Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 2782-2018
                             П Р О Т О К О Л 
                                           гр. Видин, 07.02.2019 г.
  
              РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН, Гражданско отделение, 5-ти състав, в публично съдебно заседание на седми февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТОДОР ПОПИВАНОВ
при участието на секретаря: Мила Петрова
и прокурора................................................сложи  за   разглеждане.........
гражданско дело  № 2782...по описа за......2018 година..…........................
докладвано от  СЪДИЯ  ПОПИВАНОВ.
          На именното повикване, на второ четене в 14:45 часа се явиха:
ИЩЦАТА В.А.Д., редовно призована, се явява лично и с адв. Ваня И. с пълномощно от днес.
            ОТВЕТНИКЪТ И.В.И., редовно призован, се явява лично.
            Адв И.: Моля, да се даде ход на делото.
            Отв. И.: Моля, да се даде ход на делото.
Съдът, като взе предвид становището на явилите се страни намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което
                                               О П Р Е Д Е Л И:
            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
            Адв И.: С ответната страна сме постигнали споразумение в следния смисъл: ответникът И.В.И. с ЕГН:**********, с адрес ***, се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Б.И.И. с ЕГН: **********, постановена със Решение №519 от 16.11.2012г. по гр. дело №1323/2012г. на Районен съд - Видин, като същата се увеличава от сумата в размер на 120,00 лв. месечно, на 200.00 лв. месечно, считано от 07.11.2018г. – датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва при забава, чрез нейната майка и законен представител В.А.Д. с ЕГН: ********** с адрес ***, която ще се изплаща по банков път,  до отпадане изменение или прекратяване на основанието за даване на издръжката. Разноските, направени от страните по делото остават за всяка от тях така, като са направени.
            Отв. И.: Съгласен с така предложената спогодба.
           
            СПОГОДИЛИ СЕ:
            Ищец В. А. Д.:
           
            Ответник И.В.И.:
            Съдът, като взе предвид заявената от страните спогодба и след като прецени, че същата не противоречи на закона и е в интерес на детето
                                              
                                               О П Р Е Д Е Л И:
            ОДОБРЯВА НА ОСНОВАНИЕ на чл.234, ал.1 от ГПК постигнатата между страните спогодба с конкретно съдържание посочено по горе.
            СПОГОДБАТА има значение на влязло в сила Решение и не подлежи на обжалване.
            ОСЪЖДА ответника И.В.И. с ЕГН**********, с адрес ***, да заплати на Районен съд - Видин държавна такса върху увеличения размер на издръжката, в размер на 57.60 лв.
            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2782/2018г. на Районен съд - Видин.
            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва пред Окръжен съд - Видин с частна жалба от страните в едноседмичен срок, считан от днес.
 
Протоколът изготвен в съдебно заседание, приключило в 15.10 часа.
         
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                        СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници