Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1341-2018
                         Р Е Ш Е Н И Е № 539
гр. Видин,  10.01.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П.Йорданова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1341……
по описа………… за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от А.А.Х., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 25-0000374/08.08.2018 г. на Началника на ОО „АА“ в ГД „АИ“- гр.Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.   на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, за извършено административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11, от 31.10.2002 г. на МТС.         
          Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з.   Ответната страна в писмено становище /л.2/, придружаващо жалбата, моли да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.           
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На 17.07.2018г. около 10.50 часа пред ТЕЦ-Видин по главен път Е-79 в посока „Дунав мост II“ жалбоподателят Х. извършвал международен превоз на товари от гр. Гоце Делчев до Кошице – Словакия, видно от ЧМР от 14.07.2018г., с МПС т.а. „Волво фх /N3/ с рег. № СВ2416МР и прикачено полуремарке Кьогел СН 24 /О4/ с рег. № СВ0038ЕА, собственост на „Вики Транс“ ЕООД. При извършената проверка от контролен орган –инспектор към ОО „АА“- Видин Б.В., се установило, че водачът Х. при извършване на международен превоз на товари в момента на проверката е без заверено копие от лиценз, за което е направена справка в отдел „Лицензи“ на ИА „АА“ гр. София, като автомобилът не е включен в лиценза на фирмата – превозвач.
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Б.В.– актосъставител, и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.   
            Съдът приема възражението на защитата за недоказаност на обвинението, повдигнато против жалбоподателя Х. с процесния АУАН, за неоснователно   Представеното и прието от съда писмено доказателство – лиценз на „Вики Транс“ ЕООД /л.20/, е без отношение към предмета на делото и не следва да се взема предвид при решаването му, тъй като е установено, че автомобилът не е включен в лиценза на фирмата – превозвач, а от представеното писмено доказателство не личи наличието или липсата на това обстоятелство, което главен факт в доказателствения процес по делото.
             Съдът приема за неоснователно и възражението в жалбата за допуснато съществено нарушение на процесуални превила. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, съгласно която разпоредба водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва с глоба 2 000 лева - при първо нарушение. Несъмнено, при извършената проверка на 17.07.2018 г. от контролния орган, от жалбоподателя не е представена изискуемото се на основание 19, ал. 1,  т. 1 от Наредба № 11/31.10.2002 г. на МТС заверено копие от лиценз, за което е направена справка в отдел „Лицензи“ на ИА „АА“ гр. София, като автомобилът не е включен в лиценза на фирмата – превозвач.С неизпълнението на това си задължение, Х. е осъществил административнонаказателния състав на чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, за което правилно е санкциониран с единствено предвиденото в закона наказание -  глоба в размер на 2 000 лева, като случаят не е маловажен предвид високата степен на обществена значимост на дейността, свързана с международните превози на товари и тяхната безопасност.
           Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административно нарушение, а именно по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11, от 31.10.2002 г. на МТС.           
             Изпълнителното деяние се е изразило в това, че жалбоподателят Х. при извършване на международен превоз на товари в момента на проверката е без заверено копие от лиценз, за което е направена справка в отдел „Лицензи“ на ИА „АА“ гр. София, като автомобилът не е включен в лиценза на фирмата – превозвач.      Нарушението е доказано от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка между деянието и общественоопасния резултат,  за което е наложено административно наказание в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-0000374/08.08.2018 г. на Началника на ОО „АА“ в ГД „АИ“- гр.Видин, с което на жалбоподателя А.А.Х., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв.   на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, за извършено административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11, от 31.10.2002 г. на МТС.       
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.
                                                            
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници