Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2698-2018
                                          Р Е Ш Е Н И Е №  633
                                              
          гр. Видин, 05.12.2018г.
 
                                             В ИМЕТО НА НАРОДА
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и втори ноември, през две хиляди и осемнадесета година, в състав :                                                                                      
Председател: Тодор Попиванов
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр.Д № 2698 по описа за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл. 30 от ЗЗД и чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.
            Делото е образувано по молба на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”  – гр. Видин, с която се иска да бъде прекратено настаняването на детето Д.В.Ц., ЕГН **********,*** и детето да бъде настанено в СУ от резидентен тип „Преходно жилище” – с.Ново село, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Христо Ботев“ № 2, за срок до навършване на пълнолетие, а ако детето продължава да учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст.
            Съдът, като разгледа молбата и доказателствата по делото, прие за установено от фактическа страна: От представеното удостоверение за раждане на детето Д.В.Ц., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0714/03.12.2002г. от Община Видин, обл.Видин, се установява, че негова майка е В.Ц.Т., а баща – неизвестен. Майката на детето се е дезинтересирала от детето и без основателна причина не е полагала грижи за него, безработна е и без собствено жилище, поради което с Решение № 657 от 20.12.2013г., постановено по гр.Д. № 2305/2013г. по описа на ВРС, детето е настанено в Център за настаняване от семеен тип – 3, с адрес: с.Ново село, общ.Ново село, обл.Видин до настъпване на обстоятелства за отпадане, изменение или прекратяване на основанието за настаняване.
По делото е представен социален доклад от 25.09.2018г. със становище, че въпреки упражнявания системен контрол от страна на дежурните възпитатели, момчето не е посещавало редовно часовете и не е участало активно в занятията в СУ „Св.св. Кирил и Методий“,  в което училище е записано; че проявява незаинтересованост спрямо учебния материал и не спазва училищната дисциплина; враждебно настроен е и проявява насилие на съучениците си; не спазва вътрешния ред в услугата и проявява агресивно поведение, изразяващо се в обиди, псувни, интриги и посегателство към приятелката си Ани Съйчева; има множество провинения, представляващи нарушаване на правилника за вътрешния ред. Докладът е със заключение, че с оглед на създалите се обстоятелства, поведението и възрастта на момчето, е целесъобразно да бъде прекратено настаняването му в ЦНСТД – 3 и да бъде преместен в Преходно жилище – с.Ново село.
По делото е представен социален доклад от 22.10.2018г. със становище, че майката на детето продължава да не полага трайно грижи за него без основателна причина; че връзката родител - дете е прекъсната; че към настоящия момент няма утвърдени приемни семейства с профил, подходящ за детето, както и че в Преходно жилище – с.Ново село се осигуряват подходящи условия за психо – физическото развитие на детето чрез закрила от вредни фактори и опасности, денонощна охрана, осигуряване на личен лекар, изграждане на нови умения и придобиване на нови знания. Докладът е със заключение, че в преходното жилище момчето ще общува с по-големи деца, което ще се отрази благоприятно на поведението му; детето ще води независим начин на живот в среда, близка до семейната, подпомогнат от специалисти с цел подкрепа и създаване на социални умения, осигуряващи му пълноценен и самостоятелен начин на живот след напускане на услугата.
 Със Заповед № ЗД/Д-ВН-101/25.09.2018г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Видин, е прекратено настаняването на детето Д.В.Ц., ЕГН **********,***, поради изменение на обстоятелствата довели до настаняването, а със Заповед № ЗД/Д-ВН-102/25.09.2018г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Видин, детето е настанено в СУ от резидентен тип „Преходно жилище” – с.Ново село, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Христо Ботев“ № 2 по административен ред.
            В съдебно заседание представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – Видин поддържа молбата. Социалният работник към Д“СП“ – Видин свидетелства, че спрямо детето е по – подходящо преместването му в социална услуга от резидентен тип – преходно жилище.
При изслушване на непълнолетния, същият заяви, че е още не е свикнал с ново място и че предпочита да е настанен в предходната услуга.
При тези  данни, съдът намира, че молбата на Д „СП“ Видин е основателна и следва да се уважи - нарасналата възраст на детето и  изграденото поведение спрямо останалите деца и вътрешния ред, обуславят изменение на обстоятелствата, довели да настаняването, като единствена най - подходяща мярка с оглед интересите на непълнолетния, е да бъде настанен в преходно жилище, считано от датата на настаняване по административен ред – 25.09.2018г.
             
            Воден от горното, Съдът
                                                              Р Е Ш И :
            ПРЕКРАТЯВА настаняването на Д.В.Ц., ЕГН **********,***.
 НАСТАНЯВА Д.В.Ц., ЕГН **********, в СУ от резидентен тип „Преходно жилище” – с.Ново село, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Христо Ботев“ № 2, считано от настаняването му по административен ред - 25.09.2018г., за срок - до навършване на пълнолетие, а ако детето продължава да учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст.
            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в едноседмичен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.
 
                
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници