Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1103-2018
Р Е Ш Е Н И Е №472
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин  23.11.2018 год.
   Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                           Председател: Мариела Йосифова                                     
при секретаря К.Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 1103 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.
             Образувано е по жалба на Е. Р. Б. ***, подадена против наказателно постановление №18-0953-000653/18.06.18 г. на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин. 
            Жалбоподателят моли да бъде отменено обжалваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно.
            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.
            За наказващият орган  се явява процесуален представител, който моли за потвърждаване на обжалваното НП.
            От приложените по делото писмени доказателства и показанията на разпитаният свидетел Б.Б. – актосъставител и св. А. Ц., съдът приема за установено следното:
            На 18.05.2018г.  св. Б. е съставил АУАН на жалбоподателя , за това , че на 18.05.2018г.  в общ.Димово обл.Видин  е управлявал лек автомобил Опел Вектра , след като е лишен от това право по съдебен ред. 
            Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление с което за нарушение на чл.150 а ал.1  от ЗДвП на основание чл. 177 ал.1 т.1  от ЗДвП  на жалбоподателя е наложена Глоба в размер на 200 лева.
            С оглед изложеното съдът приема, че жалбата е подадена в установения в закона срок и от надлежно лице, поради което същата се явява допустима.
Разгледана по същество същата се явява неоснователна.
От разпитания в съд. заседание свидетел - актосъставителя – св. Б., както и от показанията на св. Ц. се установи по безспорен и несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил деянието-предмет на административно-наказателното производство, както от обективна, така и от субективна страна.
Съдът дава вяра на свидетеля, тъй като изложените от същия показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.
Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.
Твърденията на жалбоподателя, че не е извършил деянията, осъществяващи състави на административни нарушения не се доказаха. Жалбоподателя,  редовно призован, не се яви в съдебното заседание и не ангажира никакви доказателства в тази насока.
                        Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт  се доказва по безспорен и несъмнен начин.
Наложеното наказание е предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно наказващият орган правилно е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл. 12 от ЗАНН, както и с тази на чл. 27 от ЗАНН. Наложеното наказание е съразмерно на извършеното нарушение.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление №18-0953-000653/18.06.18 г. на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин следва да бъде  потвърдено.
                  Водим от горното Съдът,
                                    Р             Е            Ш            И :
 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0953-000653/18.06.18 г. на Началник група в сектор ПП при ОДМВР Видин, с което на жалбоподателя- Е. Р. Б. ***,  чл.150 а ал.1  от ЗДвП на основание чл. 177 ал.1 т.1  от ЗДвП  е наложена Глоба в размер на 200 лева.
 
 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.       
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници