Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1436-2018
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 05.12.2018 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
при участието на секретаря П. Йорданова и прокурора Емил Младенов
сложи за разглеждане ЧНД № 1436 по описа за  2018 г. докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
          На именното повикване в 09:10 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Младенов.
Молителят Н.Х.З. редовно призован, не се явява. Представлява се от АДВ. ГЕОРГИ ГЕРГОВ с пълномощно по делото.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да дадете ход на делото.
АДВ. ГЕРГОВ: Моля, да дадете ход на делото. Представям и моля, да приемете служебна бележка от пробационна служба.
ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ. ГЕРГОВ- Моля, да приемете удостоверение от ОС „ИН” гр. Плевен, звено Червен бряг относно изтърпяното наказание „Пробация”.
ПРОКУРОРА – Да се приеме.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА представената служебна бележка от пробационна служба.
ПРОКУРОР МЛАДЕНОВ– Нямам други искания. Моля, да дадете ход на делото по същество.
АДВ. ГЕРГОВ: Нямам други искания. Моля, да дадете ход на делото по същество.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да уважите молбата на Н.Х.З. за съдебна реабилитация на същия. Видно, че са налице предпоставките уредени в закона за реабилитация на същия. Видно от свидетелството за съдимост, както и от приложените по делото доказателства, че в течение на три години, откакто З. е изтърпял определеното му общо наказание, не е извършил друго престъпление наказуемо с лишаване от свобода или друго по тежко наказание. Видно от справката от ОП Видин е, че същият няма криминалистични прояви след изтърпяване на присъдата, т.е. имал е добро поведение съгласно чл.87, ал.1, т.1 НК. Считам, че по така наложените му наказания е изтекъл законовия срок, съгласно, които осъдения З. може да бъде реабилитиран. Видно от доказателствата по делото срещу З. няма заведени изпълнителни дела във връзка с присъдите, които са му били наложени, поради което моля, да се произнесете с нарочен съдебен акт, с който да реабилитирате същия.
АДВ. ГЕРГОВ: Поддържам казаното от прокурора. Моля, да уважите молбата и да реабилитирате подзащитния ми.
Съдът, след като съобрази становището на страните, представените по делото доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, посочените основания в молбата счита, че са удовлетворени изискванията на чл.87, ал.1 от НК. Видно от удостоверение с изх. № 365/08.02.2018г. на Окръжна прокуратура Видин срещу молителя няма неприключили наказателни производства.
Съгласно представени 2 бр. удостоверения от ОС „ИН” Плевен, наложеното наказание пробация по НОХ дело № 717/2012 на Районен съд Троян е изтърпяно на 07.01.2014г. а наложените наказания лишаване от свобода за срок от пет месеца по НОХ дело № 375/2013г. на Районен съд Видин и лишаване  от свобода за срок от четири месеца по НОХ дело № 421/2015г. са изтърпяни на 11.09.2015г. следователно три годишния срок по чл. 87 ал. 1 от НК е изтекъл на 11.09.2018г.
Съдът приема, че З. е имал добро поведение тъй като няма образувани досъдебни производства и че е възстановил нанесените имуществени вреди, тъй като и трите осъждания са наложени с постигнати споразумения между страните, което задължително предполага възстановяване на нанесени имуществени вреди с деянията.
Воден от горното СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ на осъдения Н.Х.З., роден на ***г. в гр.Плевен, българин, български гражданин, ЕГН **********, с настоящ адрес *** по присъди по НОХД № 717/2012г. по описа на Районен съд – Троян, НОХД № 375/2013г. по описа на Районен съд – Видин, НОХД № 421/2015г. по описа на Районен съд – Сандански.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Видин в 7-дневен срок, считано от днес.
Протоколът написан в съдебно заседание в 09:21часа. 
                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                   СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници