Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1055-2018
                                   Р Е Ш Е Н И Е № 667
                                  гр.Видин, 11.01.2019 г.
                                 В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на тринадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                             Председател: Даниел Димитров
                                                                     Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ..........…...…като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 1055 по описа  за 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:         
Постъпила е искова молба от „ЕОС МАТРИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375, с която против Е. Й.Б. с ЕГН ********** ***  е предявен иск с правно основание по чл. 422 ГПК.
Твърди се от ищеца, че на 16.01.2016 г. в гр. Видин е сключен Договор за потребителски кредит № CREX-12611416 г. между „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД в качеството му на кредитор и ответницата, по силата на който на кредитополучателя е отпуснат целеви кредит за закупуване на пералня, общо в размер на 701.10 лв. с първоначална вноска от 60.00 лв. 
Сочи се, че съгласно договора за потребителски кредит, ответницата се е задължила да погасява ежемесечно сумата от 67.39 лв. на дванадесет месечни вноски.
Излага се, че след усвояване на кредита, кредитополучателя не е плащал дължимите вноски, като остана непогасено и изискуемо задължение в общ размер на 836.10 лв.
Сочи се, че на основание сключен Рамков договор за цедиране на задължения /цесия/ от 02.06.2015 г. и Протокол № 15/12.08.2016 г., задължението на ответницата към „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е изкупено от ищеца, за което и в изпълнение на императивните разпоредби на чл. 99 от ЗЗД длъжникът е уведомен, че считано от датата на получаване на уведомлението за цесия, кредитор спрямо него е „ЕОС Матрикс” ООД.
Твърди се, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, въз основа на което е образувано ч. гр. д. N 3643/2017 г. по описа на ВдРС, и по което е издадена заповед за изпълнение, срещу която е подадено възражение от длъжника.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцовото дружество сумата в размер от 836.10 лв., от които 692.39 лв. - главница, 143.71 лв.-лихва дължима за периода от 20.02.2016 г. до 20.01.2017 г.-датата на последната погасителна вноска, представляваща неизплатена стойност на отпуснатия кредите, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда до окончателното изплащане на сумата.
Претендират се и направените разноски.
В едномесечния срок ответницата не е представила писмен отговор.
С молба вх. № 13421/05.12.2018 г., ищецът чрез процесуалния си представител поддържа предявения иск.
 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното: в резултат на подадено от страна на ищеца заявление по чл. 410 ГПК е образувано ч.гр. д. № 3643/2017 г. по описа на ВдРС, по което на 29.12.2017 г., срещу ответника е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 3687/29.12.2017 г. за следните суми: 692.39 лева-главница, дължима по Договор за потребителски кредит № CREX–12611416 от 16.01.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда-22.12.2017 г. до изплащане на вземането,  както и сумата от 143.71 лева-договорна лихва за периода от 20.02.2016 г. / дата на първа погасителна вноска/ до 20.01.2017 г. /дата на последна погасителна вноска/, както и разноски в размер на 25.00 лева за платена държавна такса.
От приложеното ч.гр.д. № 3643/2017 г. е видно, че срещу цитираната заповед от ответника е подадено възражение.
В тази връзка и в срока по чл. 415 ГПК ищцовата страна е предявила иск по 422 ГПК, като в резултат на това е образувано и настоящето дело.
Няма спор между страните относно факта, че по силата на Договор за потребителски кредит № CREX–12611416 от 16.01.2016 г., сключен между “БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, като кредитор, от една страна и Е. Й.Б.-от друга, като кредитополучател, кредиторът е отпуснал и предоставил на кредитополучателя кредит за закупуване на пералня, общо в размер на 701.10 лева.
Няма спор, че сумата по заема е предадена на кредитополучателя.
От ангажираните по делото доказателства се установява, че на 02.06.2015 година е сключен Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) между “ “БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД, на който правоприемник е ищцовото дружество, по силата на който съответните вземания се прехвърлят изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, както и че на 12.08.2016 г., съгласно протокол № 15, вземането по Договор за потребителски кредит № CREX–12611416 от 16.01.2016 г. е цедирано и прехвърлено в собственост на  ищеца, за което действие, с оглед чл.99 ал.3 от ЗЗД, ответника е уведомен, видно от приложеното известие за доставяне /на ответника е изпратено уведомление за извършената цесия, което е получено от същия на 11.11.2017 година/.
Исковата претенция намира своето основание в разпоредбата на чл. 422 от ГПК, в което производство ищеца следва да докаже и установи съществуването на вземането си и размерът му, респективно, че ответника дължи сумите, за които в заповедното производство е издадена съответната заповед за изпълнение.
С оглед данните по делото е безспорно, че между страните е възникнало облигационно отношение във връзка с даден паричен заем за закупуване на пералня, който е следвало да бъде погасяван ежемесечно на дванадесет месечни вноски, всяка в размер на 67.39 лв. След усвояване на кредита, ответника не е плащал дължимите вноски, като е останало непогасено и изискуемо задължение в размер на 836.10 лв.
По несъмнен начин се доказа, че по силата на сключения Договор за потребителски кредит № CREX–12611416 от 16.01.2016 г ответникът, като кредитополучател, е получил от кредитора си паричен заем в общ размер на 701.10 лв., който не е върнал в уговорения срок, както и че вземането е прехвърлено в собственост на ищцовото дружеството, за което ответника е уведомен.
По делото от ответника не са ангажирани каквито и да е било доказателства за изпълнение на договора, включително и на отделни клаузи от същия.
В тази връзка  се налага извод, че кредитополучателя е неизправна страна по сключения договор за паричен заем, поради което същия дължи, както получената сума по него, така и сумите предвидени като санкция за неизпълнение на конкретни задължения по договора /чл.4,чл.7/, включително и обезщетение за забава, като в случая същите се изчислени, съобразно заложените изисквания.
  Предвид изложеното съдът счита, че исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена изцяло, като се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца следните суми: 836.10 лв., от които 692.39 лв. - главница, 143.71 лв.-лихва дължима за периода от 20.02.2016 г. до 20.01.2017 г.-датата на последната погасителна вноска, представляваща неизплатена стойност на отпуснатия кредите, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда до окончателното изплащане на сумата.
С оглед изхода на делото и на осн. чл. 78 ал.1  от ГПК ответникът следва да понесе направените от ищеца разноски в настоящето производство в размер на 25.00 лв.-платена държавна такса/, както  и  тези по ч.гр.д.№ 3643/2017 г. по описа на ВдРС: 25.00 лева за платена държавна такса.
Водим от горното ,Съдът
Р     Е     Ш     И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е. Й.Б. с ЕГН ********** *** , че дължи на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375, следните суми: 836.10 лв., от които 692.39 лв. - главница, 143.71 лв.-лихва дължима за периода от 20.02.2016 г. до 20.01.2017 г.-датата на последната погасителна вноска, представляваща неизплатена стойност на отпуснатия кредите, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.12.2017 г.-датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК в съда до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Е. Й.Б. с ЕГН ********** ***   ДА ЗАПЛАТИ на ЕОС МАТРИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375 сумата в размер на 25.00 лв.-платена държавна такса, направени разноски в заповедното производство по ч.гр.д № 3643/2017 г. по описа на РС-Видин.
ОСЪЖДА Е. Й.Б. с ЕГН ********** ***   ДА ЗАПЛАТИ на ЕОС МАТРИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул. Рачо Петков – Казанджията № 4-6 с ЕИК 131001375 сумата в размер на 25.00 лв.-платена държавна такса, направени разноски в исковото производство.
Решението може да бъде обжалвано пред ВдОС в двуседмичен срок от връчването му на страните, като след влизането му в сила да се приложи препис по ч.гр.д.№ 3643/2017 г. по описа на ВдРС.
                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници