Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 55-2019
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № ….....
Районен съд – Видин, гражданско отделение в закрито заседание на девети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав
Председател: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
като разгледа докладваното от съдия Станкова ч. гр. д. № 55 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе в предвид следното:
Постъпило е заявление от И.Т.З., с ЕГН **********,***, *** за отказ от наследство, нотариално заверено с № 51/09.01.2019 г. на нотариус с район на действие Районен съд – Видин – Александър Ангелов, вписан с peг. № 488 на Нотариалната камара.
Към заявлението е представено нотариално заверен препис от удостоверение за наследници № АО01АУ-06-57/08.01.2019 г. издадено от Община Видин, област Видин, както и вносна бележка за платена държавна такса.
От удостоверението за наследници се установява, че Ц.С.З., с ЕГН **********,*** е наследодател на молителя, поради което процесната молба е основателна.
В тази връзка и на основание чл. 52 вр. с чл. 49 от ЗН Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВО, с който от И.Т.З., с ЕГН **********,***, ***, се отказва от наследството оставено след смъртта на Ц.С.З., с ЕГН **********,***, починала на 25.12.2018 г., който отказ да се впише в особената за това книга при Районен съд град Видин.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници