Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2916-2017
                                                 Р Е Ш Е Н И Е
гр. Видин, 05.12.2018 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд, 3- ти граждански състав  в публичното заседание на  шести ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:
Председател: Милена Стоянова
                                                                                    
при секретаря  Оля Петрова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 2916 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Искът е с правно основание чл. 34 от ЗС.
            Делото е във фаза по допускане на делбата.
Делото е образувано по искова молба на Л.Г.М. ***, чрез дав. Р.Д. против М.Б.Р. ***. за делба на недвижим имот и движими вещи – леки автомобили.
Твърди се в  исковата молба, че страните са сключили граждански брак на 26.04.1987г., който брак е прекратен с развод с влязло в законна сила решение  на 29.12.2004г. по гр.д. № 170/2002г. по описа на РС – Видин. Поддържа се, че по време на брака страните са придобили недвижим имот – апартамент № 194, находящ се в гр. Видин, ж.к. Ал. Стамболийски бл. 6, вх. З, ет. 8, ведно с избено помещение № 8/14 с нотариален акт № 2, том II, рег. № 4026, дело № 1215/1999г. на нотариус Ц. Д., както и шест на брой моторни превозни средства, както следва: лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № ВН3537ВВ, мотоциклет ЧЗ 350 с ДК № ВД0795, лек автомобил „ Опел Кадет“ с ДК № ВН4850Т, лек автомобил „Опел Кадет“ с ДК № ВН2928ВА, лек автомобил ВАЗ 2103 с ДК № ВД3218 и самоходно шаси с ДК № ВН0514Е.
 Поддържа се, че страните не могат да се поделят доброволно и поради това иска от съда да допусне до делба процесния недвижим имот и движимите вещи съобразно квотите по закон.
Ответникът в законния месечен срок чрез назначен особен представител адв. Д.Г. е оспорил иска за делба в частта на движимите вещи – МПС-та, тъй като не са представени доказателства за тях, както и не е ясно тяхното местонахождение, както и дали съществуват.
В с.з. от 06.11.2018т. ищцата, чрез процесуалния си представител е заявила, че оттегля претенцията си за делба по отношение на самоходно шаси с ДК № ВН0514Е, лек автомобил ВАЗ 2103 с ДК № ВД3218 и лек автомобил „Опел Кадет“ с ДК № ВН2928ВА.
По отношение на останалите  МПС - лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № ВН3537ВВ, мотоциклет ЧЗ 350 с ДК № ВД0795 и лек автомобил „ Опел Кадет“ с ДК № ВН4850Т, ищцата поддържа исковата претенция за делба.
Страните чрез процесуални представители в съдебно заседание поддържат твърденията си.
По делото са събрани писмени и гласни  доказателства.
Съдът, като взе предвид постъпилата искова молба, становището на ответника, чрез процесуалния му представител и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
От представения препис на решение № 93/30.06.2003г. по гр.д. № 170/2002г. по описа на РС – Видин, се установява, че бракът на страните, сключен с акт за граждански брак № 128/26.04.1987г. на Община Видин, е прекратен с развод.
Не е спорно а и видно от препис на  нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том II, рег. № 4026, дело № 1215/1999г. на нотариус Ц. Д., че на 05.11.1999г.  ответникът  е купил следния недвижим имот, находящ се в гр. Видин: апартамент № 194 в ж.к. Ал. Стамболийски бл. 6, вх. З, ет. 8 със застроена площ от 76.40 кв.м. , ведно с принадлежащото му избено помещение № 8/14 със застроена площ от 2.80 кв.м., както и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, а по схема: самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 10971.506.46.1.194. в поземлен имот 10971.506.46  по кадастралната карта на гр. Видин с предназначение: жилище апартамент № 194, находящ се в гр. Видин, ж.к. Ал. Стамболийски бл. 6, вх. З, ет. 8, със застроена площ от 76.40 кв.м. при съседи на жилището:  на същия етаж: 10971.506.46.1.195., 10971.506.46.1.175, под обекта: 10971.506.46.1.191, над обекта: няма, ведно с избено помещение с площ от 2.80 кв.м. и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото.
От представените справки от сектор Пътна полиция при ОДМВР – Видин, се установява, че процесните  МПС- та  - лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № ВН3537ВВ, мотоциклет ЧЗ 350 с ДК № ВД0795 и лек автомобил „ Опел Кадет“ с ДК № ВН4850Т, са записани на името на ответника, но не  се  установява кога са придобити от ответника  и начина им на придобиване.
Разпитаният свидетел П. не установи никакви обстоятелства във връзка с тези автомобили.
При така установената фактическа обстановка, съдът счита, предявеният иск за делба за частично основателен.
Безспорно се установи, че страните по делото са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен с развод по силата на влязло в законна сила решение на 29.12.2004г. Установи се, че процесния недвижим имот е придобит на 05.11.1999г. по време на брака на страните и макар да се води само на името на ответника, същият принадлежи и на двамата съпрузи и представлява съпружеска имуществена общност, съгласно чл. 21, ал. 1 от СК.
 Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от СК, с прекратяване на брака, се прекратява и СИО и страните са съсобственици на имота с равни права, поради което недвижимия имот ще следва да бъде допуснат до делба с права по ½ ид.ч.
По отношение на процесните  МПС- та  - лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № ВН3537ВВ, мотоциклет ЧЗ 350 с ДК № ВД0795 и лек автомобил „ Опел Кадет“ с ДК № ВН4850Т не се събраха безспорни и категорични доказателства, както за момента, така и за начина им на придобиване, за да се направи категоричния извод, че същите са СИО. Освен това, ищцата не доказа по никакъв начин, че тези автомобили се намират в държане на ответника, а самата тя не твърди, че се държат от нея. При това положение, тези движими вещи не следва да се допускат до делба.
Воден от горното, Съдът
Р   Е    Ш   И:
ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Л.Г.М. с ЕГН ********** *** и М.Б.Р. с ЕГН ********** *** на следния недвижим имот:
апартамент № 194, находящ се в гр. Видин, ж.к. Ал. Стамболийски бл. 6, вх. З, ет. 8 със застроена площ от 76.40 кв.м. , ведно с принадлежащото му избено помещение № 8/14 със застроена площ от 2.80 кв.м., както и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, а по схема: самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 10971.506.46.1.194. в поземлен имот 10971.506.46  по кадастралната карта на гр. Видин с предназначение: жилище апартамент № 194, находящ се в гр. Видин, ж.к. Ал. Стамболийски бл. 6, вх. З, ет. 8, със застроена площ от 76.40 кв.м. при съседи на жилището:  на същия етаж: 10971.506.46.1.195., 10971.506.46.1.175, под обекта: 10971.506.46.1.191, над обекта: няма, ведно с избено помещение с площ от 2.80 кв.м. и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото  с права на съделителите, както следва:
за ищцата   Л.Г.М. – 1/2 ид.ч.
за ответника  М.Б.Р.  – 1/2  ид.ч.
НЕ ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Л.Г.М. с ЕГН ********** *** и М.Б.Р. с ЕГН ********** ***  на следните движими вещи:
лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № ВН3537ВВ,
мотоциклет ЧЗ 350 с ДК № ВД0795 и
лек автомобил „ Опел Кадет“ с ДК № ВН4850Т.
Решението подлежи на обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници