Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1113-2011

РЕШЕНИЕ№  №557

В ИМЕТО НА НАРОДА гр. В., 28.11.2011г.

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публично заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател : М. С.

при секретаря П.Й., като разгледа докладваното от съдия С. гр. дело № 1113 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба от С.В.Р. *** против „Чез Разпределение България" АД - С., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 във вр. с чл.225, ал.1 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че със Заповед № П\ГО1194/07.04.2011г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, пр. 2 от КТ е прекратено трудовото му правоотношение. Като мотив е посочено, че не притежава знания за четвърта квалификационна група за безопасност при работа с електрически уредби и мрежи по ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Поддържа се, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като при издаването й е допуснато нарушение на процесуалния и материалния закон, както и злоупотреба с правото на уволнение от страна на работодателя. Заповедта е издадена на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, пр. 2, чл. 326, ал. 2 от КТ, чл. 27, ал. 4 във вр. с чл. 21, т. 4 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ във вр. с чл. 128а от КТ поради това, че ищеца не притежава необходимата квалификация, като мотив обаче е посочено че ищецът не притежава знания за четвърта квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи по ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Поддържа се, че това са две различни правни основания за прекратяване на трудовото правоотношение - по т. 5 и т. 6 на чл. 328, ал. 1 от КТ и е налице несъответствие между посоченото в заповедта правно основание и мотивите. Длъжностната характеристика изисква средно ел.техническо образование за длъжността - ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи. Ищецът поддържа, че притежава необходимото образование, както и квалификация за заеманата длъжност. Това, че не е издържал проведените изпити, не е основание за прекратяване на трудовото му правоотношение, тъй като в длъжностната характеристика няма такова изискване и не са настъпили промени в професионалните и образователните изисквания за изпълняваната работа. Освен това е нарушена процедурата по подготовка и провеждане на обучението и изпита по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, тъй като обучението е за изпит чрез тест, а ищецът е изпитван устно. Поддържа се, че е налице и нарушение на чл. 8, ал. 1 от КТ на принципа на добросъвестност. Уволнението на ищеца е преднамерено и тенденциозно.

Иска се от съда да постанови решение, с което да се признае уволнението за незаконно и да се отмени атакуваната заповед, да се възстанови ищеца на заеманата преди уволнението длъжност " ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи", както и


ответникът да бъде осъден да му заплати обезщетение по чл.225 от КТ в размер на 4152.00 лева за периода от 07.04.2011г. до 07.10.2011г., ведно с лихвата за забава, считано от предявяване на иска до окончателното издължаване на сумите. Претендира присъждане на направените разноски по производството.

С протоколно определение от 16.11.2011г. по искане на ищеца, съдът е допуснал изменение на иска по чл. 225 от КТ, като същия се счита предявен за сумата 3281.08 лева

Ответникът в срока за отговор е оспорил исковете като неоснователни. Навел е доводи, че атакуваната заповед е правилна и законосъобразна и трудовото правоотношение с ищеца е прекратено при спазване на всички законови разпоредби и изисквания. В длъжностната характеристика за заеманата от ищеца длъжност, се изисква трета квалификационна група по ТБ. Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, изпитът за квалификационна група се полага периодично в срок не по-дълъг от една година за изпълнителския персонал. Без успешно издържане на изпита, работникът не може да бъде допуснат до работа. Съгласно изискванията, визирани в правилника, изпита се провежда пред комисия като устен и/или тест по одобрени от работодателя въпросници. Ищецът не е издържал изпита нито за четвърта квалификационна група, нито за трета квалификационна група. Ответникът поддържа, че не е налице нарушение на чл. 8, ал. 1 от КТ.

При условията на евентуалност ответникът е направил възражение за прихващане от претендираното от ищеца обезщетение по чл. 225 от КТ с полученото от него обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ в размер на 784.80 лева.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза и допълнителна такава.

Съдът, след като взе предвид изложеното от страните и като прецени събраните доказателства в съвкупност и поотделно, намира за установено следното от фактическа страна:

Не се спори, а и от представения препис на трудовата книжка на ищеца, е видно че същият е работил при ответника на длъжност" ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи" до 07.04.2011г., когато със Заповед № 1Ш1194/07.04.2011г. трудовото му правоотношение е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, пр. 2, чл. 326, ал. 2 от КТ, чл. 27, ал. 4 във вр. с чл. 21, т. 4 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ във вр. с чл. 128а от КТ. В мотивите на заповедта е посочено, че служителят не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа - трета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, което е необходимо условие за заемане на длъжността, съгласно длъжностната характеристика. Видно от последната длъжностна характеристика, екземпляр от която е връчена на ищеца на 26.11.2007г. срещу подпис /л.32 от делото/, изискванията за заемане на длъжността са: гимназия или средно професионално техническо училище, професионална практика приблизително 3 години и трета квалификационна група от ТБ. От представените по делото доказателства, е видно, че ищецът има необходимото образование, професионална квалификация като работник -


монтьор на ел.апарати, уреди и устройства, както и правоспособност за упражняване на професията „машинист на кранове стрелови тип" и „машинист на подвижна работна площадка". От удостоверение № Вн 23 ЕП, издадено на 21.01.20Юг., се установява, че ищецът има придобита IV квалификационна група по безопасност при работа на длъжността „ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи". Свидетелството е със срок на валидност до 21.01.2011г. Поради изтичане на срока на валидност на издаденото свидетелство, ищецът се е явил на изпит за квалификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. От представените 4 броя протоколи от проведени устни изпити, е видно, че ищецът не е издържал изпитите както за IV квалификационна група, така и за III квалификационна група. С доклади от прекия ръководител на ищеца и от ръководителя регионално звено М., изпълнителния директор на „Чез Разпределение България"АД - С. е уведомен, че поради неиздържани изпити по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ищецът е непригоден да изпълнява заеманата длъжност. По делото е представена и заповед № ГКБ-185/12.01.20Юг. на изпълнителния директор на ответното дружество, с която е определен състава на изпитните комисии в отделните дирекции/отдели на дружеството. По делото са представени и два конспекта за провеждане на устен изпит и изпит чрез тест. Спорно е как е следвало да се проведе изпита. В тази връзка са разпитани по двама свидетели на страните. Св. Радулова -съпруга на ищеца, посочва, че с ръководителя на регионално звено за В. и М.- И. И. са съседи и са били в близки приятелски отношения. Свидетелката посочва също, че няколко дни преди да се проведе изпита, И. се обадил по телефона на съпруга й. От разговора разбрала, че И. искал ищецът да напише доклад против колега, но отказал. Тогава И. е заявил, че ще го скъса на предстоящия изпит. Св. М. - бивш служител при ответника посочва, че в ответното дружество всяка година се полагат изпити за квалификация. Няколко дни преди провеждане на изпита, ръководителя е съобщил датите за провеждането му, както и вида на изпита - чрез тест. Свидетелят посочва, че по такъв начин изпита се е провеждал от 5 години. Служителите започнали да се обучават като им бил даден конспект на флашка. Ден преди да се проведе изпита, ръководителя е казал, че изпита ще бъде устен. Свидетелят посочва, че не се е явил на изпит, защото е бил дисциплинарно уволнен. Свидетелят установява, че докато е бил на работа в ответното дружество, ръководителя И. е подшивал за служители между, които и ищеца.

Свидетелите Т. и И. - служители на ответното дружество и участвали в провеждането на изпита на 21.01.2011г. установяват как е проведен изпита. Св. Т. като член на изпитната комисия посочва, че изпитите за квалификационна група се провеждат ежегодно. Преди изпита се провежда обучение на местно ниво. Предварително се раздава конспект на всеки един от служителите, по който ще се проведе изпита. Свидетелката посочва, че няма практика конспекта да се раздава на флашка. За 2011г. изпита е бил устен и служителите са знаели за това. Ищецът не е издържал изпита и заради това се е явил повторно, но отново не го е издържал. Дадена му е била възможност да се яви за по-ниска квалификационна група, но отново не е издържал изпита. Св. И. като председател на комисията също установява, че изпита за 2011г. е бил устен за всички служители. Свидетелят посочва, че независимо от начина на провеждане на изпита, материята,  по  която  са се обучавали  служителите  е  една и  съща.  За


длъжността „ел.монтьор" минималната квалификационна група е III, като ищецът е притежавал IV група. Свидетелят установява, че ищецът и още няколко човека не са издържали изпитите, а без квалификационна група не може да се работи в енергийното дружество.

Вещото лице по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, която съдът приема като обективно и компетентно изготвена, е посочило размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ в два варианта.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

По иска с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ.

Трудовото правоотношение с ищеца е прекратено на основание чл. 328, ал.1 ,т. 6 предложение второ от КТ- поради това, че ищецът не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа - трета квалификационна група за безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

Съдът намира за неоснователно твърдението на ищеца, че е налице несъответствие между посоченото в заповедта правно и фактическо основание. В мотивите на заповедта, работодателя ясно и точно е посочил, че служителят не е издържал проведени изпити за проверка на знания по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и не притежава знания нито за четвърта, нито за трета квалификационна група. Не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа - трета квалификационна група за безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ, което е необходимо условие за заемане на длъжността „ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи". Това изискване е въведено в длъжностната характеристика на ищеца, връчена му на 26.11.2007г. Поради това съдът намира за несъстоятелно и твърдението му, че в длъжностната му характеристика липсва такова изискване. Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, персоналът, който извършва работи и дейности по техническо и оперативно обслужване на електрически уредби и мрежи, трябва да притежава квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи. Съгласно чл. 21, т. 4 от Правилника, изпитът за квалификационна група се полага периодично, в срок не по-дълъг от една година за изпълнителския персонал. От представеното удостоверение на ищеца за IV квалификационна група, е видно, че същото е със срок на валидност до 21.01.2011г. Именно заради това е проведен изпита на 21.01.2011г. От показанията на св. Т. - член на изпитната комисия и св. И. -председател на изпитната комисия, се установи, че изпита се провежда ежегодно. За 2011г. изпита е бил устен за всички служители, които са били информирани за начина на провеждането му. Свидетелите установиха също, че преди изпита, на служителите е било проведено обучение като им е раздаден конспект. Съдът намира за доказано, че това е представения от ответника конспект за провеждане на устен изпит. Показанията на свидетелите се потвърждават и от представените писмени доказателства -протоколи за проведен устен изпит както на ищеца, така и на други служители. Изпитът е проведен в съответствие с разпоредбите на ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Протоколите са оформени, съгласно чл. 26 и чл. 27 от правилника. Съдът не дава вяра на показанията на св. М. относно твърденията му, че изпита е следвало да се проведе под формата на тест, тъй


като същите не кореспондират с останалия доказателствен материал по делото. Начина на провеждане на изпита е без съществено значение относно законността на уволнението на ищеца, тъй като правилника дава възможност за провеждането му и по двата начина, а материята, по която ищецът е обучаван, както и изпитната материя е една и съща.

Ищецът не е издържал изпитите както за IV квалификационна група, така и за по- ниската III квалификационна група, а изискването въведено от работодателя в длъжностната характеристика за заемане на длъжността е ищецът да притежава минимум III квалификационна група. Изискване за наличие на валидно удостоверение за квалификационна група за допускане до работа е въведено и в чл. 83, ал. 1, т. 2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Квалификационната група се придобива за определен срок, след изтичането на който, ако работникът не издържи изпита за проверка на знанията, се счита за изгубена. Тъй като по делото безспорно се установи, че ищецът не е издържал и повторните изпити за проверка на знанията по безопасността на труда, следва да се приеме, че към момента на прекратяване на трудовото правоотношение той не е притежавал необходимата минимална III квалификационна група, която се изисква за длъжността според длъжностната характеристика. В този смисъл е решение от 16.11.2007г. по гр.д. № 1933/2004г. по описа на ВКС IV г.о. Поради това съдът намира за ирелевнатно представеното удостоверение № 65 от 19.09.2011г., тъй като същото има действие след прекратяване на трудовото правоотношение.

Съдът намира за неоснователно и твърдението на ищеца, че е налице нарушение на чл. 8 от КТ, че уволнението му е тенденциозно и преднамерено. В тази връзка не дава вяра на показанията на св. Радулова относно твърденията й за преднамерено отношение на И. към ищеца, тъй като същата е съпруга на ищеца и като такава е заинтересована от изхода на делото.

Предвид това, настоящия съдебен състав намира, че е налице основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6, предл. 2 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца поради липса на професионална квалификация за заеманата длъжност- трета квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, поради което иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ е неоснователен и като такъв ще следва да бъде отхвърлен.

По исковете по чл. 344, ал. 1, т.2 и 3 от КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.

Уважаването на исковете за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и обезщетението за времето, през което ищецът е останал без работа поради уволнението, е обусловено от уважаването на иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. След като иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна е неоснователен, неоснователни се явяват и обективно съединените искове за възстановяване на заеманата длъжност и за заплащане на обезщетение в размер на 3281.08 лева за периода от 07.04.2011г. до 07.10.2011г., ведно със законната лихва от момента на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане.

Тъй като възражението за прихващане е направено от ответника при условията на евентуалност и с оглед изхода на делото, съдът намира, че не следва да се произнася по него.


С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК на ответника ще следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 576.87 лева, съгласно чл. 7, ал. 1,т. 1и чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Воден от горното, Съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявените от С.В.Р. с ЕГН ********** *** против „Чез Разпределение България" АД с ЕИК 130277958 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Ц. С. № 330 искове за признаване на уволнението му за незаконно и за отмяна на заповед № ГОШ194/1//07.04.2011г., с която на основание чл. 328, ал. 1,т. 6, пр. 2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение с ищеца, по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „ел.монтьор, изграждане /поддържане/ ремонт на ел.проводни линии и мрежи" и по чл. 225 от КТ за присъждане на обезщетение за времето, през което е останал без работа в размер на 3281.08 лева, като неоснователни.

ОСЪЖДА С.В.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на „Чез Разпределение България" АД с ЕИК 130277958 със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Ц. С. № 330 разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 576.87 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред В0С в двуседмичен срок, считано от обявяването му - 28.11.2011г.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници