Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1252-2018
Р Е Ш Е Н И Е
№471
Гр. Видин 23.11.2018г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     
при секретаря К . Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 1252 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.
             Образувано е по жалба на М.Н.Д. *** , подадена против наказателно постановление №00035/07.08.18г. на Директор ОДБХ Видин. 
            Жалбоподателят моли да бъде отменено обжалваното наказателно постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуални правила.
            В съдебно заседание за жалбоподателят  се явява лично и моли за отмяна на НП.
            За наказващият орган  се явява процесуален представител, който сочи аргументи в насока потвърждаване на НП.
            От приложените по делото констативен протокол, акт за установяване на административно нарушение и издадено въз основа на него наказателно постановление, приложените по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели А.А. – актосъставител и А.А. съдът приема за установено следното:
            На жалбоподателката е издадено предписание № 31 /24.102017г. , като собственик на животновъден обект да регистрира същия по чл.137 от ЗВД в срок до 31.12.2017г.  На 18.12.2017г. е подадена молба от собствениците на животновъдни обекти за удължаване на срока и същият е удължен до 31.03.2018г.  При извършена документална проверка в деловодството на ОБДХ Видин на 20.07.2018г. служители на ОДБХ – Видин констатирали , че жалбоподателката не е изпълнила даденото предписание. и държави членки на ЕС.
Съставен бил АУАН , въз основа на който било издадено процесното Наказателно постановление, в което е посочено, че са нарушени разпоредбите на чл.131, ал.1 т.1 във вр. ал.2 т.1  от ЗВД, за което и на основание чл.469 ал.1 от ЗВД на жалбоподателя е наложена Глоба в размер на 200 лева.
От разпит на свидетелите А. и А.  се установява , че на жалбоподателката е редовно връчена покана за съставяне на АУАН. Същите установяват , че на  жалбоподателката , която е регистрирала птицевъден обект е връчено предписание , пункт 1 от което не е изпълнила в указания срок.  Д. и сега се води в регистрите на службата като собственик на животновъден обект рег. № 3740-0515 в гр.Дунавци.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласните доказателствени средства - показанията на актосъставителяАлександров, свидетеля А. , както  и писмените доказателства , приобщени към делото. Съдът изцяло цени посочените доказателствени материали, тъй като същите кореспондират едни с други и се допълват взаимно.
Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на жалбоподателя, като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени от страните, намира жалбата за неоснователна, като съображенията за това са следните:
При съставяне на акта за установяване на административно нарушение са спазени всички правила и не са допуснати процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Съдът намира, че акта за установяване на административно нарушение отговаря на всички формални изисквания на чл. 42 от ЗАНН, има необходимото по закон съдържание, подписан е от лицата посочени в чл. 43, ал.1 от ЗАНН. При установяване на нарушението са спазени всички процесуални правила, и правото на защита на жалбоподателя е било гарантирано в пълен обем.
На се установиха и съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати от наказващия орган при издаване на наказателното постановление. От обективна страна признаците на състава на нарушението са описани в оспорения акт, както и обстоятелствата, при които то е извършено. Издаденото наказателно постановление отговаря на формалните изисквания на чл. 57 от ЗАНН и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване правото на защита на дружеството жалбоподател.
Установено е по несъмнен начин в производството, че жалбоподателя е извършил нарушението, за което е санкциониран.Съдът не възприема доводите на жалбоподателката , че не е знаела , че ще й съставят АУАН , както и , че към момента на извършена последваща проверка е констатирано , че отглежда само птици за домашна консумация за основателни.
Относно първото твърдение се установи , включително и чрез представеното и прието от съда писмено доказателство , че Д. е била своевременно уведомена както за датата , така и за причината поради която следва да се яви в ОБДХ Видин.
Относно това , че след даването на предписанието е извършвана проверка при която е отразено , че жалбоподателката отглежда само птици за домашна консумация , съдът намира , че същото е извън предмета на настоящето производство , тъй като същата видно от показанията на свидетелите и от отразеното в самия АУАН към момента на съставянето му и към настоящия момент  се води в регистрите на службата като собственик на животновъден обект рег. № 3740-0515 в гр.Дунавци и обстоятелството , че тя самата не е пожелала към онзи момент да отглежда птици за продажба , не я освобождава от изпълнение на даденото предписание.
 Административно наказващия орган правилно е определил по вид  и размер, наказанието, наложено на жалбоподателя с атакуваното наказателно постановление.
С оглед гореизложеното Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 63, ал.1, пр. І-во от ЗАНН
Р         Е         Ш         И:
ПОТВЪРЖДАВА НП №00035/07.08.18г.  на Директор ОДБХ Видин, с което на М.Н.Д. от грДунавци,  за извършено нарушение на на чл.131, ал.1 т.1 във вр. ал.2 т.1  от ЗВД, на основание чл.469 ал.1 от ЗВД е наложена Глоба в размер на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните в 14- дневен срок от съобщението, че е изготвено пред Административен съд гр. Видин.
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници