Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1120-2018
Р Е Ш Е Н И Е № 412
гр. В.,  01.11.2018г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
          В.ският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на втори октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:
                                                            Председател: Андрей Дечев
                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…
                                                                             Членове:……...……………
при секретаря П. Йорданова и в присъствието на
прокурора………………………………… като разгледа докладваното от
съдията Дечев…………… НАХД № 1120……
по описа………… за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното :
                                                                                                                          
            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от М.П.М., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 25-0000372/08.08.2018 г. на Началника на ОО „АА“ - В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и 93, ал. 1, т. 1 от Закона  за автомобилните превози – глоба в размер на  2000 лв. за административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата – глоба в размер на 10 лв. за административно нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата.
            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Процесуалният му представител заема идентично становище в с.з. 
            Ответната страна не изпраща процесуален представител и не заема  становище в с. з., като в писмено становище  /л. 11/ се иска от съда да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.          
          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
             На  01.08.2018г. около 13.00 часа по главен път Е-79 срещу ТЕЦ – В. по посока „Д. мост II“, жалбоподателят М. управлявал товарен автомобил „Мерцедес“ с рег. № ЕН8817КМ и полуремарке с рег. № ЕН1050ЕН, собственост на Ди Транс ЕООД, с които извършвал международен превоз на товари, видно от CMR, задействано с дата 31.07.2018г. от България за Словения, като при извършената проверка от контролен орган на ОО „АА“ – В. – свидетелят К., работещ на длъжност инспектор в ОО „АА“ – В., се установили следните нарушения: 1. Водачът извършвал превоз, като в момента на проверката е без заверено копие от лиценз, след справка в ОО „АА“ – В. се установило, че влекач с   рег. № ЕН8817КМ не е включен в списък на нито един лиценз. 2. Водачът не носи контролен талон към СУМПС.  
          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля И.Л.К. – актосъставител и административно-наказателната преписка.
            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.
             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:
            Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес от обжалване на НП, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.   
            Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС и по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата.
             Изпълнителните деяния са се изразили в следното: 1. Водачът извършвал превоз, като в момента на проверката е без заверено копие от лиценз, след справка в ОО „АА“ – В. се установило, че влекач с   рег. № ЕН8817КМ не е включен в списък на нито един лиценз. 2. Водачът не носи контролен талон към СУМПС.   
          Нарушенията са доказани от обективна и субективна страна.   По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което са наложени административни наказания глоба в допустим от закона размер, като наказанията са съобразени със степента на обществената опасност на нарушенията и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.
           В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.
           Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН В.ският районен съд
Р  Е  Ш  И :
             
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-0000372/08.08.2018 г. на Началника на ОО „АА“ - В., с което на жалбоподателя М.П.М., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и 93, ал. 1, т. 1 от Закона  за автомобилните превози – глоба в размер на  2000 лв. за административно нарушение по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС и на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата – глоба в размер на 10 лв. за административно нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Закона за движение по пътищата.
             Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В..        
                                                           
                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Версия за печат
Свързани страници