Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2591-2018
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 10.01.2019 г.
Районен съд – гр. Видин, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на десети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
при участието на секретаря....... Оля Петрова и прокурора ................... сложи за разглеждане гр. д.   № 2591 по описа за    2018 г.    докладвано от   съдия ДИМИТРОВ:
На именното повикване в 10.05 часа се явиха:
За молителя „ВиК - Видин” ЕООД, редовно призовани се явява юрисконсулт Г. Л. с пълномощно от днес.
Страната П.Д.С., редовно призована се явява лично.
Страната М.Л.Р., нередовно призована, не се явява. Призовката до същата е върната в цялост с отбелязване, че по данни на сестра й Н.Л. Андреева лицето живее и работи в Германия от 25 години, като сестра й отказва да получи призовката.
Страната Н.Л.А., редовно призована, не се явява. Постъпило е заявление от същата с вх. № 14248 от 21.12.2018 г., с което заявява, че приема наследството, останало от нейния баща Л.А.С..
Страната А.Л.А., редовно призован не се явява. Постъпило е уведомление от същия с вх. № 298/10.01.2019 г., с което заявява, че приема наследството, останало от Л.А.С..
По хода на делото.
Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.
Страната П.С.: Да се даде ход на делото.
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ход на делото и докладва същото.
ПРИЕМА приложените към молбата по чл. 51 от ЗН писмени доказателства.
ДОКЛАДВА заявление с вх. № 14248 от 21.12.2018 г. от Н.Л.А., с което заявява, че приема оставеното от баща  й Л.А.С. наследство.
ДОКЛАДВА уведомление от А.Л.А. с вх. № 298/10.01.2019 г., с което заявява, че приема наследството, останало от Л.А.С..
  Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
            ПРИЕМА молби от молителя с вх. № 11649/24.10.2018 г. и с вх. № 12942/23.11.2018 г., ведно с удостоверение за наследници на Л.А.С., както и заявление вх. № 14248 от 21.12.2018 г. от Н.Л.А. и уведомление с вх. № 298/10.01.2019 г. от А.Л.А..
Страната П.С.: Приемам наследството оставено от баща ми.
Съдът, като взе предвид нередовното призоваване на страната М.Л.Р., както и обстоятелството, че на същата не е връчено и разпореждането от 26.11.2018 г., с което се указват последиците на чл. 51, ал. 2 ЗН, както и данните, че същата се намира в чужбина, съдът приема, че производството по отношение на нея следва да бъде прекратено, тъй като  характеристиката му не позволява на наследника да бъде назначен особен представител по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК. Изявлението на дадено лице дали приема наследството от своя наследодател, или се отказва от него е строго лично и няма как да бъде заместено от особен представител по делото. В случая става въпрос за лично волеизявление от страна на наследник, с което той формира волята си дали приема наследството. Именно формирането на такава воля представлява строго личен акт, който няма как да бъде заместен от волята на друго лице в процеса. /В т.см. Определение №100 от 12.02.2015г. по ч.гр.д. №190/2015г. на Трето гражданско отделение на ВКС/.
Воден от горното, Съдът
                                      ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2591/2018 г. по описа на РС - Видин в частта по отношение М.Л.Р..
Съдът като взе предвид изявлението от страна на Н.Л.А., направено в заявление с вх. № 14248/21.12.2018 г., изявлението на А.Л.А., направено в уведомление с вх. № 298/10.01.2019 г., както и това направено в днешното съдебно заседание от П.Д.С., че приемат наследството на своя наследодател Л.А.С., съдът намира, че така направените волеизявления следва да се впишат, поради което на основание чл. 51, ал. 3 от ЗН,
                                                         ОПРЕДЕЛИ:
ДА СЕ ВПИШЕ В КНИГАТА по чл. 49, ал. 1 от ЗН при Районен съд - Видин направеното изявление от Н.Л. Андреева-
Истаткова, ЕГН **********, А.Л.А., ЕГН ********** и П.Д.С., ЕГН ********** като наследници на Л.А.С. с ЕГН **********,***, че ПРИЕМАТ оставеното от същия наследство.
Съдът намира, че са извършени всички необходими действия съобразно разпоредбата на чл. 51 от ЗН, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.
Водим от горното, Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2591/2018 г. по описа на Районен съд гр. Видин.
Определението може да бъде обжалвано пред ОС - Видин с частна жалба в едноседмичен срок, считан от днес за молителя и страната П.Д.С. и в същия срок, но от получаване на съобщението от страните А.Л.А. и Н.Л.А..
ПРЕПИС от протокола от днешното съдебно заседание да се изпрати в гражданска канцелария на Районен съд –Видин за вписване на съответното обстоятелството в книгата по чл. 49, ал. 1 от ЗН.
Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.10 часа.
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                         СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници