Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2477-2018
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 123
неприсъствено
гр. Видин, 14.03.2019 г.
                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
Видинският районен съд, VI състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: Галина Герасимова
при  участието  на  секретаря Мила Петрова, като разгледа докладваното от съдията Герасимова гр. дело № 2477 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
С исковата молба са предявени два обективно кумулативно съединени иска: 1) иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК вр.чл. 415 от ГПК вр. чл. 92 ЗЗД с цена на иска 176,34 лв. – неустойка и 2) иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК вр.чл. 415 от ГПК вр. чл. 79 ЗЗД с цена на иска 163,03 лв. – лизингови вноски.
Твърди се в исковата молба, че на 24.09.2015г. между „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и П.М.Г. бил сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359895168466 за срок от 12 месеца. На 09.11.2015г. между ответницата и ищцовото дружество било сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359895168466 за срок от 24 месеца, с абонаментен план „Резерв 13,99" със стандартен месечен абонамент от 13,99 лв.
На 09.11.2015г. по повод горепосоченото споразумение, ищцовото дружество като лизингодател, сключило с П.М.Г. - лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставил за временно и възмездно ползване устройство марка „HUAWEI Y5 Black“ срещу заплащане на обща лизингова цена от 220,57 лв., чрез извършване на 23 месечни лизингови вноски, всяка в размер на 9,59 лв. По договора за лизинг Г. дължала заплащане на сума в общ размер на 163,03 лв., формирана от сбор от 17 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към договора за лизинг, за отчетен период 01.06.2016-30.06.2016г. и начислени във фактура № 7242846744/01.07.2016г.
Твърди се, че на 02.06.2016г. ищцовото дружество отправило писмена покана за доброволно плащане до ответницата, с която я уведомили за общата стойност на задълженията ѝ, както и че при неплащане в посочения 10 -дневен срок, щели да настъпят следните последствия:
-    Допълнително   споразумение   към   Договор   за   мобилни   услуги   с   предпочетен   номер +359895168466 щяло да бъде прекратено, след което използването на съответния мобилен номер нямало да бъде възможно;
-  към общия размер на дълга щяла да бъде добавена неустойка за номер +359895168466, поради неизпълнение на задълженията на потребителя като абонат на мобилни услуги и начислена съгласно условията и сроковете, посочени в допълнителното споразумение;
-  в случай, че е закупено устройство на лизинг, всички оставащи лизингови вноски щели да станат предсрочно изискуеми, съгласно условията на договора за лизинг.
Твърди се, че след поканата и след изтичане на посочения в нея 10 - дневен срок, неизпълнението по горепосоченото споразумение от страна на П.М.Г. продължило, поради което ищцовото дружество го прекратило и начислило предвидената в него неустойка в размер на 207,15 лв., формирана съгласно Раздел IV, чл. 4 от стандартните месечни абонаменти до изтичане срока на споразумението и начислена във фактура № 7242846744/01.07.2016г. Вследствие на извършено частично плащане в размер 30,81 лв., се претендирала неустойка в размер на 176,34 лв.
Горепосочените задължения били индивидуализирани във фактура № 7242846744/01.07.2016г. за отчетен период 01.06.2016 - 30.06.2016г. със срок за плащане - 16.07.2016г., издадена за сумата от 370,18 лв., представляваща неплатени лизингови вноски и неустойка за предпочетен номер +359895168466. Дължимите суми били, както следва:
- 207,15 лв. - неустойка за предпочетен номер +359895168466;
-  163,03 лв. - сбор от 17 лизингови вноски за предпочетен номер +359895168466.
Поради извършено частично плащане в размер на 30,81 лв., което погасявало задължението за неустойка до сумата от 176,34 лв. , ищцовото дружество претендирало сумата от 339,37 лв.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата П.М.Г., че към нея съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД в общ размер на 339,37 (триста тридесет и девет лева и тридесет и седем ст.) лева, от които 176,34 лв. неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359895168466 и 163,03 лв. неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него от 09.11.2015г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване за заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното плащане на сумата.
Претендират се направените разноски по заповедното производство и по настоящото производство.
Ответницата в законоустановения едномесечен срок не е подала отговор на исковата молба и не е взела становище по предявените искове. Редовно призована, не се е явила в съдебно заседание, като не е направила искане делото да се гледа в нейно отсъствие.          
Пълномощникът на ищцовото дружество е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата.
Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се е явила в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата. Освен това, съгласно изискванията на чл. 239 от ГПК, на ответницата са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването ѝ в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което съдът постановява настоящото решение, което се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
            На основание чл. 239, ал. 2 от ГПК решението не се мотивира.
Следва да се признае за установено вземането на ищеца "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД по отношение на ответницата П.М.Г. за сумите: 176,34 лв. - неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359895168466 и 163,03 лв. - неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 09.11.2015г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване за заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 15.06.2018г. до окончателното плащане на сумата.
            Предвид уважаването на исковите претенции, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответницата дължи на ищцовото дружество направените по делото разноски в размер на 75,00 лв. за доплатена държавна такса и 360,00 лв.- адвокатско възнаграждение.
            На основание т. 12 от ТР № 4/2013г. на ВКС, съдът следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство.
            Ищецът е направил и претендирал разноски в заповедното производство в размер на 25,00 лв. държавна такса и 360,00 лв. адвокатско възнаграждение.
Предвид изхода на спора по настоящото дело, съдът следва да осъди ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 385,00 лв., представляваща разноски по ч.гр.д. № 1628/2018г. на ВРС, от които 25,00 лв. разноски за платена държавна такса и 360,00 лв. адвокатско възнаграждение.
             Водим от горното, съдът
Р   Е   Ш   И   :
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.М.Г., ЕГН: ********** ***, дължи на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, Бизнес Парк София, сграда 6, сумите: 176,34 /сто седемдесет и шест лева и тридесет и четири ст./ лв. - неустойка по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +359895168466 и 163,03 /сто шестдесет и три лева и три ст./ лв. - неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 09.11.2015г., ведно със законната лихва върху главницата от 15.06.2018г. до окончателното изплащане на вземането, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 1251-РЗ по ч.гр.д. № 1628/2018г. по описа на РС - Видин.
ОСЪЖДА П.М.Г., ЕГН: ********** *** да заплати на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, Бизнес Парк София, сграда 6, сумата в размер на 435,00 /четиристотин тридесет и пет/ лева, представляваща реализирани от ищцовото дружество разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.
ОСЪЖДА П.М.Г., ЕГН: ********** ***, да заплати на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“ № 4, Бизнес Парк София, сграда 6, сумата в размер на 385,00 /триста осемдесет и пет/ лева, представляваща разноски по ч.гр.д. № 1628/2018г. по описа на РС – Видин.
Решението не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.
В едномесечен срок от връчването му, страната, срещу която то е постановено, може да поиска неговата отмяна пред Окръжен съд - Видин.
 
                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници