Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Януари 2019 (85)
Декември 2018 (152)
Ноември 2018 (173)
Октомври 2018 (170)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1502-2018
МОТИВИ към присъда №546 по НОХД № 1502/2018г.  по описа на Видински Районен Съд
Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Видин, с който е повдигнато обвинение против:
Б.А.М. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН: **********,
ЗА  Т О В А, Ч Е :
На неустановена дата през месец март 2017г. в гр.Видин, противозаконно присвоил чужди движими вещи: 1бр. хладилник, марка „Горение" на стойност 440лв., 1бр. керамичен плот с 4бр. котлони, марка „Канди" на стойност 200лв., 1бр. Ел. фурна за вграждане, марка „Електролукс" на стойност 320лв., 1бр. кожен диван-голям на стойност 200лв., 1бр. кожен диван - малък на стойност 150лв., 1бр. стъклена холна маса на стойност 60лв., 1бр. кухненска маса - елипсовидна на стойност 110лв., 4бр. кухненски столове на стойност 80лв., 1бр. двукрилен гардероб на стойност 120лв., 2бр. спални легла на стойност 360лв., 2бр. нощни шкафчета за спалня на стойност 80лв., 1бр. легло персон и половина на стойност 120лв., 1бр. трикрилен гардероб на стойност 180лв., 1бр. бюро на стойност 90лв., 1бр. кожен фотьойл на стойност 90лв., 2бр. секции на стойност 500лв., 1бр. пералня, марка „Горение" на стойност 350лв., всичко на обща стойност 3 450лв., собственост на М.Б.П. ***, които владеел на основание сключени на 21.12.2016г. договор за наем с депозит и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.
Подсъдимият заяви в с.з в присъствието на защитника си, че разбира смисъла на обвинението и призна се за виновен по същото, като изрази желание делото да бъде разгледано по реда на Глава XXVІІ НПК – съкратено съдебно следствие- чл. 371, т.2 от НПК, като освен това заяви пред съдебния състав, че вещите- предмет на престъплението са заместени с тяхната парична равностойност, като сумата е предадена на пострадалото лице- свид. М.П..
Последният потвърди от своя страна изложеното от подсъдимия, като заяви пред съда, че няма имуществени претенции спрямо подсъдимия.
По делото бе приобщена към доказателствения материал и разписка от която е видно, че подс. Б.М.  е предал на 12.12.2018г. сумата от 3 450лв. на свид. М.П., представляваща стойността на обсебените вещи.
От приложените към делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за установено следното:
Свидетелят М.Б.П. е собственик на апартамент, намиращ се в гр.Видин, ул."Стефан Караджа" №16, ет.1, ап.З.
Въпросното жилище било обявено за продажба ведно с обзавеждането му, чрез агенция за недвижими имоти „Видински Имоти". С посредничеството на свид.Катя Цветкова, брокер във фирма „Виванет БГ" ЕООД гр.Видин, била осъществена срещу между свид.М.П. и подс.Б.М.. На тази среща подс.Б.М. заявил, че харесва апартамента и иска да го купи, но няма цялата парична сума. Двамата се споразумели подсъдимия да наеме апартамента и да живее в него, докато събере цялата парична сума, след което да го закупи.
На 21.12.2016г.в гр.Видин между свид.М.П. и подс.Б.М. били сключени договор за наем с депозит и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с краен срок до 28.04.2017г. След като сключили договорите, подс.Б.М. дал на свид.М.П. сумата от 600 лв.- депозит за наем, а свид.М.П. предал на подсъдимия ключовете от апартамента.
На неустановена дата през месец март 2017г. подс.Б.М. присвоил следните вещи, собственост на свид.М.П., а именно: 1бр. хладилник, марка „Горение", 1бр. керамичен плот с 4бр. котлони, марка „Канди",1бр. Ел. фурна за вграждане, марка „Електролукс", 1бр. кожен диван-голям, 1бр. кожен диван - малък, 1бр. стъклена холна маса, 1бр. кухненска маса - елипсовидна, 4бр. кухненски столове, 1бр. двукрилен гардероб, 2бр. спални легла, 2бр. нощни шкафчета за спалня, 1бр. легло персон и половина, 1бр. трикрилен  гардероб,   1бр.  бюро,   1бр.  кожен  фотьойл,  2бр.  секции и  1бр. пералня, марка „Горение", като ги изнесъл от апартамента, без знанието и разрешението на свид.М.П..
Тъй като свид.Валентин Червенков, който живее над апартамента, собственост на свид.М.П., чул шумовете от пренасянето на мебелите, се свързал със свид.М.П. и му съобщил за това. Свидетелят П. веднага отишъл до апартамента си и констатирал, че цялото обзавеждане на апартамента е било изнесено, като били останали само кухненските шкафове, които били закрепени към стените. П. направил опит да се свърже с подсъдимия по телефона, но установил, че и двата телефона на подсъдимия били изключени.  Тогава свидетелят Б.М. подал жалба за извършеното престъпление.
Видно   от   извършената   оценъчна  експертиза,   стойността  на  вещите   -предмет на престъплението, е 3450 лв.
Видно от извършената графическа експертиза, подписите в реквизитите „наемател" и „купувач" в изследваните договор за наем с депозит и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и двата от 21.12.2016г., са изпълнени от обвин.Б.А.М..
            Гореописаната фактическа обстановка се потвърждава от показанията на разпитаните по ДП свидетели- М.П., Катя Цветкова и Валентин Червенков, от изготвените експертизи, които съдът намери за компетентно и безпристрастно извършени, поради и което им даде вяра,  както и от останалите приложени по делото доказателства, относими към предмета на доказване по делото, както и от обясненията на подс. М..
            Съдът даде вяра и на показанията на разпитаните свидетели, като ги възприе като безпротиворечиви, взаимно- подкрепящи и допълващи се.
При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че подс. Маков е  осъществил  от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.206, ал.6 от НК.
От обективна страна, на неустановена дата през месец март 2017г. в гр.Видин, противозаконно присвоил чужди движими вещи: 1бр. хладилник, марка „Горение" на стойност 440лв., 1бр. керамичен плот с 4бр. котлони, марка „Канди" на стойност 200лв., 1бр. Ел. фурна за вграждане, марка „Електролукс" на стойност 320лв., 1бр. кожен диван-голям на стойност 200лв., 1бр. кожен диван - малък на стойност 150лв., 1бр. стъклена холна маса на стойност 60лв., 1бр. кухненска маса - елипсовидна на стойност 110лв., 4бр. кухненски столове на стойност 80лв., 1бр. двукрилен гардероб на стойност 120лв., 2бр. спални легла на стойност 360лв., 2бр. нощни шкафчета за спалня на стойност 80лв., 1бр. легло персон и половина на стойност 120лв., 1бр. трикрилен гардероб на стойност 180лв., 1бр. бюро на стойност 90лв., 1бр. кожен фотьойл на стойност 90лв., 2бр. секции на стойност 500лв., 1бр. пералня, марка „Горение" на стойност 350лв., всичко на обща стойност 3 450лв., собственост на М.Б.П. ***, които владеел на основание сключени на 21.12.2016г. договор за наем с депозит и предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, като до приключване на съдебното следствие на първоинстанционния съд присвоеното имущество е заместено  с неговата парична равностойност, а именно сумата от 3450.00 лева - престъпление по чл. 206, ал.6, т. 1 във вр. с ал. 1 от НК
             От субективна страна подсъдимия е  действал при форма на вината - пряк умисъл, т.е. съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е  неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им. Прекият умисъл се извлича от конкретното противоправно поведение на подсъдимия, в което същият се е обективирал.
  За престъпление по чл.206, ал.6, т.1 от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода ”  до три години.
В настоящия случай и съобразявайки се с целите на наказанието визирани в чл. 36 НК  съдът счита, че подсъдимия Б.М. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание, а именно,  „Глоба” при условията на чл. 78а от НК, а именно в размер на 1000 лева. Съдът намира, че чистото съдебно минало и самопризнанията на подсъдимият, които спомогнаха за изясняването на обективната истина по делото са смекчаващи вината обстоятелства и налагането на по- тежко наказание би се оказало явно несправедливо, като се има предвид изложеното по- горе. При определяне размера на наказанието Съдът се съобрази и  с обстоятелството, че нанесената имуществена вреда на пострадалото лице е възстановена от страна на подсъдимия и освен това  възникналите обществено опасни последици в резултата на извършеното престъпно деяние в никой случай не биха могли да бъдат определени като завишени.
С оглед постановената осъдителна присъда и на основание чл. 189, ал. 3 НПК подс. М. следва да заплати по сметка на ОДМВР-Видин сумата от 116,50 лв., представляваща направени разходи за експертизи.
                 Причини за извършване на престъплението от страна на подсъдимията са незачитането на правовия ред в страната.
                Воден от горното Съдът постанови присъдата си.
                    Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници