъда е извършено на 13.05.2015год. т.с. в изпитателния срок по определеното най тежко общо наказание по ЧНД № 15238/2009год. по описа на СРС. Присъдата по НОХД № 662/2016год. по описа на РС-Видин е влязла в законна сила на 21.12.2017г., като по същата няма произнасяне относно приложението на чл.68 от НК.
 Съдът, като съобрази горното и като взе предвид, че действително чл.82, ал.1 от НК регламентира давност за изпълнение на наложеното наказание. Относно обаче обстоятелството от кога започва да тече давността по отношение на наказанието чието изпълнение е било отложено на основание чл.66 от НК законодателят е регламентирал в ал.2 на същия текст, че  давността за изпълнение по отношение на такива наказания започва да тече от влизане в сила на присъдата или определението по чл.68 от НК т.с. от влизане в сила на акта на съда без значение дали това дали е присъда или определение по реда на чл.306 от НПК.
 Съдът намира, че твърдението на прокуратурата за това, че не може да тече давност за изпълнение по отношение на наказание, чието изпълнение още не е постановено е съобразно закона и е правилно. Поради това и с оглед многобройната практика на ВКС в тази насока, съгласно която по начало давността за изпълнение на наказанието отложено по чл.66, ал.1 от НК започва да тече от момента на влизане в сила на съдебния акт с които наказанието е приведено в изпълнение на основание чл.68 от НК, съдът намира искането на Районна прокуратура за законосъобразно и основателно за което
                                            О П Р Е Д Е Л И :
 ПОСТАНОВЯВА на основание чл.68, ал.1 от НК  С.С.А. със снета по делото самоличност от гр.Видин да изтърпи отложеното наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДЕСЕТ МЕСЕЦА по определение от 25.05.2010г. по ЧНД № 15238/2009 год. по описа на Софийски районен съд при „строг” режим съгласно ЗИНЗС.
 ЗАЧИТА времето, през което С.С.А. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража” по някое от делата, а именно по НОХД № 3909 от 2006год. на СГС и по НОХД № 10588/2008год. на Софийски районен съд.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Видин  по реда на глава ХХІ в петнадесет дневен срок от днес.
 На съдебните заседатели ще се заплати възнаграждение съобразно Наредбата за с.з.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 11.04.2019год в 15.35 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                               СЪД.ЗАСДАТЛИ:1.
                                                                                                 2.
                                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници