Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2056-2018
     Р Е Ш Е Н И Е № 113
гр. Видин, 15.03.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на петнадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                       Председател : Владимир Крумов
                                                                                    Съдебни заседатели:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора ………….......................... като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2056 по описа за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното :
Постъпила е молба от Р.А.К., ЕГН **********,***, и от Р.А.К., ЕГН **********,***, действащ като баща на А.Р.А., ЕГН **********, за налагане мерки за защита от упражнено, спрямо същите домашно насилие от страна на Е.Ц.Б., ЕГН **********,***. Сочи се, че с определение по гр. дело № 516/2015г. по описа на Районен съд Видин е одобрена постигнатата спогодба между страните относно упражняване на режим на личен контакт на молителя Р.А.К. с детето А.Р.А., както следва : Бащата Р.А.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. В. В., бл. ***, вх. *, ет. *, ап. ** има право да взема детето А.Р.А. с ЕГН **********, с адрес: *** всеки втори и четвърти петък от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден с преспиване, на територията на гр. Видин до навършване на 3 годишна възраст на детето. За този период бащата има право да определи на всеки 2 месеца веднъж, осъществяването на контакта извън гр. Видин, като уведоми за това майката Е.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** писмено 3 дни предварително по електронна поща. След навършване на 3 – годишна възраст условието за осъществяване контакта на територията на гр. Видин и свързаните с това посочени по-горе условия отпадат. Бащата има право на контакти с детето четири дни за рождения ден на детето А. – 06 август, всяка четна календарна година, считано от 09 часа на 05 август до 18 часа на 8 август. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка година за рождения си ден на 13 юли от 09 часа на 12 юли до 18 часа на 15 юли. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка четна календарна година за Великденските празници, определени с Постановление на Министерски съвет. Бащата има право да взема детето всяка нечетна календарна година през цялата пролетна ваканция след започване на І-ви клас на детето. Бащата има право да взема детето 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като бащата не дължи издръжка през този месец, а майката ще уведоми бащата по електронна поща за определения период за ползване отпуск. Бащата има право да взема детето 4 дни за Коледните празници на всяка четна календарна година от 9 часа на 23 декември до 18 часа на 26 декември, и 4 дни за Новогодишните празници всяка нечетна календарна година от 09 часа на 30 декември до 18 часа на 2 януари. Бащата има право да взема детето всяка четна календарна година през цялата зимна ваканция след започване на І-ви клас. Бащата има право да взема детето при себе си 5 дни през зимните месеци на всяка календарна година до започване на І-ви клас на детето, като през зимния период на 2015 – 2016 година ще се осъществи от 09 часа на 27 декември 2015 година до 17 часа на 2 януари 2016 година. В случай, че личния контакт на бащата съвпадне с рождения ден на майката – 10 юни, личния контакт на бащата ще бъде осъществен предходната или следващата седмица.
Въведени са обстоятелства относно действия на молителя Р.А.К. да осъществи лични контакти с детето А. по така определения режим на лични контакти. Образувано е изпълнително дело № 2201/2018г. по описа на СИС при Районен съд Видин, като е искано съдействие от Дирекция „Социално подпомагане“ Видин.
На 15.06.2018г., на 22.06.2018г., на 06.07.2018г., на 12.07.2018г. и на 27.07.2018г. молителят Р.А.К. в 18.00часа бил на адреса на детето в гр. Видин, ул.“Х. Б.“ № **, ет. *, за да осъществи определения му от съда режим на лични контакти със сина му. Въпреки своевременните уведомления изпратени до ответника, на молителя не му била предоставена възможност да се види с детето си.
На 05.08.2018г. молителят отново бил на адреса в гр. Видин за да осъществи определеният от съда режим на лични контакти с детето. Отново не успял да види сина си.
За препятстването на режима на лични контакти на молителя с детето, същият депозирал жалби до Районна прокуратура Видин. Твърди, че с поведението си ответника упражнила спрямо него и детето психическо и емоционално насилие в 18.00часа на 06.07.2018г., на 12.07.2018г., на 27.07.2018г. и на 05.08.2018г. от 09.00часа. Изложени са обстоятелства относно емоционално състояние на молителя предвид препятстването на лични отношения с детето, както и за наличие на синдром на родителско отчуждение в детето по вина на майката. Молителите имат силна емоционална връзка. Лишаването на детето от отношения с бащата ограничава личния живот и права на детето, въздейства негативно върху психическото и емоционално развитие на детето.
Иска се от съда да бъдат наложени мерки за защита на молителите : задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие над молителите.
Ответната страна, чрез назначения особен представител, оспорва основателността на молбата.
По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства. Назначено и извършено е социално проучване от Дирекция „Социално подпомагане“ Лозенец, гр. София. По реда на чл. 176 от ГПК са изслушани обяснения от молителя Р.А.К..
Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна :
Молителят Р.А.К. и ответната страна са родители на детето А.Р.А..  С определение по гр. дело № 516/2015г. по описа на Районен съд Видин е одобрена постигнатата спогодба между родителите на детето относно упражняване на режим на личен контакт на молителя Р.А.К. с детето А.Р.А., както следва : Бащата Р.А.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. В. В., бл. ***, вх. *, ет. *, ап. ** има право да взема детето А.Р.А. с ЕГН **********, с адрес: ***, всеки втори и четвърти петък от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден с преспиване, на територията на гр. Видин до навършване на 3 годишна възраст на детето. За този период бащата има право да определи на всеки 2 месеца веднъж, осъществяването на контакта извън гр. Видин, като уведоми за това майката Е.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** писмено 3 дни предварително по електронна поща. След навършване на 3 – годишна възраст условието за осъществяване контакта на територията на гр. Видин и свързаните с това посочени по-горе условия отпадат. Бащата има право на контакти с детето четири дни за рождения ден на детето А. – 06 август, всяка четна календарна година, считано от 09 часа на 05 август до 18 часа на 8 август. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка година за рождения си ден на 13 юли от 09 часа на 12 юли до 18 часа на 15 юли. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка четна календарна година за Великденските празници, определени с Постановление на Министерски съвет. Бащата има право да взема детето всяка нечетна календарна година през цялата пролетна ваканция след започване на І-ви клас на детето. Бащата има право да взема детето 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като бащата не дължи издръжка през този месец, а майката ще уведоми бащата по електронна поща за определения период за ползване отпуск. Бащата има право да взема детето 4 дни за Коледните празници на всяка четна календарна година от 9 часа на 23 декември до 18 часа на 26 декември, и 4 дни за Новогодишните празници всяка нечетна календарна година от 09 часа на 30 декември до 18 часа на 2 януари. Бащата има право да взема детето всяка четна календарна година през цялата зимна ваканция след започване на І-ви клас. Бащата има право да взема детето при себе си 5 дни през зимните месеци на всяка календарна година до започване на І-ви клас на детето, като през зимния период на 2015 – 2016 година ще се осъществи от 09 часа на 27 декември 2015 година до 17 часа на 2 януари 2016 година. В случай, че личния контакт на бащата съвпадне с рождения ден на майката – 10 юни, личния контакт на бащата ще бъде осъществен предходната или следващата седмица. През 2016г. молителят и детето пътували до Република Южна Африка. Майката препятства осъществяване на лични контакти на бащата с детето. Свидетелят Живко Христов Минков установява обстоятелства относно неуспешни опити на бащата през месец юли и август на 2018г. да осъществи лични контакти с детето. Свидетелят установява обстоятелства относно негативно емоционално и психическо състояние на бащата предвид липсата на лични контакти с детето.
В социалното проучване е посочено, че детето е привързано към майка си. Детето споделило, че малко му липсва контакта с баща му, тъй като скоро не го е виждал. Майката е в състояние да задоволява базисните потребности на детето и да полага отговорни и всеотдайни грижи за него.
Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор поради което не следва да се обсъждат.
При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
 По отношение допустимостта на молбата : Молбата е допустима – подадена е в едномесечния срок от твърдените актове на домашно насилие и срещу лице от кръга на очертаните в чл. 3 от ЗЗДН, в настоящия случай срещу лице с което е било във фактическо съпружеско съжителство и възходящ.
По отношение основателността на молбата :
Молбата е неоснователна. По делото не се събраха доказателства относно твърдяно психическо насилие и емоционално насилие по отношение на молителя и детето. Съгласно разпоредбата на чл. 13 от ЗЗДН, регламентираща допустимите доказателства в производството, декларацията по чл. 9 от ЗЗДН е доказателство за изложените в нея обстоятелства и на основание чл. 13, ал. 3 от ЗЗДН, съдът може да издаде заповед за защита само въз основа на приложената декларация, но само ако липсват други доказателства. При наличие на други доказателства в обратен смисъл, декларацията сама по себе си не може да послужи за целите на пълното и главно доказване на твърдените от молителката факти в молбата за извършено домашно психическо насилие от бащата. Изложеното в декларацията за осъществени актове на психическо насилие и емоционално насилие съдът намира, че не се подкрепя от събраните по делото доказателства. По делото се събраха  писмени доказателства и гласни доказателства, както и докладът на Дирекция „Социално подпомагане“ Лозенец, гр. София, които установяват наличието на изключително влошени отношения между родителите и то във връзка с упражняването на родителските права от страна на майката и осъществяването на режима на лични отношения на бащата и детето. Събраните доказателства сочат, че между родителите е налице липса на разбирателство по въпросите свързани с упражняване на родителските права, но не съдържат данни за извършени неправомерни деяния на психическо насилие и емоционално насилие от страна на ответника в настоящото производство по отношение на молителя и детето.
Предвид изхода на делото молителят Р.А.К. следва да заплати по сметка на Районен съд Видин сумата от 50,00лева за държавна такса и сумата от 400,00лева за разноски за назначения особен представител на ответника.
Воден от горното, съдът
 
                                            Р Е Ш И:
  
Отхвърля молбата на Р.А.К., ЕГН **********,***, и на Р.А.К., ЕГН **********,***, действащ като баща на А.Р.А., ЕГН **********, за налагане мерки за защита от упражнено, спрямо същите, домашно насилие от страна на Е.Ц.Б., ЕГН **********,***, като неоснователна.
Осъжда Р.А.К., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Районен съд Видин сумата от 50,00лева за държавна такса и сумата от 400,00лева за разноски за назначения особен представител на ответника.
Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Видин.
 
 
                                                       Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Версия за печат
Свързани страници