Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 373-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 11.04.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. Е.Ц.
                                                                                      2. Н.Н.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Лилия Цветкова
сложи за разглеждане НОХД № 373 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Цветкова.
Подсъдимият И.Н.З. се явява лично и с адв. К.А. с пълномощно от досъдебното производство.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. А.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. А.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. Признавам се за виновен и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
И.Н.З., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер по болест, женен, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № ***, издадена на 30.08.2012 г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимия сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. А.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимият И.Н.З., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер по болест, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2018 г. в гр. Видин пред служител в сектор „ПП” при ОД на МВР - Видин съзнателно се ползвал от неистински официален документ нотариално удостоверяване с рег. № 5862/13.06.2018 г. на подписите върху Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган Сценик”, с рег. № ВН 0152 ВХ,  на  който е придаден вид, че подписът в реквизит „Нотариус” е изпълнен от помощник-нотариус Й.П., служител при нотариус С.Д., регистрирана под № 399 в регистъра на Нотариалната камара, гр. София с район на действие РС-София, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият И.Н.З., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер по болест, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че че на 28.06.2018 г. в гр. Видин пред служител в сектор „ПП” при ОД на МВР - Видин съзнателно се ползвал от неистински частен документ - Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 13.06.2018 г., на който е придаден вид, че подписът, положен в горния реквизит „продавач” е изпълнен от С. И.З. *** в качеството му на продавач, за да докаже, че З. му е продал лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган Сценик”, с рег. № ВН 0152 ВХ, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 от НК, за което и на основание чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия И.Н.З., със снета по делото самоличност да бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящото споразумение, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият И.Н.З., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 201.03 (двеста и един лева и три стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимият И.Н.З., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер по болест, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2018 г. в гр. Видин пред служител в сектор „ПП” при ОД на МВР - Видин съзнателно се ползвал от неистински официален документ нотариално удостоверяване с рег. № 5862/13.06.2018 г. на подписите върху Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган Сценик”, с рег. № ВН 0152 ВХ,  на  който е придаден вид, че подписът в реквизит „Нотариус” е изпълнен от помощник-нотариус Й.П., служител при нотариус С.Д., регистрирана под № 399 в регистъра на Нотариалната камара, гр. София с район на действие РС-София, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият И.Н.З., ЕГН: **********, постоянен и настоящ адрес: ***, роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер по болест, женен, неосъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че че на 28.06.2018 г. в гр. Видин пред служител в сектор „ПП” при ОД на МВР - Видин съзнателно се ползвал от неистински частен документ - Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 13.06.2018 г., на който е придаден вид, че подписът, положен в горния реквизит „продавач” е изпълнен от С. И.З. *** в качеството му на продавач, за да докаже, че З. му е продал лек автомобил, марка „Рено”, модел „Меган Сценик”, с рег. № ВН 0152 ВХ, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 от НК, за което и на основание чл.316, във вр. с чл.309, ал.1 от НК, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия И.Н.З., със снета по делото самоличност да бъде наложено едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящото споразумение, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Подсъдимият И.Н.З., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 201.03 (двеста и един лева и три стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМ:                              ЗАЩИТНИК:
           /И. З./                                        /К. А./
ПРОКУРОР:
          /Л. Цветкова/
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимия И.З. и адвокат-защитника К.А..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 373/2019 г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Да се определи възнаграждение на съдебните заседатели за участието им в съдебния състав по настоящото дело.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.30 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                              1.
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                              2.
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници