Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2579-2018
                                                    Р Е Ш Е Н И Е № 591 
гр. Видин 09.11.2018 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                                 Председател:Даниел Димитров
                                                                 Съдебни заседатели:
                                                                 Членове:
при секретаря О. Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 2579 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
         Производството е по реда на чл. 30, ал.1 от ЗЗак.Д.
         Делото е образувано по молба на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– Видин.
        Сочи се, с решение № 438/30.07.2018 г. на ВдРС, постановено по гр.д № 1460/2018 г. по описа на РС-Видин детето Р.С.А. е настанено в социална услуга Кризисен център към КСУДС гр. Видин.
        Излагат се данни, че на 15.08.2018 г. майката В.С.К. е депозирала заявление с вх. № СЛ/Д-ВН/622-017/15.08.2018 г. в ОЗД-Видин в което е изразила желание и възможност да полага грижи за дъщеря си в семейна среда.
         Сочи се, че след извършено социално проучване е направена преценка, че родителите имат физическа и материална възможност да полагат добри грижи за дъщеря си, а така също и че със заповед на директор ДСП-Видин № ЗД/Д-ВН-097/14.09.2018 г. настаняването на Р. в СУ КЦ към КСУДС е прекратено.
        Иска се от Съда да постанови решение, с което да бъде прекратено настаняването на детето Р.С.А., ЕГН ********** в СУ КЦ към КСУДС-Видин.
Майката на детето-В.К. се явява в съдебно заседание и взима становище по молбата.
Бащата на детето С.А.А. не се явява в съдебно заседание и не взима становище по молбата.
   Процесуалният представител на молителя в съдебно заседание заявява, че в интерес на детето е да бъде допуснато исканото прекратяване, тъй като са отпаднали основанията за настаняване, и различията между родителя и детето са преодолени.
           Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното:
          От препис на удостоверение за раждане на детето Р.С.А., издадено въз основа на акт за раждане № 0311/03.06.2004 г. на Община Видин, се установява, че родители на детето са В.С.К., ЕГН ********** и С.А.А., ЕГН **********.
          Майката на детето, с молба до ДСП-Видин вх. № СЛ/Д-ВН/622-017/15.08.2018 г., изразява възможност и желание да отглежда детето си в семейна среда.
         Във връзка с подадената молба отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин изготвя социален доклад. В същия е отразено, че са отпаднали основанията довели до настаняването на Р. в СУ КЦ към КСУДС-Видин, тъй като майката е изявила мотивирано желание да полага трайно грижи по отглеждането и възпитанието на дъщеря си.
           От Заповед № ЗД/Д-ВН-097/14.09.2018 г. на директор на дирекция ”Социално подпомагане” гр. Видин е видно, че настаняването на детето, в СУ КЦ към КСУДС-Видин, е прекратено.   
          В съдебно заседание е изслушано и детето Радоситна, което заявява, че иска да се върне при майка си, която се грижи добре за нея, заявява че и е осигурена самостоятелна стая, че ходи на училище, и че не се кара с майка си.
          Съобразявайки горното следва да се приеме, че е налице промяна в обстоятелствата довели до настаняването на детето, постановено с решение № 438/30.07.2018 г. на ВдРС, постановено по гр.д № 1460/2018 г. по описа на РС-Видин, като в случая се разкриват основанията по чл.29 т. 6 от ЗЗакД. В тази връзка молбата на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Видин се явява основателна, поради което и след като е в интерес на детето  настаняването следва да бъде прекратено. 
         Водим от горното, Съдът
                                                        Р      Е     Ш     И :
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Р.С.А., ЕГН ********** в социална услуга Кризисен център към КСУДС гр. Видин, постановено с решение № 438/30.07.2018 г. на ВдРС, постановено по гр.д № 1460/2018 г. по описа на ВдРС, като за в бъдеше грижите по отглеждане на детето ще се полагат от биологичните му родители.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Видин в седмодневен срок от връчване на препис.
Обжалването не спира изпълнението.
        Решението подлежи на незабавно изпълнение.
                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници