Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 96-2019
                                    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
          Видински районен съд, наказателна колегия, в закрито заседание на седми февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                                         Председател: Андрей Дечев
като изслуша докладваното от съдията ЧНД № 96 по описа на Видински районен съд за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
        Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.
        Делото е образувано по жалба от адв. Б.Б., упълномощен представител на, "Gallahar" Limited, Великобритания, част от групата Japan Tobacco Internacional, против постановление на РП-Видин от 05.02.2019 г., с което   е  спряно наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ - 94/2018г. по описа на ОД на МВР – Видин – Видин, по пр. пр. № 00301/2018 г. по описа на Районна прокуратура - Видин.
Иска се отмяна на същото  и връщана не на делото на прокурора със задължителни указания относно прилагане на закона.
        Съдът, като взе предвид постъпилата жалба, лицето от което изхожда  и след направена служебна проверка по допустимостта на същата установи следното :
            Жалбата е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане,  по следните съображения:
            Жалбата изхожда от "Gallahar" Limited, Великобритания, част от групата Japan Tobacco Internacional. Видно е, че същата е подадена от юридическо лице.
         В чл. 244, ал. 5 от НПК,  кръгът на лицата, които могат да обжалват
постановленията за спиране на наказателното производство е изчерпателно изброен. В този кръг не попада „ощетеното юридическо лице”, такова право имат само :”...обвиняемия, пострадалия или неговите наследници...”, още повече, че досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Недопустимо е разширително тълкуване на така посочената норма, тъй като изброяването в същата е изчерпателно и по този начин е изразена волята на законодателя да очертае точно, ясно и конкретно субектите- носители на правото на жалба  при наличие на спиране на наказателното производство с постановление на съответната прокуратура.
         В разглеждания случай жалбата пред Районен съд – Видин срещу постановлението за спиране на наказателното производство е подадена от лице, което няма нито качеството на обвиняем по смисъла на чл. 54 във връзка с чл. 219 и сл. НПК, нито качеството на пострадал.
         Пострадалият от престъплението е лицето, което е претърпяло имуществени вреди или неимуществени вреди от престъплението, на което закона предоставя определени права в досъдебната фаза на наказателния процес, които са насочени единствено  към обслужване на бъдещото му участие като страна в съдебната фаза на процеса - частен обвинител или граждански ищец. Такова е правото по чл. 243, ал. 3 от НПК на пострадалия или неговите наследници или на ощетеното юридическо лице да обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство. В случаите на спиране на наказателното производство от прокурора в досъдебната фаза  на наказателния процес по чл.244, ал.1 от НПК законът предоставя правото да обжалва това постановление на обвиняемия, пострадалия или неговите наследници - чл. 244, ал. 5 от НПК. От изложеното следва,   че законодателят е предоставил право на жалба по чл. 244, ал. 5 от НПК само на пострадалото от престъплението физическо лице, но не и на ощетеното  юридическо лице, за разлика от случаите по чл. 243, ал. 3 НПК и само на това основание настоящата жалба, подадена от процесуалния представител на юридическото лице е недопустима и за това следва да бъде оставена без разглеждане, без произнасяне по същество.
         Следва да се посочи, че за жалбоподателя съществува възможност по реда на чл. 200 от НПК да сезира прокурор от по-горестоящата прокуратура, в чиято компетентност е да отмени, при наличие на основанията за това, постановлението за спиране на наказателното производство. 
Водим от горното, настоящия състав счита, че жалбата е недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
         Поради гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5, изр. 2 - ро, Съдът
                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :
        
         Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на адв. Б.Б., упълномощен представител на "Gallahar" Limited, Великобритания, част от групата Japan Tobacco Internacional,  против постановление на РП-Видин от 05.02.2019 г., с което   е  спряно наказателното производство по досъдебно производство № ЗМ - 94/2018г. по описа на ОД на МВР – Видин – Видин, по пр. пр. № 00301/2018 г. по описа на Районна прокуратура - Видин.
          Прекратява производството по  делото.
 Определението подлежи на обжалване и протест в 7 – дневен срок от съобщенията пред Окръжен съд- Видин, по реда на глава 22 от НПК.
          След влизане в сила на определението, ДП № ЗМ - 29/2018г. по описа на ОД на МВР – Видин - Видин, да се изпрати на Районна прокуратура - Видин по пр. пр. № 00301/2018 г. по описа на Районна прокуратура – Видин.
                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ  :
Версия за печат
Свързани страници