Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1613-2017
П Р О Т О К О Л
                                         гр. Видин, 03.12.2018 г.
Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 3-ти състав, в публично съдебно заседание на 03.12.2018 г. в състав:
                                               
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СТОЯНОВА
                                           
при участието на секретаря …………............ Оля Петрова …………………     
и прокурора …………………….................. сложи за разглеждане …………..
гражданско дело № 1613 по описа за  2017 г…………………………………
докладвано от СЪДИЯТА СТОЯНОВА ..........................................................
         При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 14.45 часа се явиха:
            ИЩЕЦЪТ Ц.Ц.Ц., уведомен от предходно с.з. се явява лично и се представлява от АДВ. И.И. с пълномощно по делото.
            ОТВЕТНИКЪТ „ЕНЕРГОСТРОЙ“ АД, уведомени по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, представител не се явява.
            ОТВЕТНИКЪТ ТП на НОИ – ВРАЦА, уведомени по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, представител не се явява.
АДВ. И.: Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА удостоверение в оригинал от ответника „Енергострой“ АД с вх. № 12310/09.11.2018 г., ведно с два броя решения на Окръжен съд – Враца.
АДВ. И.: Нямам други доказателствени искания.
ИЩЕЦЪТ Ц.Ц.: Нямам други доказателствени искания.
СЪДЪТ като взе предвид представеното от ответника „Енергострой“АД удостоверение, от което е видно, че при ответното дружество се намират ведомостите и книжата на ЕИ „Стройко“АД гр. Враца, намира следното:
Наличието на удостоверение по чл. 5, ал. 1 или ал. 2 от ЗУТОССР е предпоставка за допустимост на предявения иск. Настоящият съдебен състав намира, че в случая такова удостоверение не е представено от ищеца. Навсякъде -  както в исковата молба, така и в молба вх. № 4754/25.04.2018г. ищецът твърди и поддържа, че ответника „Енергострой“АД гр. Враца е правоприемник на ЕИ „Стройко“ гр. Враца, което се установява и от представеното удостоверение. Условието за водене на настоящото дело обаче е наличието на  удостоверение по чл. 5, ал. 1 от ЗУТОССР от ответника „Енергострой“АД,  от което да  е видно, че за времето, за което се иска установяване на трудов стаж  документите са загубени или унищожени. Именно в такава насока са били и указанията на съда, дадени с разпореждане от 16.04.2018г.
Иск за установяване на трудов стаж може да бъде установен само по реда на чл. 1 ЗУТОССР, доколкото се касае до иск за установяване съществуването на факт ( чл. 124, ал. 4, изр. 2 ТПК). Предпоставка за предявяването на иска, с оглед установяване на правния интерес на ищеца, е липсата на писмени доказателства, годни да установят стажа в производството по отпускане на пенсия. Ето защо допустимостта му е обусловена от наличие на удостоверение от съответното предприятие, учреждение или организация, или от териториално поделение на НОИ, че книжата, ведомостите и пр., отнасящи се до претендирания трудов стаж, са загубени или унищожени, съгласно чл.5, ал.1 от ЗУТОССР, или в архива на съответното териториално поделение на НОИ липсват писмени данни за трудовия стаж – ал.2 на чл.5 от ЗУТОССР. В настоящия случай, от представеното удостоверение не се установява книжата ведомостите и пр., отнасящи се до претендирания трудов стаж да  са загубени или унищожени.
Представеното удостоверение от „Енергострой“АД от 05.11.2018г. не променя правните изводи, направени с определение от 14.05.2018г., с което е върната исковата молба на ищеца поради недопустимост на иска и е прекратено производството по делото.
Дадените в определение № 126/09.07.2018г. по в.ч.гр.д. № 198/2018г.  по описа на ОС – Видин указания, съдът да разглежда съвсем друг иск по Кодекса на труда, какъвто не е заявен от ищеца, не могат да бъдат изпълнени, тъй като това означава съдът да наруши основни принципи в гражданския процес. Освен това, въззивния съд не е посочил правна квалификация на този друг иск, който според него следва да се разглежда от първоинстанционния съд. Както ищецът, така и неговия процесуален представител заявиха в открито съдебно заседание на 10.10.2018г., че не са предявявали иск във връзка с записвания в трудовата книжка на ищеца, както е приел горестоящия съд. С оглед на гореизложеното и не променената фактическа обстановка, установена с определение от 14.05.2018г.,  съдът намира, че ще следва да прекрати производството по настоящото дело поради недопустимост на иска, за което
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1613 по описа за 2017г. на РС – Видин.
Определението може да се обжалва пред ОС – Видин в седмичен срок от днес за ищеца и от  съобщението му до ответните страни.                         Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 15.00   часа.    
                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:                
 
                                 СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници