Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1134-2018
                          Р Е Ш Е Н И Е № 47
гр. Видин,  08.03.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на шести февруари  две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П. Въткова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1134……
по описа………… за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                         
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от „Фрукт-Н“ ЕООД, ЕИК121513154,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“ - 1, бл. 013, вх. „В“, ет. 1, ап. 36, представлявано от Н.М.К., ЕГН **********, против Наказателно постановление № 16/22.12.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни - София, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН, във вр. с чл. 27 и чл. 83 от Зан и на основание чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛД, чл. 11, т. 4 от ЗЗЛД –„имуществена санкция” в размер на 15 000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 1- 7 от ЗЗЛД.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият, лично и чрез процесуалния си представител, заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна, чрез процесуалния си представител, заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.         
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На    26.09.2016г. в гр. Дунавци, обл. Видин, при осъществяване на предмета си на дейност, „Фрукт - Н“ ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, обработвал лични данни /трите имена, ЕГН и номер на личен документ/, на физически лица, сред които и на С. П. С. и М. Г. И., без да са налице условията за допустимост на обработване на лични данни, с което е прието от актосъставителя Д. нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 1-7 от ЗЗЛД.      
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля А.Д. – актосъставител, показанията на свидетеля Т.Й. и административно-наказателната преписка.
         Свидетелят  Д. поддържа констатациите в съставения от нея АУАН след постъпило постановление на РП - Видин. Твърди се в свидетелските и показания, че дружеството обработва лични данни на две лица – С. С. и М. И., съдържащи се в адресни карти, без да са налице законовите условия за това. Съставен е акт на дружеството, защото физическото лице – свид. Т.Й., която е обработвала личните данни, не е администратор на лични данни. При съставяне на АУАН са взети предвид снети сведения по преписката на РП- Видин.
         Свидетелят Й. твърди, че е вписвала личните данни и ги е носела в полицията и при преместването на обекта листа с личните данни бил останал в него. Не знае лицата дали са спали в хотела. Била записала лицата за да има някакъв оборот. Работела като салонен управител.
         Показанията на свидетеля К.Д. не касаят съществото на спора, а начина на връчване на книжа, без да се сочи в конкретика дата или дали е връчен АУАН, или НП, поради което не следва да се вземат предвид от съда при решавате на делото.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
          Според легалната дефиниция за лични данни, съдържаща се в разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД  това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД "Обработване на лични данни" е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Съгласно нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия: 1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни; 2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; 3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; 4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните; 5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес; 6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните; 7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. Съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД "администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни или обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон, в които случаи администраторът или специфичните критерии за неговото определяне са нормативно уредени. За да бъде изпълнена хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е необходимо информацията, представляваща лични данни и отнасяща се до дадено физическо лице да води до неговото идентифициране- пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. От изложеното се налага извода че не винаги посочването на един или няколко специфични признаци по отношение на дадено физическо лице може да доведе до неговото идентифициране. За да бъде осъществена неговата правна индивидуализация в обществото следва да се посочат един или няколко признака, въз основа на които може да се направи ясен и недвусмислен извод, че информацията относно посочените признаци се отнася до точно конкретно лице, т.е. същото да може да се индивидуализира. Посочването на трите имена на лице, макар като информация да има характер на лична информация относно дадено лице не е достатъчно, за да бъде същото индивидуализирано. Не е достатъчно и посочването на друг подобен критерий като града, в който лицето живее. В случая, са посочени тези признаци- трите имена на лицата, ЕГН и номер на личен документ, които са достатъчни лицата да бъдат индивидуализирани. В административно- правната система на Р. България има друг важен и определящ признак наред с името на лицето и това е ЕГН, въз основа на който наред с името дадено лице може в голяма степен да бъде индивидуализирано. В този смисъл, посочването на лични данни от този характер биха в голяма степен отграничили и индивидуализирали дадено лице. В случая е налице обработване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД от администратора на лични данни , като е налице и засягане на правната сфера на жалбоподателя, тъй като посредством цитираните лични данни е възможно лицето, което твърди че е засегнато от действията на административния орган да докаже, че посредством същите може да се индивидуализира. Данните са в достатъчен обем, за да може лицата, до които се отнасят, да бъдат индивидуализирани. Посочвани са достатъчни данни, въз основа на които дадено лице да бъде идентифицирано. С оглед на така изложеното предявената от жалбоподателя и поддържана жалба срещу НП се явява е неоснователна .  
            Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение.
             Изпълнителното деяние се е изразило в обработване на лични данни, без да са налице законовите предпоставки за това.  По делото безспорно са установени факти за авторството и механизма на нарушението, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка между деянието и причинения с него обществено-опасен резултат,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер към определения от закона минимум, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16/22.12.2017 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни - София, с което на жалбоподателя „Фрукт-Н“ ЕООД, ЕИК121513154,със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“ - 1, бл. 013, вх. „В“, ет. 1, ап. 36, представлявано от Н.М.К., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН, във вр. с чл. 27 и чл. 83 от Зан и на основание чл. 43, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛД, чл. 11, т. 4 от ЗЗЛД –„имуществена санкция” в размер на 15 000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 1- 7 от ЗЗЛД.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници