Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2852-2018
РЕШЕНИЕ№146
гр. Видин, 12.03.2019г. 
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – Видин, VI състав, в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
Председател: ГАЛИНА ГЕРАСИМОВА
при  участието  на  секретаря Мила Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2852 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са кумулативно обективно съединени искове по чл. 143 и чл. 149 от СК от страна на малолетния ищец Деян Цветомиров С., чрез неговата майка и законен представител М.Р.А. ***, против Ц.В.С. ***, за присъждането на:
- месечна издръжка в размер на 190,00 лева от завеждането на исковата молба в съда (16.11.2018г.) до отпадане или изменение на основанието за плащането ѝ, заедно със законната лихва при просрочие;
-издръжка за минало време по чл. 149 от СК за период от три месеца преди датата на предявяване на исковата молба в размер на по 190,00 лв. месечно.
Ищецът претендира направените по делото разноски.
В исковата молба се твърди, че ответникът Ц.В.С. е баща на малолетното дете Деян Цветомиров С., родено на ***г. Родителите са се намирали във фактическо съжителство до средата на м. август 2018г. След раздялата детето е останало да живее с майката, която срещала затруднения да осигури месечна издръжка на детето и да задоволи всичките му нужди. Детето често боледувало, имало нужда от разнообразна храна, честа смяна на дрехи, обувки и играчки. Около месец преди подаване на исковата молба майката започнала работа в „Теленор“.
Твърди се, че ответникът не заплаща издръжка за детето, въпреки че се намира в трудоспособна възраст, води добре обезпечен начин на живот, притежава сервиз за гуми и джанти в гр. Видин на бул. „Панония“.
Ответникът не е подал отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК.
В проведеното открито съдебно заседание ищеца, чрез процесуалния си представител, поддържа иска.
От събрания по делото доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
Видно от приложеното Удостоверение за раждане, изд. въз основа на Акт за раждане № 0536 от 30.12.2015г. на Община Видин, родители на детето Деян Цветомиров С. /роден на ***г./ са М.Р.А. с ЕГН ********** и Ц.В.С. с ЕГН **********. 
По делото е изготвен социален доклад от Д”СП” – Видин, от който се установява, че грижи по отглеждането и възпитанието на детето понастоящем полага майката, като са осигурени и задоволени всички базови и индивидуални потребности на момчето. От 22.10.2018г. А. работи като продавач – консултант в „Теленор“. Бащата е заявил пред социалния работник, че работи като монтьор в собствен сервиз за гуми и джанти на бул. „Панония“ в гр. Видин, като месечният му доход варирал според натовареността.
От приложеното Удостоверение от „Теленор България“ ЕАД изх. № 1154/01.02.2019г. е видно, че за периода от м. 10.2018г. до м. 01.2019г. М.Р.А. е получила брутно трудово възнаграждение в размер на общо 3270,15 лв. Последното посочено брутно трудово възнаграждение е за м. януари 2019г. в размер на 1110,58 лв.
От показанията на разпитаната по делото свидетелка Светлана Тодорова Димитрова (баба на детето по майчина линия) се установява, че от 08.08.2018г. детето и неговата майка живеят при свидетелката. Повод за раздялата бил отказът на ответника да закупи лекарства за детето при поредното му заболяване. Ответникът не полагал грижи за детето и не плащал издръжка. Свидетелката и нейният съпруг подпомагали семейството финансово от раждането на детето и понастоящем се грижили за детето и неговата майка.
От така изложената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:
По иска с правно основание чл. 143, ал. 2 от СК
Съдът намира, че предявеният иск е процесуално допустим. Разгледан по същество, същият е частично основателен по следните съображения:
Основното задължение на родителите е визирано в чл. 125, ал. 1 от СК, а именно – родителите са задължени да се грижат за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Конкретно изражение на грижата за детето е даването на издръжка. Задължението за издържане на детето да навършване на пълнолетие възниква за родителите с факта на раждане на детето, като съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.
Съгласно чл. 142, ал. 2 от СК, минималната издръжка за едно дете се равнява на ¼ от минималната работна заплата за страната.
Исковата молба е подадена на 16.11.2018г.
За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г. размерът на минималната работна заплата е определен с Постановление № 316/20.12.2017 г. на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната на 510 лв. Последното налага извода, че минималният размер на издръжката по чл. 142, ал. 2 от СК от момента на подаване на исковата молба до 31.12.2018г. е бил 127,50 лв.
От 01.01.2019г. размерът на минималната работна заплата е определен с Постановление № 320/20.12.2018 г. на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната на 560 лв. Последното налага извода, че минималният размер на издръжката по чл. 142, ал. 2 от СК към настоящият момент е 140 лв.
Тъй като в настоящия случай ищеца претендира месечна издръжка в размер на 190 лв., т.е. по – висока от нормативно определения минимум, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от СК се налага изследването на нуждите на детето и възможностите на родителя да предостави издръжка в претендирания размер.
От представените по делото писмени доказателства се установява, че майката работи в “Теленор България” ЕАД, където получава брутно трудово възнаграждение в размер на около 1100 лева месечно. 
Относно актуалните доходи на ответника по делото не се събраха доказателства. Установи се, че същият работи като монтьор в собствен сервиз за гуми и джанти на бул. „Панония“ в гр. Видин.
Към настоящия момент детето е на 3 години – родено е на ***г. Преценявайки неговите потребности – нуждите от храна, облекло и др., съобразени със стандарта на живот в държавата, съдът определя общата месечна издръжка на Деян Цветомиров С. в размер на 250.00 лева. По отношение на разпределението на тежестта на издръжката между родителите на детето в т. 7 на ППВС № 5/16.11.1970 г. изрично е посочено, че грижите, които родителят при когото живеят децата, полага, следва да бъдат отчетени при разпределението, като същия участва с по - малък паричен дял в издръжката. Отчитайки наложилата се съдебна практика, както и разпоредбата на чл. 21 от СК, който закрепва презумпцията за равен принос на съпруга, който е участвал в натрупването на семейното имущество, полагайки грижи за децата, съдът намира за справедливо разпределение на средствата за издръжката на дете в съотношение 2:1 в полза на родителя, който полага непосредствено грижи за детето. При приетата от съда като база за изчисляване на издръжката сума от 250 лв., вземайки предвид приетото за справедливо разпределение на средствата за издръжката между родителите, то ответникът би следвало да осигури заплащането на издръжка в размер на 170 лв., а останалата част от издръжката следва да се поеме от майката.
Съдът намира, че така определения размер на месечната издръжка, дължима от бащата, е съобразен с възрастта и нуждите на детето и възможностите на ответника да я заплаща. По делото не се доказа размера на получаваните от бащата доходи, но ответникът е в трудоспособна възраст, установи се, че работи в собствен сервиз, поради което съдът приема, че същият може да реализира доходи, с които да заплаща така определения размер на месечна издръжка от 170 лв. Дори и да среща определени материални затруднения, следва да се даде приоритет на нуждите на детето.
Съдът приема, че искът за заплащане на месечна издръжка в частта от 170.00 лева до пълния предявен размер от 190.00 лева следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.
Така определеният размер на издръжката се дължи от датата на предявяване на иска – 16.11.2018г., ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.
По иска с правно основание чл. 149 във вр. с чл. 143 от СК
Съдът намира иска за заплащане на издръжка за минало време за период от три месеца преди предявяване на исковата молба в размер на 190 лв. месечно, за частично основателен.
Съгласно чл. 149 от СК, може да се претендира издръжка за минало време (до една година преди предявяването на иска).
През тримесечния период преди предявяване на иска по настоящото дело - 16.08.2018г.– 16.11.2018г,. обстоятелствата, при които следва да се определи издръжката за малолетния Деян Цветомиров С. са същите, относими и към определената издръжка занапред. Касае се за дете на двегодишна възраст /към исковия период/ с обичайните нужди от храна, облекло и др.  В изследвания период момчето се е намирало в същата възрастова група, в която се намира и след подаване на исковата молба, т.е. предвид особеностите на възрастта му не може да се счете, че има трайно и качествено изменение в материалните му потребности. Съобразно и със социално-икономическата обстановка в страната, издръжката за минало време за детето следва да се определи по същия начин, както издръжката за бъдеще време, а именно като от общия размер средства от 250лв., които родителите биха давали за издръжката на сина си, ако живееха заедно, на ответника следва да се възложи сумата от 170 лв. месечно, а разликата да се поеме от майката. Над този размер до претендирания размер от 190 лв. месечно искът следва да бъде оставен без уважение, като неоснователен.
На основание чл. 242, ал. 1, предл. 1 от ГПК съдът следва да допусне служебно предварително изпълнение на решението.
По разноските:
Ищецът претендира разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв., съобразно приложен списък по чл. 80 от ГПК. Представен е Договор за правна защита и съдействие от 25.02.2018г. /л. 22/.
С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК, на ищеца ще следва да бъдат присъдени разноски за адвокатско възнаграждение съобразно уважената част от иска /89,47 %/ в размер на 178,94 лв.
На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, ответникът следва да заплати държавна такса по сметка на РС - Видин върху уважената част от иска за присъждане на издръжка за бъдеще време в размер на 244,80 лева, представляваща 4% от тригодишните платежи на така определената издръжка на детето съгласно чл. 69, т. 7 от ГПК във връзка с чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
Цената на иска за присъждане на издръжка за минало време е 570 лв., като искът е уважен за сумата от 510 лв. При това положение ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС - Видин държавна такса по този иск в размер на 20,40 лева.
Водим от горното, съдът
Р  Е  Ш  И  :
ОСЪЖДА Ц.В.С. с ЕГН ********** да заплаща издръжка на детето Деян Цветомиров С. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Р.А. с ЕГН **********, в размер на 170,00 /сто и седемдесет/ лева месечно, считано от датата на предявяване на иска – 16.11.2018г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното плащане на задължението, като
ОТХВЪРЛЯ предявения иск над присъдения размер от 170,00 лева до пълния претендиран размер от 190,00 лева, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Ц.В.С. с ЕГН ********** да заплати на детето Деян Цветомиров С. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Р.А. с ЕГН **********, издръжка за минало време в размер на 170,00 /сто и седемдесет/ лева месечно за периода от 16.08.2018г. до 16.11.2018г., на основание чл. 149 от СК, като
ОТХВЪРЛЯ предявения иск над присъдения размер от 170,00 лева до пълния претендиран размер от 190,00 лева, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Ц.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Деян Цветомиров С. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.Р.А. с ЕГН **********, сумата в размер на 178,94 /сто седемдесет и осем лева и деветдесет и четири ст./ лева – разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Ц.В.С. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд – Видин държавна такса в размер на 265,20 лв. (двеста шестдесет и пет лева и двадесет ст.), както и 5,00 лв. (пет лева) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта на присъдената издръжка.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Видин в двуседмичен срок, считано от 12.03.2019г.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници