Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 1637-2018
     МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ №  85 от 29.01.2019 г. ПО НАХД № 1637 /2018 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН
  Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Видин за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия  И.В.И., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***, неосъждан (реабилитиран), за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК.
                 За Районна прокуратура-Видин, редовно призовани, представител не се явява и не се заема становище в с.з.
          Обвиняемият, редовно призован, не се явява и не заема становище в с.з., като процесуалния му представител заема становище в с.з. да се освободи обвиняемия от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание „глоба“ в минимален размер.
След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:
На 03.07.2018 г., св. Ангелов и св. Семков - служители в Пътна полиция при ОДМВР-Видин, изпълнявали служебните си задължения, като извършвали проверка на водачите и управляваните от тях моторни превозни средства, движещи се в района на община Видин. Около 14:00 часа, на същата дата (03.07.2018 г.), св. Ангелов и св. Семков забелязали лек автомобил марка „Ауди", с рег. № КЬ2А412, управляван от обв. И., който се движил на път 1-1 /Е-79/, км. 4+500, под пътен възел Ново село, с посока към гр. Монтана. Свидетелите спрели за проверка автомобила. Тогава св. Ангелов и св. Семков, установили, че водач на лекия автомобил марка „Ауди", с рег. № КЬ2А412, бил обв. И.. Последният не представил свидетелство за управление на МПС. Поради това свидетелите извършили справка в информационните масиви на МВР, като установили, че със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0953-000717/16.07.2017 год., издаден от Герган Димчев И. - мл. автоконтрольор в Сектор „ПП" при ОД МВР-Видин, упълномощен със Заповед 368з-125/27.01.2017 год. на Директора на ОД на МВР - гр.Видин, влязла в законна сила на 31.07.2017 г., свидетелството за управление на МПС на обв. И. било временно отнето до заплащане на дължими глоби. За констатираното, св. Ангелов съставил на обв. И., Акт за установяване на административно нарушение Серия Д № 713536/03.07.2018 г. Видно от приложеното по делото заверено ксерокопие на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0953-000717/16.07.2017 год., издаден от Герган Димчев И. - мл. автоконтрольор в Сектор „ПП" при ОД МВР-Видин, упълномощен със Заповед 368з-125/27.01.2017 год. на Директора на ОД на МВР - гр.Видин, влязла в законна сила на 31.07.2017 г.„ към момента на деянието обв. И. е търпял принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС (до заплащане на наложени глоби).
       Между посочените гласни и писмени доказателства няма противоречие, поради което Съдът ги кредитира.
       Обвиняемият   се признава за виновен при разпита си на досъдебното производство, което се потвърждава и от заетото становище на процесуалния му представител в с.з., съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите , които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно обвиняемият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.
  При това положение съдът счита, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343в, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК.  Видно от приложената справка за съдимост, обвиняемият е реабилитиран и е освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. С Решение по НАХД Х« 443/2011 г. по описа на РС-Лом, обв. И. е бил освободен от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК и му е било наложено административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева. Решението е влязло в сила от 19.07.2011 г. Предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 4, във вр. с ал. 1, т. 5 са изтекли повече от три години от наложеното наказание „глоба", тоест в случая е изтекла абсолютната погасителната давност за изпълнението на наложеното наказание глоба. Съответно след това е изтекла и повече от 1 година, съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 1, т. 3 от НК.
Съгласно Постановление № 7 от 04.11.1985 г. по н. д. № 4/1985 г., Пленум на ВС, лицата, които са били осъждани, но реабилитирани към момента на извършване на деянието, както и тези, които са освободени по глава осма на НК, ако е изтекла една година от изпълнението на наложеното административно наказание по чл.78а от НК, могат да бъдат освобождавани от наказателна отговорност по чл.78а от НК.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Не са налице основанията на чл.78а, ал. 7 от НК, които изключват приложението на чл.78а, ал. 1 от НК.
Предвид на гореизложеното съдът приема, че са налице предпоставките на чл.78а, ал. 1 от НК, за освобождаване на обв. И.В.И. ***, от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
         От субективна страна обвиняемият И. е съзнавал противообществения характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е  искал настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на обвиняемия И..
         От обективна страна обвиняемият И. на 03.07.2018 год., около 14.00 часа, в Община Видин, на път 1-1 /Е-79/, км. 4+500, под пътен възел Ново село, с посока към гр. Монтана, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", с рег. № КЬ2А412, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0953-000717/16.07.2017 год., издаден от Герган Димчев И. - мл. автоконтрольор в Сектор „ГШ" при ОД МВР-Видин, упълномощен със Заповед 368з-125/27.01.2017 год. на Директора на ОД на МВР - гр.Видин, влязла в законна сила на 31.07.2017 г - престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК. 
          Причина за извършеното деяние е ниската правна култура на подсъдимия и несъобразяването му с установения правов ред в страната.
          Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 78а от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, като обвиняемия  И.В.И., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, с постоянен адрес ***, неосъждан (реабилитиран), следва да се признае от съда за виновен в това, че на 03.07.2018 год., около 14.00 часа, в Община Видин, на път 1-1 /Е-79/, км. 4+500, под пътен възел Ново село, с посока към гр. Монтана, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", с рег. № КЬ2А412, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0953-000717/16.07.2017 год., издаден от Герган Димчев И. - мл. автоконтрольор в Сектор „ГШ" при ОД МВР-Видин, упълномощен със Заповед 368з-125/27.01.2017 год. на Директора на ОД на МВР - гр.Видин, влязла в законна сила на 31.07.2017 г - престъпление по чл. 343в, ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, за което следва да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание „глоба“ в предвидения минимален размер от 1000 лв., имайки предвид смекчаващите отговорността обстоятелства – признанието на вината, съжалението и разкаянието на обвиняемия и съдействието му на разследването.
                 Водим от горното, съдът постанови решението си.
 
  
                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници