Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1176-2018
Р Е Ш Е Н И Е  № 429
     гр. Видин 02.11.2018г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, пети наказателен състав, в публично заседание на трети октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:     
Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното  от
съдията ЦВЕТКОВ НАХ дело № 1176 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното :
            Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
            Делото е образувано по подадена в срок жалба от „Заложна къща Доверие“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. „Хр. Ботев“ №2, представлявано от управителя си И.Г.К.,  против наказателно постановление № 38-111/01.08.2018г. на Председателя на ДАНС – гр. София , бул. „Черни връх“ №45, с което на дружеството е наложено административно наказание- „имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМИП/.
            Жалбоподателят редовно призован не изпраща представител в с.з. Поддържа в писмена защита становище,  че издаденото НП е незаконосъобразно и необосновано и като такова следва да бъде отменено
            Ответната страна, чрез своя проц. представител, подържат теза за наличие на достатъчно доказателства, относими към извършеното административно нарушение от страна жалбоподателя, както и за процесуалната обоснованост относно санкционирането на това нарушение. Иска се от съда да потвърди НП като правилно и законосъобразно.
         Районният съд, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено от фактическа страна следното:
            На 31.08.2016г. в търговско помещение находящо се в гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ“ № 18 били сключени седем договора за заем между „Заложна къща Доверие“ ЕООД и лицето Методи Г. Рашков с ЕГН: **********  и л.к. № 606852995 издадена на 09.01.2010г. от МВР-Видин, на обща стойност 10 275 лв. , като били издадени и 7 бр. заложни билети.
В последствие била извършена проверка от служители на ДАНС, които чрез електронната страница на МВР- „справка за български лични документи“ било установено, че към 15.11.2017г. посочената по горе лична карта с № 606852995  на лице с дата на раждане ***г. не фигурира в списъка на валидните български лични документи. Нещо повече, при направена справка в системата  АИС „Български документи за самоличност“ било констатирано, че въпросната лична карта била със статус „унищожена“ от дата 29.05.2013г.
По отношение на представените заложни билети по отношение на лицето Методи Рашков било видно, че в рамките на един ден в шест от седемте договора за заем същият е заложил една и съща вещ- златна висулка-скрап/мат/, като първия заем отпуснат от жалбоподателя бил с по-малък размер, като след връщането на заема, посочената вещ е заложена отново, като този път е отпуснат заем в по- голям размер, след което отново вещта е върната и заложена отново и т.н.
С оглед установеното, свид.Ю.К. приела, че жалбоподателят в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.2, т.9 от ЗМИП/отм/ е следвало да определи въпросните сделки с лицето Рашков като „съмнителни“ и да уведоми Д „ФР“ на ДАНС по реда на чл. 11, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗМИП/отм./. К. възприела този извод на база действащите „вътрешни правила на заложна къща „Доверие“ ЕООД, като съгласно чл. 5, т.5 на Раздел ІІ- Критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти по смисъла на чл. 16, ал.1 от отменения ЗМИП за контрол и предотвратяване на изпирането на пари  и финансирането на тероризма, въпросните сделки с клиента Методи Рашков е следвало да бъдат разпознати  като съмнителни, тъй като тяхната стойност, като обща сума за кратко е надхвърлила 10 000лв. при плащане в брой.
Предвид установеното, К. приела, че е налице извършено административно нарушение на чл. 11, ал.2 от ЗМИП/отм/ и съставила  АУАН който бил връчен и предявен на жалбоподателя срещу подпис. Въз основа на акта, било издадено и процесното НП на председателя на ДАНС. 
         Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-свидетелските показания на актосъставителя К., както и от материалите по приложената административно-наказателна преписка.
            Съдът даде вяра на показанията на свидетелката , като ги намери за убедителни, безпротиворечеви и относими към предмета на доказване по делото и не на последно място съотносими към останалите приложени по делото доказателства.
            От събраните по делото доказателства по категоричен начин се доказа, че жалбоподателят „Заложна къща Доверие“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. „Хр. Ботев“ №2, представлявано от управителя си И.Г.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на  административното нарушение за което му е наложено наказание.
От обективна страна на 31.08.2016г. в гр.Видин, жалбоподателят в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.2, т.9 от ЗМИП/отм/ е следвало да разпознае сключените седем бр. договора за заем между „Заложна къща Доверие“ ЕООД и лицето Методи Г. Рашков с ЕГН: **********  на обща стойност 10 275 лв. като „съмнителни“ и да уведоми Дирекция „Финансово Разузнаване“ на ДАНС по реда на чл. 11, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗМИП/отм./
От  субективна страна деянието е извършено виновно.
         За извършеното нарушение жалбоподателят е бил санкциониран по реда на чл. 116, ал.1, т.2 от ЗМИП, съгласно която норма  за извършеното нарушение се предвижда „имуществена санкция“  от 2000лв. до 20 000лв.
        В този случай съдът приема, че Нарушената правна норма е правилно отнесена към санкционната такава, тъй като санкцията за неправомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на наказателното постановление попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното  наказание е в пределите на предвидения минимален размер поради и което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер.
       Предвид изложеното съдът намира, че нарушението е правилно установено и не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административното нарушение, така и при съставяне на наказателното постановление- издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазването на законоустановения ред и срокове, поради което последното се явява законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.
        Предвид горните съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без уважение, а НП потвърдено като законосъобразно и обосновано, за което и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд
Р  Е  Ш  И :
           
          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №38-111/01.08.2018г. на Председателя на ДАНС – гр. София , бул. „Черни връх“ №45, с което на „Заложна къща Доверие“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. „Хр. Ботев“ №2, представлявано от управителя си И.Г.К., е наложено административно наказание- „имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМИП/.
            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.                                                                                 
     
                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници