Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1584-2018
РЕШЕНИЕ № 25
гр. Видин, 07.02.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският   районен   съд............................    наказателна   колегия   в публичното  заседание  на двадесет  и  трети  януари  две  хиляди  и деветнадесета година в състав:
Председател: Андрей Дечев
Съдебни заседатели:...................................
Членове:...................................
при секретаря В. Узунова и в присъствието на
прокурора........................................................... като разгледа докладваното от
съдията Дечев...................... НАХД № 1584............
по описа.................. за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от А.Н., роден на *** г. в Република Македония, против Наказателно постановление № 25 - 0000633/07.12.2018 г. на Началника на ОО „АА" - Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози - „глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС.
Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано.
Ответната страна не изпраща процесуален представител не заема становище в с. з., като в писмено становище, придружаващо жалбата и административно - наказателната преписка, се иска от съда да се потвърди атакуваното        наказателно        постановление        като наказателно постановление  съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
В този смисъл Съдът намира, че НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25 -0000633/07.12.2018 г. на Началника на ОО „АА" - Видин, с което на жалбоподателя А.Н., роден на *** г., в Република Македония е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози - „глоба" в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за извършено административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 7 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници