Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2169-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 666
гр. Видин, 11.01.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                             Председател: Даниел Димитров
                                                       
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора............, като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 2169 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по предявен от Ц.Ц.С. ***, ЕГН ********** против Я.Ц.С. ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл. 34, ал. 1 от ЗС за допускане до делба на следния недвижим имот:
-поземлен имот № 43, в квартал 5 по плана на с. Плакудер, с площ от 1550 кв. метра, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 81 кв.м., двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 78 кв.м., масивна сграда от 4 кв.м. и паянтова сграда с площ от 23 кв.м.
Твърди се от ищеца, че с ответника са придобили в съсобственост въз основа на нотариален акт № 120, том ІІ нот. дело № 940/1994 година на нотариус при РС-Видин от 21.04.1994 г. поземлен имот № 43, в квартал 5 по плана на с. Плакудер, с площ от 1550 кв. метра, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 81 кв.м., двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 78 кв.м., масивна сграда от 4 кв.м. и паянтова сграда с площ от 23 кв.м., който имот ПИ-43 е урегулиран в УПИ ІІІ-43 в квартал 5, до съседи на парцела съгласно нотариален акт: С. Б. Т., П. К. М. и от двете страни улици.
Излага се, че с ответника са придобили имот с права по 1/2 идеална част.
Сочи се, че имотът се ползва изключително и само от ответника и той не допуска ищеца да ползва имота въпреки, че е негов собственик.
Посочва, че с покана от 17.08.2018 г. ответника е поканен да осигури достъп до имота на ищеца, както и за заплащане на обезщетение за лишаване от ползването му.
Твърди се, че ищецът многократно е искал от ответника да се разделят доброволно, но въпреки опитите му, не са успели да постигнат съгласие.
Поддържа, че ответникът ползва сам имота-дворно място и построените сгради и прави невъзможно имотът да се ползва от ищеца.
Иска се от Съда да постанови решение, с което да допусне до делба следния недвижим имот:
-поземлен имот № 43, в квартал 5 по плана на с. Плакудер, с площ от 1550 кв. метра, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 81 кв.м., двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 78 кв.м., масивна сграда от 4 кв.м. и паянтова сграда с площ от 23 кв.м., който имот ПИ-43 е урегулиран в УПИ ІІІ-43 в квартал 5, до съседи на парцела съгласно нотариален акт7 С. Б. Т., П. К. М. и от двете страни улици, съобразно квотите на всеки един от съделителите, съгласно закона.
Иска се също след допускане на делбата и определяне на квотите на съделителите да се извърши оценка на имота, преценка дали същият е поделяем и евентуално да бъде изнесен на публична продан.
В едномесечния срок от ответника е постъпил отговор на исковата молба.
Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
От нотариален акт № 120, том ІІ нот. дело № 940/1994 година на нотариус при РС-Видин от 21.04.1994 г. е видно, че Цанко С. Вълчев лично и като пълномощник на съпругата си  Гина Якимова Вълчева даряват на синовете си Я.Ц.С. и Ц.Ц.С. по 1/2 идеална част от процесния имот.
От удостоверение за данъчна оценка № 5504002184/20.08.2018 г. е видно, че собственици на имота са Я.Ц.С. и Ц.Ц.С..
При така установената фактическа обстановка, съдът счита, предявеният иск за делба за основателен и доказан.
Основателността на претенцията по чл. 34 от ЗС, предполага безспорна установеност по делото на следните кумулативни предпоставки: наличие на съсобственост върху имота, делба на който се претендира; имота да съществува към момента на предявяване на иска и делбата на същия да е съвместима с естеството и предназначението му, както и съсобствеността да не е прекратена.
Налице е съсобственост на страните на основание посочения нотариален акт за собственост на недвижим имот.
С оглед на гореизложеното, правата на съделителите са, както следва:
-за ищеца Ц.Ц.С. – 1/2 ид.ч.
            -за ответника Я. Цветков С. – 1/2 ид.ч.
Воден от горното, Съдът
                                            Р   Е    Ш   И:
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Ц.Ц.С. ***, ЕГН ********** и Я.Ц.С. ***, ЕГН ********** на следния недвижим имот:
-поземлен имот № 43, в квартал 5 по плана на с. Плакудер, с площ от 1550 кв. метра, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 81 кв.м., двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 78 кв.м., масивна сграда от 4 кв.м. и паянтова сграда с площ от 23 кв.м., който имот ПИ-43 е урегулиран в УПИ ІІІ-43 в квартал 5, до съседи на парцела съгласно нотариален акт7 С. Б. Т., П. К. М. и от двете страни улици, при квоти:
-за ищеца Ц.Ц.С. – 1/2 ид.ч.
            -за ответника Я. Цветков С. – 1/2 ид.ч.
Решението може да бъде обжалвано пред ВдОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници