Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 158-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 13.03.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на   тринадесети март  две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. П.
                                            Съдебни заседатели: 1.  Л.П.
                                                                                      2.  Н.И.
 
при участието на секретаря М. В. и прокурора Е. М.
сложи за разглеждане НОХД № 158 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ПЕТКОВ
На именното повикване в 9.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..
Подсъдимият А.К.К. се явява лично,  редовно призован и с адв.  Б. В. с пълномощно от днес.
Пострадалият С.С.П. се явява лично, редовно призован и с адв. Стефан С. с пълномощно от днес.
По делото е постъпила писмена молба от С.С.П., с която заявява, че желае да се конституира като частен обвинителе и граждански ищец и предявява граждански иск срещу подсъдимия А.К.К. в размер на  20 000 лева, неимуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждане до окончателното изплащане.
По хода на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на разпоредителното заседание.
АДВ. В.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание. 
ПОДСЪДИМИЯТ К.: Моля да се даде ход на разпоредителното заседание.
Съдът ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
На основание § 114 съдът разяснява правата на страните по чл.248, като настоящото съдебно заседание следва да се счита като разпоредително такова. Страните следва да вземат отношение по следните въпроси:
1. Подсъдно ли е делото на съда;
2. Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. Налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. Разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. Взетите мерки за процесуална принуда;
7. Искания за събиране на нови доказателства;
8. Насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Не считам, че има основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника на подсъдимия. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. По постъпилата молба, молбата е предявена своевременно от лицето, което е пострадало от престъплението. Предоставям на съда.
АДВ.   В.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Тъй като е постигнато споразумение между РП и защитата на подсъдимия и с оглед предпоставките на чл. 381, ал. 3 от НПК, считам, че същата не следва да бъде приемана за разглеждане в наказателното производство, като това не преклудира правото на пострадалия да си предяви претенциите в гражданско производство. Що се касае до искането за конституиране като частен обвинител, тъй като фигурата на частен обвинител не участва и не  е необходима за сключване на споразумението, ще Ви моля да оставите същата без уважение. В този смисъл моля за Вашето решение.
ПОДСЪДИМИЯТ К.: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получил препис от обвинителния акт. 
АДВ. С.: Моля да конституирате моя доверител като частен обвинител. моля да бъде уважен гражданския иск, както е предявен. Считам, че е в рамките на нормалното.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното такова. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
ОСТАВЯ без уважение молбата за конституиране като частен обвинител и граждански ищец.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
 СНЕМА самоличността на подсъдимия.
 А.К.К. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, месторабота: „В. а.“ ЕООД механизатор водач селскостопанска техника, неосъждан, ЕГН **********.
 АДВ. В.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимия А.К.К. се признава за ВИНОВЕН в това, че  на   29.06.2018 г., около 14.00 часа, в гр. Видин, в района на „Южна промишлена зона“ – Видин, в база на „Г. – ЛМ“ ЕООД, ПРИЧИНИЛ НА С.С.П. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движенето на десен горен крайник, като го ударил с дървена дръжка на метла и това довело до счупване на лакътната кост на дясната му ръка – престъпление по чл. 129, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години.
  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.
  ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласна съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.
 
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:
         /А.К./                                     /Е. М./
АДВОКАТ:
            /Б. В. /
Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия А.К.К. приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК
                                О П Р Е Д Е Л И :
        ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което:
        А.К.К. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, месторабота: „В. а.“ ЕООД механизатор водач селскостопанска техника, неосъждан, ЕГН **********  се признава за ВИНОВЕН в това, че   на   29.06.2018 г., около 14.00 часа, в гр. Видин, в района на „Южна промишлена зона“ – Видин, в база на „Гергана – ЛМ“ ЕООД, ПРИЧИНИЛ НА С.С.П. средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движенето на десен горен крайник, като го ударил с дървена дръжка на метла и това довело до счупване на лакътната кост на дясната му ръка – престъпление по чл. 129, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание  Лишаване от свобода за срок от шест месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК наложеното наказание да бъде отложено за срок от три години.
            На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът 
                     О П Р Е Д Е Л И :
            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 158/2019 г. по описа на ВРС. 
            ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
            ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
            На съдебните заседатели ще се изплати възнаграждение съгласно Наредбата за съдебните заседатели.
            Протоколът написан в съдебно заседание в   9.48  часа.
                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                 2.
                                          СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници