Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1934-2018
                                                  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
   Видинският районен съд, 3- ти граждански състав, в закрито заседание на седми  февруари през  две хиляди и  деветнадесета  година в състав :
                                                                                Председател: Милена Стоянова
при секретаря.............………..и с участието на прокурора.................... изслуша   докладваното от  съдия  Стоянова  гр.дело № 1934 по описа за 2018 г. и за да се произнесе,взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба вх. №8682/24.07.2018г., изпратена чрез куриер на 23.07.2018г. от И.П.И. *** лично и като управител на „Метропол Пропъртис“ ООД, „Метропол – М“ ЕООД, „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД  против „Уникредит Булбанк”АД – София и Ч. –В.Т. *** за нищожност на съдебни актове  по  ч.гр.д. № 24227/2011г. на СРС 29 състав и актове на Ч.В.Т. по изп.д. № 707/2011г.
С разпореждане от 20.12.2018г. съдът е върнал исковата в частта против  ответника  Ч. –В.Т. *** за нищожност на актове на Ч. като недопустима и е прекратил производството по делото в тази част.
С разпореждане от 20.12.2018г. съдът е изискал за прилагане ч.гр.д. № 24227/2011г. по описа на СРС, 29 състав. С писмо вх. № 342/10.01.2019г. е отговорено, че исканото дело е приложено по гр.д. № 64074/2017г. по описа на СРС, ГО, 43 състав.
С писмо от 11.01.2019г. е поискана информация относно   гр.д. № 64074/2017г. по описа на СРС, ГО, 43 състав, тъй като е необходимо за прилагане ч.гр.д. № 24227/2011г. по описа на СРС.
С писмо вх. № 1228/31.01.2019г. СРС е изпратил копие от искова молба със страни по делото ищец И.П.И.  в качеството си на физическо лице  и управител на „Метропол Пропъртис“ ООД, „Метропол – М“ ЕООД, „Р.Е.М. Билдингс“ ЕООД  и ответник „Уникредит Булбанк”АД. Посочено е, че исковата молба е с вх. № 2021894 от 14.09.2017г. Делото е на етап отстраняване на нередовности на исковата молба.
Съдът след запознаване с представеното копие на исковата молба, констатира, че същата е входена в СРС  на 14.09.2017г. , за което е образувано гр.д. № 64074/2017г. по описа на СРС. От съдържанието на исковата молба, се установява, че  както страните, така и предмета на делото се покриват напълно с подадената на 24.07.2018г.  искова молба пред Районен съд – Видин, по която е образувано гр.д. № 1934/2018г.
В чл. 126, ал. 1 от ГПК е посочено, че когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда. В случая, настоящото дело е заведено по-късно в РС – Видин и поради това производството по него ще следва да се прекрати.
Воден от горното, Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА  на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК производството по гр.д. № 1934/2018г. по описа на РС- Видин.
Определението може да се обжалва пред ОС – Видин в седмичен срок от връчването му на ищците.
     
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници