Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1359-2018
Р Е Ш Е Н И Е №530
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин, 21.12.2018г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   четвърти декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова
при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД №1359 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  ЕТ“Ш.-Т.В.“, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от собственика си-Т.Г.В. против Наказателно постановление № П-МН-05/17.05.2018г. на ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН-СОФИЯ, с което за нарушение на чл.89б,т.1 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.93а, ал.3 от същия закон на жалбоподателя е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 5 000 лева.
             Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № П-МН-05/17.05.2018г. на ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН-СОФИЯ.
Жалбоподателят – редовно призован не се явява, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
          За административно – наказващия орган-редовно призовани-явява се редовно упълномощен процесуален представител.
            Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява основателна.
На 12.02.2018г. Л.П. –гл.инспектор е съставил АУАН № 1С218 на жалбоподателя за това, че на19.12.2017г.в11,15ч.в  гр.Видин,ул.“Капитан Атанас Узунов“№7 при извършена проверка в автосервиз на едноличния търговец е констатирано, че същият не е поставил пломба с идентификационен номер на сервиза-BG44 на датчика за движение
На 17.05.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН-СОФИЯ при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление № П-МН-05/17.05.2018г., с което за нарушение на чл.89б,т.1във вр. с чл. 89, ал.4 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.93а, ал.3 от същия закон на жалбоподателя е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 5 000 лева.
 От разпитаният в съд. заседание - актосъставител – Л.П. се установява, че същата е  съставила АУАН на жалбоподателя, след като е участвала в проверка на място, заедно с колегата си-Г.Д..И двамата дават подробни и обстоятелствени показания относно хода на цялата проверка на място.И двамата са категорични, че заедно и поотделно са констатирали липсата на въпросната пломба на датчика.
Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели, тъй като същите са логични, последователни.Същите пресъздават непосредствените си действия при извършената проверка. Подкрепят се  и от останалите материали по делото.
Разпитан е и свидетеля по акта –Е.Н..Същият дава показания, че е свидетел единствено и само по съставянето по акта, но не е участвал в проверката на място, която е извършена от колегите му
По делото е разпитан като свидетел и Г.Т.-син на собственика на едноличният търговец.Същият  дава показания, че в момента на проверката се е намирал в сервиза.Дава показания, че се почукало на вратата, която била отключена, той казал „ВЛЕЗ“, но никой не натиснал бравата и не влязъл.Заявява, че той е поставил пломбата на процесния автомобил и че всичко било наред.
Съдът не дава вяра на този свидетел.Показанията на същия са тенденциозни, не се подкрепят от другите доказателства по делото в това число и от разпита на  другите свидетели, на които съдът е дал вяра и му противоречат.Същите целят единствено и само оневиняването на жалбоподателя.
От разпита на вещото лице в съдебно заседание стана ясно, че е възможно да се установи има или не пломба на датчика, като се погледне от долу или отгоре под определен ъгъл и положение.Съдът кредтира представеното заключение като компетентно изготвено и относимо към предмета на делото.
            Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вмененото му нарушение.
            В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание. Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата
незаконосъобразност. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно, е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.Не е установено и доказано по несъмнен начин извършването на нарушението и по-точно същото не е конкретизирано.
            Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.
            В настоящия случай е налице и  нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.
            Видно от АУАН и НП, че на жалбоподателя е вменено нарушение на чл.89б,т.1във вр. с чл. 89, ал.4 от Закона за автомобилните превози, като му е наложено наказание  на основание  чл.93а, ал.3 от същия.Макар и да не  е упоменато от прочита на последната норма е ясно, че същата има две предложения, като настоящият случай, така, както е описан попада под предложение първо.То именно касае чл. 89б, т.1 от закона.Този текст пък от своя страна разписва :“ Лицата, вписани в регистъра за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, са длъжни:1. да извършват дейностите съгласно изискванията на наредбата по чл. 89, ал. 4 и на Регламент (ЕС) № 165/2014“.
            Нормата на чл. 89, ал.4 от ЗДвП  определя:“ Министърът на икономиката определя с наредба необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014, свързани с одобряването на типа на тахографите, тахографските листове и картите за дигиталните тахографи и с изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, извършващи проверки, монтаж или ремонт на тахографи“.Въпросната норедба е „НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета.Същата е обнародвана в ДВ  (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.).
            Видно от всичко описано по-горе е, че цитирания в АУАН и НП регламент 3821/85 е отменен.
            Освен това всички описани норми в актовете на АНО, с изключение на чл.93а, ал.3 са диспозитивни.С описаното нарушение се твърди че са нарушени правни норми, които обаче нямат запретяващ дадено поведение характер или пък изискващи определено поведение от страна на лицата спрямо, които са насочени.В цитираните правни норми в най-общ и не конкретизиран вид са описани общи правила, които следва да бъдат спазвани от определен кръг лица.В нито една обаче от цитираните за нарушени норми не са посочени какви конкретни изисквания следва да бъдат спазвани, така че лицата спрямо които са насочени да им бъде известно какво конкретно поведение следва да имат и от какво следва да се въздържат.
Налице са съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение, което не му дава възможност да разбере в пълен обем обстоятелствата, които му се вменяват в нарушение, за да може да реализира и ефективна защита.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
             Водим от горното Съдът,
Р             Е            Ш            И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № П-МН-05/17.05.2018г. на ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДАМТН-СОФИЯ, с което за нарушение на чл.89б,т.1 от Закона за автомобилните превози, на основание чл.93а, ал.3 от същия закон на жалбоподателя- ЕТ“Ш.-Т.В.“, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от собственика си-Т.Г.В. е наложена „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 5 000 лева.
            Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници