Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 661-2018
                                                      Р Е Ш Е Н И Е  № 638
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. Видин, 27.12.2018г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря П. Каменова и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 661 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД и чл. 92, ал. 1 от ЗЗД от „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул.“ Кукуш“ № 1 с ЕИК *********, против С.К.М., ЕГН **********, с адрес ***.
Твърди се от ищеца, че подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответника, за което било образувано гр. д. № 86 / 2018г. на Районен съд Видин. В законоустановения срок длъжникът подал възражение по чл. 414, ал. 2 от ГПК. Поддържа се от ищеца, че между страните е бил сключен договор за далекосъобщителни услуги М4286097 от 08.11.2014г. съгласно, който на ответника са му предоставяни далекосъобщителни услуги за мобилен номер 0887208760 по избран тарифен план Мтел Смарт ХС с месечна абонаментна такса 12,90лева за срок от 24 месеца. Въз основа на сключения договор ответникът е ползвал предоставяните от ищеца мобилни услуги. Ищецът е издал на ответника фактури, посочени в обстоятелствената част на исковата молба. Начислената във фактурата сума представлява сбор от предоставени на ответника от ищеца далекосъобщителни услуги и начислена договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договора. Незаплатената стойност на далекосъобщителните услуги, предоставяни на ответника, е в общ размер на 263,21лв. Претендираната неустойка за предсрочно прекратяване на договора е в размер на 182,75лв. Дължимите и незаплатени от абоната суми за ползвани услуги е обусловило правото на ищеца да прекрати едностранно индивидуалния договор. Неизпълнението на ответника е обусловило правото на ищеца да начисли обезщетение за неизпълнение. Същото е начислено съобразно изрично договореното – дължимите месечни абонаментни такси от датата на прекратяване до изтичане на определения срок на ползване.  Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 80,46лева незаплатена далекосъобщителна услуга и 182,75лв. неустойка за предсрочно прекратяване на договора, ведно със законната лихва считано от подаване на заявлението до окончателното издължаване. Искат се и направените в производството разноски.
От ответната страна, чрез назначения особен представител, е постъпил писмен отговор на исковата молба. Ответната страна оспорва основателността на исковете.
           По делото са събрани писмени доказателства.
Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства  поотделно  и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
Между страните е сключен договор за далекосъобщителни услуги М4286097 от 08.11.2014г. съгласно който на ответника са му предоставяни далекосъобщителни услуги за мобилен номер 0887208760 по избран тарифен план Мтел Смарт ХС с месечна абонаментна такса 12,90лева за срок от 24 месеца. Ответната страна не е изпълнила задълженията си по договора за заплащане на цената на далекосъобщителни услуги.
В договора за мобилни услуги договорения стандартен месечен абонамент е в размер на 12,90лв. за срок от 24 месеца. Клаузите за неустойки са договорени съответно в т. 7.3.1 от договора за мобилни услуги – неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси, дължими от датата на прекратяване до изтичане на определения срок на ползване. Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 03.01.2018г. като е образувано гр.д. № 86 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № 58 - РЗ от 08.01.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК с която е разпоредено ответникът да заплати на ищеца процесните суми на въведеното с настоящата искова молба основание, със съответната законна лихва, както и разноски по производството. Заповедта за изпълнение е връчена на ответника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящия иск. Ответната страна не доказа изпълнение на задълженията си за заплащане стойността на предоставените мобилни услуги и заплащане стойността на лизингови вноски.
               Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат. 
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявените искове са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на иска за установяване на вземанията си по заповедното производство.
                 Искът за главница е основателен за сумата в общ размер на 80,46лв. Ответната страна е била в облигационни отношения през исковия период, по силата на които ответната страна, като абонат, е ползвал услуги чрез  обществена мобилна наземна мрежа. Ответната страна не е заплатила стойността на услугите.
          Относно иска за дължима неустойка. Същият е основателен. Неустойката служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно тяхното доказване. Правилата за неустойката се договарят свободно между страните. В настоящия случай страните по делото със сключването на договора за мобилни услуги са определили предварително размера на щетите, които изправната страна по договора ще претърпи, ако другата страна не изпълни задълженията си. След като вредите от неизпълнението на неизправната страна са предварително определени от страните, то изправната страна не е длъжна да доказва техния размер.
          С влязло в сила определение от 04.05.2018г. е прекратено производството по делото в частта на предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 415 от ГПК във вр. с чл. 86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумата от 20,23лева мораторна лихва.
          Предвид прекратяване производството по настоящето дело относно претенцията за установяване съществуване на вземане за сумата от 20,23лева мораторна лихва за периода от 26.06.2015г. до 18.12.2017г., то издадената заповед за изпълнение по гр. дело № 86 / 2018г. по описа на Районен съд Видин следва да се обезсили в тази част.
          С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата от 205,00лв. разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 555,00лева разноски в настоящето производство.
          Воден от горното Съдът,
                                                              Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на С.К.М., ЕГН **********, с адрес ***, че „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул.“ Кукуш“ № 1 с ЕИК *********, има вземане спрямо С.К.М., ЕГН **********, с адрес ***, за сумите от: 80,46лв. -  главница, 182,75лв. – неустойка, ведно със законната лихва върху главницата, считана от 03.01.2018г. до изплащане на вземането, които суми са включени в Заповед № 58 - РЗ от 08.01.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 86 / 2018г. на Районен съд гр. Видин.
          Обезсилва Заповед № 58 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 08.01.2018г., издадена по гр. д. № 86 / 2018г. на Районен съд гр. Видин, в частта на присъдени суми : 20,23лева - мораторна лихва за периода от 26.06.2015г. до 18.12.2017г.
          Осъжда С.К.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул.“ Кукуш“ № 1 с ЕИК *********, сумата от 205,00лв. разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 555,00 лв. разноски в настоящето производство.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                                                        Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници