Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1510-2018
Р А З ПО Р Е Ж Д А Н Е 
гр. Видин, 26.02.2019г. 
            Видинският районен съд, гражданско отделение, ІІІ-ти състав в  закрито заседание на двадесет и шести февруари  през две хиляди и деветнадесета година в състав:
 
                                                                                   Председател: Милена Стоянова   
 
            при секретаря...................  като изслуша докладваното от съдия Стоянова гр.д. № 1510 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба вх. №6585/06.06.2018г. от  Б.Д.С. от гр. Самоков, чрез адв. А.Ж. против М.П.С. от гр. Варна, Г.С.Г. от гр. Варна, П.С.Г. от  гр. София, А.К.Г. от гр. Самоков, Е.К.Д. от гр. Самоков и А.К.Х. от гр. Самоков  за делба на наследствен имот.
Исковата молба е оставена без движение с дадени конкретни указания. Впоследствие по делото са постъпили многобройни уточнителни молби, сред които и искова молба от ищеца и ответниците вече като ищци против нови ответници - С.Г.Д., Н.Н.П. и А.М.Д, всичките от гр. Свиленград. От обстоятелствената част на тази искова молба става ясно, че ищците претендират собственически права против ответниците по отношение на процесния недвижим имот, находящ се в гр. Свиленград,  както и допускане на делба на този имот.
С определение от 23.11.2018г.съдът е прекратил производството по делото и е изпратил същото по компетентност на Районен съд – Свиленград. Това определение не е обжалвано от ищците по делото.
С  определение от 21.01.2019г. състав на РС – Свиленград е прекратил производството по делото с мотиви, че е следвало да се отстранят нередовностите на исковата молба от съда, пред когото е предявена  исковата молба и едва след това, съдът да се произнася по отношение на местната подсъдност. Повдигнал е препирня за подсъдност. С определение от 13.02.2019г. по ч.гр.д. № 53/2019г. състав на Окръжен съд – Хасково е приел, че компетентен да се произнесе по исковата молба е РС – Видин. Приел е също, че  бил предявен иск за делба, а останалите искове били преюдициални.
Независимо, че настоящият съдебен състав не споделя тези изводи и смята, че предявените искове не са му местно подсъдни, а т.нар. инцидентен установителен иск не е преюдициален по смисъла на чл. 343 от ГПК и е недопустимо да се съединява в настоящото производство,  в изпълнение на разпоредбата на  чл. 278, ал. 3 от ГПК, съдът ще следва да се произнесе по редовността на исковите молби.
С разпореждане от 06.06.2018г. съдът е оставил исковата молба без движение с конкретни указания, измежду които са и императивните такива по чл. 341, ал. 1 от ГПК, а именно за представяне на удостоверение за смъртта на наследодателя и неговите наследници и представяне на удостоверение или писмени доказателства за наследствените имоти, ищецът не е представил такива.
Не е представил удостоверение за наследници на наследодателя С.А.Б.. Представил е удостоверение за родствени връзки на лицето, което обаче не може да замести удостоверението за наследници.
Не е представил писмени доказателства за наследствените имоти на наследодателя. Напротив, от представените нотариални актове, се установява, че процесния имот е собственост на трети лица, извън кръга на ищеца и ответниците по иска за делба.
Не е представена скица и данъчна оценка на делбения имот.
Настоящият съдебен състав намира, че с направените последващи уточнения с предявяване на инцидентен иск, не са отстранени нередовностите на исковата молба, тъй като тези последващи молби, изхождат освен от ищеца и от първоначалните ответници по иска за делба, вече като ищци против нови ответници, за които липсват данни да са част от наследствения кръг на общия наследодател. Освен това, въпреки неколкократните указания тези искови молби, не са подписани от новите ищци.
При това положение, съдът намира, че въпреки даденити възможности, не са отстранени нередовностите на исковата молба за делба и поради това, същата ще следва да бъде върната като нередовна.
Воден от горното, Съдът
Р А З П О Р Е Д И:
ВРЪЩА искова молба вх. №6585/06.06.2018г. от  Б.Д.С. от гр. Самоков, чрез адв. А.Ж. против М.П.С. от гр. Варна, Г.С.Г. от гр. Варна, П.С.Г. от  гр. София, А.К.Г. от гр. Самоков, Е.К.Д. от гр. Самоков и А.К.Х. от гр. Самоков за делба на наследствен имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1510/ 2018г. по описа на РС - Видин.
Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС - Видин в седмичен срок от връчването му на ищеца.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници