Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2846-2018
Р Е Ш Е Н И Е №111
гр. Видин 14.03.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд ,гражданска колегия в публичното
заседание на  четиринадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година  в състав:
                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА    
                                                          
при секретаря М.П., като разгледа докладваното от
съдията Николова   гр. дело № 2846 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното
Искът е с правно основание чл.215 КТ.
Твърди се от ищеца  В.С.Т.,  от гр.Видин, че с ответното дружество „ СУАБ -СБА” ЕООД,  гр.Видин, са били в трудово правоотношение за периода 18.02.2016г- 08.08.2018г. Излага, че не са му заплатени дължими суми за обезщетение за командировка  за посочения период .
Иска се от Съда да постанови решение, с което да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 121.75 лева, представляваща командировъчни пари   , сумата от 40.00  лева трудово възнаграждение  през официални празници, ведно със законната лихва върху главницата. Искат се разноски по производството.
Ответната страна е подала писмен отговор на исковата молба.   Признава иска за командировъчни пари до 121.75 лева. Иска се присъждане на разноски.
            С оглед становищата на страните и събраните по делото доказателства, Съдът приема за установено следното:
            Безспорни са по делото наличието на трудово правоотношение, извършените командировки и  дължимостта на командировъчните пари , и посочения за исковия период размер.Фактите се установяват и от представените по делото писмени доказателства- трудов договор от 18.02.2016г., трудова книжка на ищеца №888062,Заповед №4/03.08.2018г. за прекратяване на трудовото правоотношение, Писмо от Д ИТ Видин дод ищеца, Заповед №10/15.10.2018г. на управител на ответното дружество, авизо за издадено преводно нареждане за кредитен превод от 16.10.2018г. Размерът се установява и от назначеното по делото вещо лице, изготвило съдебно- счетоводната експертиза.
Съгласно чл.215 КТ при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и размери , определени от МС.В случая липсва спор по фактите , че са извършени командировки, както и че се дължи обезщетение в размера от 121.75 лева.
            На основание чл.78, ал.1, от ГПК, ответникът следва да заплати и направените разноски в производството от ищеца за адвокатско възнаграждение, както и да заплати на ВРС дължимата ДТ.
            Воден от горните съображения, Съдът
Р  Е  Ш  И :
           
            ОСЪЖДА   „ СУАБ -СБА” ЕООД,  седалище и адрес на управление  гр.Видин, ул.Е.Й. I №23 с ЕИК *************, представлявано от Н.С.Н. , да заплати на В.С.Т. с ЕГН: ********** с адрес в гр. Видин, ж.к.Петко Каравелов, бл.11, вх.Б,   ап.35  сумата   121.75 лева, ведно със законната лихва, считано от 15.11.2018 г.  до окончателното издължаване,    както и разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер 300.00 лева.
            ОСЪЖДА   „ СУАБ -СБА” ЕООД,  седалище и адрес на управление  гр.Видин, ул.Е.Й. I №23 с ЕИК *************, да заплати на Държавата по сметка на ВРС сумата от 50.00 лева ДТ и 100.00 лева възнаграждение на вещо лице.
            Решението  подлежи на  обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от връчването до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ : П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници