Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2239-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 159
 гр. Видин, 14.03.2019 г.
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
Видинският районен съд, VI състав, в открито съдебно заседание на шести март две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Галина Герасимова
при  участието  на  секретаря Мила Петрова, като разгледа докладваното от съдията Герасимова гр. дело № 2239 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
С исковата молба са предявени три обективно кумулативно съединени иска: 1) иск с правно основание чл. 79 ЗЗД с цена на иска 2626,14 лв. – главница; 2) иск с правно основание чл. 79 ЗЗД с цена на иска 642,19 лв. – възнаградителна лихва и 3) иск с правно основание чл. 79 ЗЗД с цена на иска 94,80 лева – обезщетение за забава.
Твърди се в исковата молба, че на 17.03.2017г. било подписано Приложение 1 към Индивидуален договор за продажба и прехвърляне на вземания от същата дата, сключени във връзка с Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 20.12.2016 г., сключен между „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД, ЕИК 175070632 и „Агенция за събиране на вземания" ЕАД с ЕИК 203670940, по силата на което вземането на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД срещу Л.И.А., произтичащо от договор за потребителски кредит № 2261451, одобрен на 11.05.2016г. и сключен на 13.05.2016 г., било прехвърлено в полза на ищцовото дружество „Агенция за събиране на вземания" ЕАД, ведно с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви, такси, комисионни и други разноски на дружеството - кредитор.
Твърди се, че на ответника било изпратено по реда на чл. 99, ал. 3 от ЗЗД уведомление за извършената цесия от страна на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД, с изх. № УПЦ-С-УКФ/2261451 от 01.06.2018 г. посредством куриерска фирма „Лео Експрес". Уведомлението за извършената цесия било изпратено на посочения в договора за кредит постоянен адрес на ответника.
Сочи се, че съгласно чл. 4.3. от рамковия договора за цесия, ищцовото дружество, в качеството на цесионер, се било задължило от името на цедента и за своя сметка да изпраща уведомления за извършената цесия, за което имало изрично пълномощно от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД.
Ищцовото дружество представя към исковата молба заверено копие на уведомление за извършена цесия от страна на „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД изх. № УПЦ-С-УКФ/2261451/01.06.2018г. за връчване на ответника.
Твърди се, че процесното   вземане   произтича   от  одобрен   на   11.05.2016г.   и   сключен   на 13.05.2016 г. Договор за потребителски паричен кредит № 2261451 между „УниКредит Кънсюмър Файненсинг" ЕАД, в качеството на кредитор и Л.И.А. в качеството на кредитополучател. При условията на договора за потребителски паричен кредит, кредиторът бил предоставил на кредитополучателя потребителски паричен кредит в размер на 2500,00 /две хиляди и петстотин лева/, която сума била    преведена    по    посочената    от кредитополучателя банкова сметка ***.05.2016 г.
Сочи се, че съгласно чл. 7, ал. 1 от Общите условия към договора, усвоената парична сума по кредита за срока на действие на договора се олихвявала с възнаградителна лихва, месечният размер на която бил фиксиран за целия срок на договора и която се начислявала от датата на отпускане на кредита, като страните били договорили годишен лихвен процент в размер на 17,99 %. Страните били постигнали съгласие възнаградителната лихва за срока на договора да бъде в общ размер на 851,17 лв. Общата сума, която кредитополучателят се задължил да върне при сключване на договора за кредит била в размер на 3664,77 лв., платима на тридесет и шест анюитетни месечни погасителни вноски, съгласно погасителният план, в който бил посочен падежът на всяка отделна погасителна вноска. Първата вноска по кредита била с падеж 07.06.2016 г., а последната - 07.05.2019 г. Всяка от погасителните вноски била в размер на 101,80 лв., освен последната вноска която била изравнителна и в размер на 101,77 лв.
Сочи се, че съгласно чл. 13, ал. 1 от ОУ към договора, при забава в плащанията на дължимите от кредитополучателя суми, същият дължал на кредитодателя, освен всички просрочени и неизплатени месечни суми, и обезщетение за забава в размер на годишната законна лихва, разделена на триста и шестдесет дни, за всеки ден на забава, изчислена върху просрочената дължима главница. На посоченото основание, на длъжника било начислено обезщетение за забава върху дължимите суми в общ размер на 95,63 лева за периода от 07.03.2017 г. до дата на подаване на исковата молба в съда, включително.
Твърди се, че кредитополучателят не бил заплатил изцяло дължимия паричен заем към ищцовото дружество. Сумата, която била погасена до момента на подаване на исковата молба, била в размер на 331,18 лв., с която били погасени, както следва: възнаградителна лихва: 142,89 лв., главница: 187,46 лв. и лихва за забава 0,83 лв.
            С исковата молба ищцовото дружество прави изявление до ответника за предсрочна изискуемост на непадежиралите към датата на подаване на исковата молба /27.08.2018г./ вноски по главницата с № 28 до № 36 включително, съгласно погасителния план към договора, равняващи се на общата сума от 850,14 лв.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищцовото дружество сумите: 2626,14 лева - главница по Договор за потребителски паричен кредит № 2261451, одобрен на дата 11.05.2016 г. и подписан на дата 13.05.2016г.; 642,19 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 07.03.2017г. до 27.08.2018г., 94,80 лева - обезщетение за забава, дължими за периода от 21.12.2016 г. до датата на подаване на исковата молба в съда, ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателно плащане.
Претендират се направените по делото разноски.
Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК.
На 06.03.2019г. в проведеното открито съдебно заседание ответникът се явява лично и заявява, че признава изцяло иска.
От ищцовото дружество е направено искане съда да постанови решение при признание на иска по чл. 237 от ГПК.
Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба, представените с нея доказателства, направеното признание на иска от ответника, както и след като прецени, че признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, както и че е признато право, с което страната може да се разпорежда, намира че следва да се произнесе с решение по чл. 237 от ГПК, като уважи в цялост предявените искове, без да мотивира допълнително решението.
На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество направените по делото разноски в размер на 405,05 лева /205,05 лв. държавна такса и 200 лв. юрисконсултско възнаграждение/.
Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И:
ОСЪЖДА Л.И.А. с ЕГН ********** *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД с ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев " № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, сумите: 2626,14 /две хиляди шестстотин двадесет и шест лева и четиринадесет ст./ лева - главница по Договор за потребителски паричен кредит № 2261451 от 13.05.2016г.; 642,19 /шестстотин четиридесет и два лева и деветнадесет ст./ лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 07.03.2017г. до 27.08.2018г., 94,80 /деветдесет и четири лева и осемдесет ст./ лева - обезщетение за забава за периода от 21.12.2016 г. до датата на подаване на исковата молба в съда, ведно със законната лихва върху главницата  от  подаване на исковата молба - 27.08.2018г. до изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Л.И.А. с ЕГН ********** *** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД с ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Д-р Петър Дертлиев " № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сумата в размер на 405,05 /четиристотин и пет лева и пет ст./ лв. – разноски по производството.
 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници