Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2839-2018
                                         Р Е Ш Е Н И Е № 107
гр. Видин, 14.03.2019 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА
            Видински районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на четиринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател:Даниел Димитров                                                           
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 2839 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Ищцата И.Ц.Б., ЕГН **********, с адрес: *** е предявила против ответника А.З.Б., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл.49 ал.1 СК.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Водим от горното, Съдът,
                                       Р    Е          Ш   И:
ПРЕКРАТЯВА с развод, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, гражданският брак между И.Ц.Б., ЕГН **********, с адрес: *** и А.З.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на 30.06.1991 г. с акт за брак № 0243/30.06.1991 г. на Община-Видин, без Съдът да се произнася по въпроса за вината.
УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение.
Предоставя ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Видин, ул. „Арда“ № 4 на ответника А.З.Б. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА И.Ц.Б., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА А.З.Б., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лева, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
След влизане в сила на решението за прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Б..
Страните заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца, нямат движимо и недвижимо имущество в режим на СИО, както и че нямат претенции за издръжка един към друг, а разноските по производството остават, както са направени.
Решението в частта му, с която се допуска развод, може да бъде  обжалвано пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му  на страните.
                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници